รายงาน ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อมูลแสดงการรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยุทธศาสตร์ )
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์เพิ่มเติม
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
1ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 1นายเสนอ ทองจีน421210243331112211
2ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 2นายบุญเลิศ ธานีรัตน์431211243331112211
3ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 3นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล4312924233112211
4ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 4นายวิรัตน์ ไกรแก้ว431210244331112211
5ประถมศึกษากระบี่ -นายบำรุง ฤทธิรัตน์43121024233112211
6ประถมศึกษาพังงา -นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว42127241331112211
7ประถมศึกษาภูเก็ต -นายสายัณห์ ไกรนารา431211242331112211
8ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 1นายชูศักดิ์ ชูช่วย4412524233112111
9ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 2นายประทีป ทองด้วง431242413311121
10ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 3นายธนาวุฒิ รักษ์หนู431211244331112211
11ประถมศึกษาระนอง -นายมนูญ จันทร์สุข431210244331112211
12ประถมศึกษาชุมพร 1นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์431210242331112211
13ประถมศึกษาชุมพร 2นายอดุลย์ เงินศรี431210242331112111
14ประถมศึกษาสงขลา 1นายนพพร มากคงแก้ว43129242331112211
15ประถมศึกษาสงขลา 2นายปราโมทย์ ส่งสิงห์411210142331112111
16ประถมศึกษาสงขลา 3นายอาดุลย์ พรมแสง4212443311221
17ประถมศึกษาสตูล -นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์4412514333112111
18ประถมศึกษาตรัง 1นายศังกร รักชูชื่น431210242331112211
19ประถมศึกษาตรัง 2นายประจักษ์ ช่างเรือ431210244331112211
20ประถมศึกษาพัทลุง 1นายสุนาจ แก้วสุข43121024233111211
21ประถมศึกษาพัทลุง 2นายสุวรรณ ขวัญแก้ว431210243331112211
22ประถมศึกษาปัตตานี 1นายภิรมย์ จีนธาดา44128243331112111
23ประถมศึกษาปัตตานี 2นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์43125244331112111
24ประถมศึกษาปัตตานี 34412644331112211
25ประถมศึกษายะลา 1นายจีรยุทธ วิชญรักษ์ รก.ผอ.สพป.ยะลา เขต 1441210244331112211
26ประถมศึกษายะลา 2นายวิสุทธิ์ ชูมัง431210244331112211
27ประถมศึกษายะลา 3นายสุริยัณ จันทร์ทบ44127142331112211
28ประถมศึกษานราธิวาส 1นายณัฏฐ์พัชร์ ศรีสังข์ (รักษาราชการ)4412924433111221
29ประถมศึกษานราธิวาส 2นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ (รักษาราชการ)44129244331112111
30ประถมศึกษานราธิวาส 3นายนิพัฒน์ มณี431210242331112211
31มัธยมศึกษา 12นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว411251413111221
32มัธยมศึกษา 14นายประพันธ์ รัตนอรุณ4312914131111221
33มัธยมศึกษา 11นายสมชาย รองเหลือ4312814231111221
34มัธยมศึกษา 16นายธนู นูนน้อย431271433111121
35มัธยมศึกษา 13นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี431284231111221
36มัธยมศึกษา 15นายวีรวัฒน์ คงพิน รก.ผอ.สพม.154412814331111211
รวม 144 110 0 432 305 58 144 93 0 108 96 36 36 30 0 72 59 0 36 26 0
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (24/09/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน