รายงาน ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อมูลแสดงการรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยุทธศาสตร์ )
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์เพิ่มเติม
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
1ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 1นายเสนอ ทองจีน411243121
2ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 2นายบุญเลิศ ธานีรัตน์4212101433112111
3ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 3นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล431251413312211
4ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 4นายวิรัตน์ ไกรแก้ว4312102413312111
5ประถมศึกษากระบี่ -นายบำรุง ฤทธิรัตน์431210413312211
6ประถมศึกษาพังงา -นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว41214312111
7ประถมศึกษาภูเก็ต -นายสายัณห์ ไกรนารา43121431211
8ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 1นายชูศักดิ์ ชูช่วย4123413121
9ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 2นายประทีป ทองด้วง431243121
10ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 3นายธนาวุฒิ รักษ์หนู4112343121
11ประถมศึกษาระนอง -นายมนูญ จันทร์สุข41243121
12ประถมศึกษาชุมพร 1นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์4412241331211
13ประถมศึกษาชุมพร 2นายอดุลย์ เงินศรี412431211
14ประถมศึกษาสงขลา 1นายนพพร มากคงแก้ว41243121
15ประถมศึกษาสงขลา 2นายปราโมทย์ ส่งสิงห์412343121
16ประถมศึกษาสงขลา 3นายอาดุลย์ พรมแสง4112243121
17ประถมศึกษาสตูล -นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์431243312111
18ประถมศึกษาตรัง 1นายศังกร รักชูชื่น4312102423312211
19ประถมศึกษาตรัง 2นายประจักษ์ ช่างเรือ4312104433112211
20ประถมศึกษาพัทลุง 1นายสุนาจ แก้วสุข41294131121
21ประถมศึกษาพัทลุง 2นายสุวรรณ ขวัญแก้ว43121014133112211
22ประถมศึกษาปัตตานี 1นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว441281433312211
23ประถมศึกษาปัตตานี 2นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์412433121
24ประถมศึกษาปัตตานี 3นายภิรมย์ จีนธาดา411243121
25ประถมศึกษายะลา 1นายจีรยุทธ วิชญรักษ์ รก.ผอ.สพป.ยะลา เขต 14112413121
26ประถมศึกษายะลา 2นายวิสุทธิ์ ชูมัง41243121
27ประถมศึกษายะลา 3นายสุริยัณ จันทร์ทบ43123413311211
28ประถมศึกษานราธิวาส 1นายประหยัด สุขขี431243121
29ประถมศึกษานราธิวาส 241243121
30ประถมศึกษานราธิวาส 3นายนิพัฒน์ มณี4124133112211
31มัธยมศึกษา 12นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว41243121
32มัธยมศึกษา 14นายประพันธ์ รัตนอรุณ41243121
33มัธยมศึกษา 11นายสมชาย รองเหลือ411243121
34มัธยมศึกษา 16นายธนู นูนน้อย41243121
35มัธยมศึกษา 13นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี41243121
36มัธยมศึกษา 15นายวีรวัฒน์ คงพิน รก.ผอ.สพม.15412413121
รวม 144 49 0 432 100 8 144 26 0 108 33 0 36 6 0 72 21 0 36 12 0
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (24/05/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน