ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [ ภาคใต้ ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพป./สพม.) รูปผู้อำนวยการ สนง. ผู้อำนวยการ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งเดิม(ก่อนดำรงตำแหน่งปัจจุบัน) โทรศัพท์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา โทรสาร สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ที่อยู่เว็บไซต์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ที่ตังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เลขที่และหมู่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
1.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
2.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
3.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
4.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
5.มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
6.ประถมศึกษากระบี่
7.ประถมศึกษาพังงา
8.มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
9.ประถมศึกษาภูเก็ต
10.ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
11.ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
12.ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
13.มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
14.ประถมศึกษาระนอง
15.ประถมศึกษาชุมพร เขต 1
16.ประถมศึกษาชุมพร เขต 2
17.ประถมศึกษาสงขลา เขต 1
18.ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
19.ประถมศึกษาสงขลา เขต 3
20.มัธยมศึกษาสงขลา สตูล
21.ประถมศึกษาสตูล
22.ประถมศึกษาตรัง เขต 1
23.ประถมศึกษาตรัง เขต 2
24.มัธยมศึกษาตรัง กระบี่
25.ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
26.ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 นายวันชัย วงศ์ศิลป์กรุงเทพมหานคร
27.มัธยมศึกษาพัทลุง
28.ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
29.ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
30.ประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
31.มัธยมศึกษาปัตตานี
32.ประถมศึกษายะลา เขต 1
33.ประถมศึกษายะลา เขต 2
34.ประถมศึกษายะลา เขต 3
35.มัธยมศึกษายะลา
36.ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
37.ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
38.ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
39.มัธยมศึกษานราธิวาส