รายงานการได้รับบริจาคเงินสดและอุปกรณ์ จากหน่วยงานองค์กรต่างๆ สู่ภาคใต้
คลิกตรงชื่อเขตเพื่อเข้าดูรายการได้รับบริจาครายย่อย...
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับบริจาคเป็นเงินสด มูลค่า(บาท) รวมทั้งสิ้น
วัสดุอุปกรณ์ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เครื่องเขียนแบบเรียน ยาเวชภัณฑ์ต่างๆ อาหารสำเร็จรูป อื่นๆ
สพป.กระบี่  ว่าที่ร้อยตรี นรินทร์ สาโร 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00
สพป.ชุมพร เขต 1  นายวัลลพ สงวนนามวงศ์ 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
สพป.ชุมพร เขต 2  นายวินัย คุณวุฒิ 260,000.00 3,266.00 23,100.00 0.00 0.00 71,903.00 29,250.00 387,519.00
สพป.ตรัง เขต 1  นายนิสิต ชายภักตร์ 300,818.00 500.00 4,000.00 9,000.00 3,000.00 83,900.00 20,000.00 421,218.00
สพป.ตรัง เขต 2  256,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 256,500.00
สพม. เขต 13  นายศังกร รักชูชื่น 190,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 260,000.00
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1  นายประหยัด อนุศิลป์ 107,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 235,514.00 343,314.00
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  นายเชวง วัฒนธีรางกูล 80,000.00 5,000.00 6,000.00 6,000.00 1,500.00 10,000.00 50,000.00 158,500.00
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล 86,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,500.00
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4  นายเสนอ ทองจีน 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00
สพม. เขต 12  นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพป.นราธิวาส เขต 1  นายประหยัด สุขขี 747,169.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 747,169.00
สพป.นราธิวาส เขต 2  นายธวัช แซ่ฮ่ำ 191,268.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191,268.00
สพป.นราธิวาส เขต 3  นายนิพัฒน์ มณี 161,395.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 161,395.00
สพม. เขต 15  นายธนู นูนน้อย 22,411.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,411.00
สพป.ปัตตานี เขต 1  นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว 680,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 680,000.00
สพป.ปัตตานี เขต 2  นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพป.ปัตตานี เขต 3  นายณรงค์ ศรีละมุล 27,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183,000.00 0.00 210,000.00
สพป.พังงา  นายสมรักษ์ ถวาย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพม. เขต 14  นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพป.พัทลุง เขต 1  ดร.เจียร ทองนุ่น 736,718.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 736,718.00
สพป.พัทลุง เขต 2  นายสุนาจ แก้วสุข 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00
สพป.ภูเก็ต  นายประจักษ์ ช่างเรือ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพป.ยะลา เขต 1  นายนพพร มากคงแก้ว 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00
สพป.ยะลา เขต 2  นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ 42,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00
สพป.ยะลา เขต 3  นายมนูญ จันทร์สุข 8,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,400.00
สพป.ระนอง  นายปรีชา บัวกิ่ง 1,000.00 0.00 0.00 0.00 300.00 7,600.00 900.00 9,800.00
สพป.สงขลา เขต 1  นายสันติ แสงระวี 113,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 800,000.00 1,063,000.00
สพป.สงขลา เขต 2  นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ 37,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 97,000.00
สพป.สงขลา เขต 3  นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
สพม. เขต 16  นายศลใจ วิบูลกิจ 200,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,600.00
สพป.สตูล  ดร.อาดุลย์ พรมแสง 200,000.00 0.00 15,000.00 0.00 1,000.00 10,000.00 0.00 226,000.00
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  นายชุมพล ศรีสังข์ 60,000.00 0.00 248,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 308,000.00
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2  นายชูศักดิ์ ชูช่วย 0.00 0.00 1,000.00 5,000.00 0.00 20,000.00 1,500.00 27,500.00
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพม. เขต 11  นายภิญโญ จันทรวงศ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 6,044,579.00 58,766.00 297,100.00 20,000.00 5,800.00 616,403.00 1,137,164.00 8,179,812.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (27/04/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน