รายงาน ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อมูลแสดงการรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยุทธศาสตร์ )
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์เพิ่มเติม
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
1ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 1นายเสนอ ทองจีน42129433311221
2ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 2นายบุญเลิศ ธานีรัตน์42121124333112211
3ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 3นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล431291413312211
4ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 4นายวิรัตน์ ไกรแก้ว43121024233112111
5ประถมศึกษากระบี่ -นายบำรุง ฤทธิรัตน์4312102413312211
6ประถมศึกษาพังงา -นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว4212724133112211
7ประถมศึกษาภูเก็ต -นายสายัณห์ ไกรนารา4312112423312211
8ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 1นายชูศักดิ์ ชูช่วย4312424133121
9ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 2นายประทีป ทองด้วง4312433121
10ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 3นายธนาวุฒิ รักษ์หนู4125242331221
11ประถมศึกษาระนอง -นายมนูญ จันทร์สุข431210144331221
12ประถมศึกษาชุมพร 1นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์4312101423312211
13ประถมศึกษาชุมพร 2นายอดุลย์ เงินศรี42121024233112111
14ประถมศึกษาสงขลา 1นายนพพร มากคงแก้ว431292423311221
15ประถมศึกษาสงขลา 2นายปราโมทย์ ส่งสิงห์4112914231121
16ประถมศึกษาสงขลา 3นายอาดุลย์ พรมแสง4112243121
17ประถมศึกษาสตูล -นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์431231433312111
18ประถมศึกษาตรัง 1นายศังกร รักชูชื่น43121024233112211
19ประถมศึกษาตรัง 2นายประจักษ์ ช่างเรือ43121024433112211
20ประถมศึกษาพัทลุง 1นายสุนาจ แก้วสุข4212102413311211
21ประถมศึกษาพัทลุง 2นายสุวรรณ ขวัญแก้ว43121024233112211
22ประถมศึกษาปัตตานี 1นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว4412814233112211
23ประถมศึกษาปัตตานี 2นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์4312414431211
24ประถมศึกษาปัตตานี 3นายภิรมย์ จีนธาดา4312433112211
25ประถมศึกษายะลา 1นายจีรยุทธ วิชญรักษ์ รก.ผอ.สพป.ยะลา เขต 144121014433112211
26ประถมศึกษายะลา 2นายวิสุทธิ์ ชูมัง41124244331211
27ประถมศึกษายะลา 3นายสุริยัณ จันทร์ทบ4312714133112211
28ประถมศึกษานราธิวาส 1นายประหยัด สุขขี44129242331211
29ประถมศึกษานราธิวาส 2นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ (รักษาราชการ)4112514331211
30ประถมศึกษานราธิวาส 3นายนิพัฒน์ มณี4112924133112211
31มัธยมศึกษา 12นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว41241311221
32มัธยมศึกษา 14นายประพันธ์ รัตนอรุณ431291413111211
33มัธยมศึกษา 11นายสมชาย รองเหลือ43124141311211
34มัธยมศึกษา 16นายธนู นูนน้อย431224311121
35มัธยมศึกษา 13นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี43128423111211
36มัธยมศึกษา 15นายวีรวัฒน์ คงพิน รก.ผอ.สพม.15421281433111211
รวม 144 89 0 432 256 45 144 66 0 108 87 0 36 20 0 72 49 0 36 18 0
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (16/07/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน