รายงานการได้รับบริจาคเงินสดและอุปกรณ์ จากหน่วยงานองค์กรต่างๆ สู่ภาคใต้
คลิกตรงชื่อเขตเพื่อเข้าดูรายการได้รับบริจาครายย่อย...
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับบริจาคเป็นเงินสด มูลค่า(บาท) รวมทั้งสิ้น
วัสดุอุปกรณ์ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เครื่องเขียนแบบเรียน ยาเวชภัณฑ์ต่างๆ อาหารสำเร็จรูป อื่นๆ
สพป.กระบี่  นายบำรุง ฤทธิรัตน์ 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00
สพป.ชุมพร เขต 1  นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
สพป.ชุมพร เขต 2  นายอดุลย์ เงินศรี 260,000.00 3,266.00 23,100.00 0.00 0.00 71,903.00 29,250.00 387,519.00
สพป.ตรัง เขต 1  นายศังกร รักชูชื่น 300,818.00 500.00 4,000.00 9,000.00 3,000.00 83,900.00 20,000.00 421,218.00
สพป.ตรัง เขต 2  นายประจักษ์ ช่างเรือ 256,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 256,500.00
สพม. เขต 13  นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี 190,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 260,000.00
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1  นายเสนอ ทองจีน 107,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 235,514.00 343,314.00
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ 80,000.00 5,000.00 6,000.00 6,000.00 1,500.00 10,000.00 50,000.00 158,500.00
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล 86,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,500.00
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4  นายเสนอ ทองจีน 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00
สพม. เขต 12  นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพป.นราธิวาส เขต 1  นายประหยัด สุขขี 747,169.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 747,169.00
สพป.นราธิวาส เขต 2  นายธวัช แซ่ฮ่ำ 191,268.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191,268.00
สพป.นราธิวาส เขต 3  นายนิพัฒน์ มณี 161,395.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 161,395.00
สพม. เขต 15  22,411.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,411.00
สพป.ปัตตานี เขต 1  นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว 680,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 680,000.00
สพป.ปัตตานี เขต 2  นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพป.ปัตตานี เขต 3  นายภิรมย์ จีนธาดา 27,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183,000.00 0.00 210,000.00
สพป.พังงา  - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพม. เขต 14  นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพป.พัทลุง เขต 1  นายสุนาจ แก้วสุข 736,718.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 736,718.00
สพป.พัทลุง เขต 2  นายสุวรรณ ขวัญแก้ว 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00
สพป.ภูเก็ต  นายประจักษ์ ช่างเรือ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพป.ยะลา เขต 1  นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00
สพป.ยะลา เขต 2  นายพิษณุ ดิเรกกุล 42,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00
สพป.ยะลา เขต 3  นายมนูญ จันทร์สุข 8,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,400.00
สพป.ระนอง  -ว่าง- 1,000.00 0.00 0.00 0.00 300.00 7,600.00 900.00 9,800.00
สพป.สงขลา เขต 1  นายนพพร มากคงแก้ว 113,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 800,000.00 1,063,000.00
สพป.สงขลา เขต 2  นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ 37,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 97,000.00
สพป.สงขลา เขต 3  นายอาดุลย์ พรมแสง 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
สพม. เขต 16  นายธนู นูนน้อย 200,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,600.00
สพป.สตูล  ดร.อาดุลย์ พรมแสง 200,000.00 0.00 15,000.00 0.00 1,000.00 10,000.00 0.00 226,000.00
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  นายชูศักดิ์ ชูช่วย 60,000.00 0.00 248,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 308,000.00
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2  -ว่าง- 0.00 0.00 1,000.00 5,000.00 0.00 20,000.00 1,500.00 27,500.00
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3  ว่าง.. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพม. เขต 11  นายสมชาย รองเหลือ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 6,044,579.00 58,766.00 297,100.00 20,000.00 5,800.00 616,403.00 1,137,164.00 8,179,812.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (18/12/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน