สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคใต้
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ร.ร.ในสังกัด(โรง) จำนวน ร.ร.ที่รายงาน(โรง) จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท)
1สพป.กระบี่ [ดูรายโรง] นายบำรุง ฤทธิรัตน์ 211 209 24,144,703.04 31,255,45018,035,80110,522,8605,340,2157,410,47072,564,796
2สพป.ชุมพร เขต 1 [ดูรายโรง] นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ 114 111 13,444,161.95 20,442,55011,116,5866,583,3103,261,7104,846,38046,250,536
3สพป.ชุมพร เขต 2 [ดูรายโรง] นายอดุลย์ เงินศรี 121 118 11,625,283.20 17,054,7509,267,3965,596,4702,765,8504,017,76038,702,226
4สพป.ตรัง เขต 1 [ดูรายโรง] นายศังกร รักชูชื่น 134 126 11,931,670.85 16,897,3509,327,3655,623,6802,808,6553,918,50038,575,550
5สพป.ตรัง เขต 2 [ดูรายโรง] นายประจักษ์ ช่างเรือ 138 134 13,126,285.23 19,249,00010,532,0406,379,1703,164,0804,550,61543,874,905
6สพม. เขต 13 [ดูรายโรง] นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี 44 43 34,182,838.06 55,208,50030,084,88414,207,2006,586,66013,710,790119,798,034
7สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 [ดูรายโรง] นายเสนอ ทองจีน 112 109 10,094,349.50 15,786,6008,955,6495,200,5302,634,3803,684,55036,261,709
8สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 [ดูรายโรง] นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ 189 187 19,922,770.08 27,555,85015,306,0709,103,2604,551,6406,534,73063,051,550
9สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 [ดูรายโรง] นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล 242 241 15,314,211.35 22,728,05012,371,4037,272,1503,671,9455,118,90051,162,448
10สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 [ดูรายโรง] นายวิรัตน์ ไกรแก้ว 133 129 13,974,325.75 19,258,65011,130,7636,382,2903,264,5954,529,11044,565,408
11สพม. เขต 12 [ดูรายโรง] นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว 98 97 56,525,573.45 96,726,50051,534,68624,468,10011,347,48023,628,670207,705,436
12สพป.นราธิวาส เขต 1 [ดูรายโรง] นายประหยัด สุขขี 148 147 17,062,461.61 23,149,85013,723,2138,231,6404,142,1505,670,86054,917,713
13สพป.นราธิวาส เขต 2 [ดูรายโรง] 117 115 17,460,816.46 22,482,45013,229,7738,026,0804,014,6055,574,64053,327,548
14สพป.นราธิวาส เขต 3 [ดูรายโรง] นายนิพัฒน์ มณี 76 74 10,385,126.00 14,730,6008,568,5675,143,9802,572,3903,625,49034,641,027
15สพม. เขต 15 [ดูรายโรง] นายวีรวัฒน์ คงพิน รก.ผอ.สพม.15 46 46 22,726,620.70 38,537,35020,476,4769,571,8504,435,7009,229,29582,250,671
16สพป.ปัตตานี เขต 1 [ดูรายโรง] นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว 136 135 16,539,107.21 21,992,25013,026,1247,680,0003,879,4305,336,12051,913,924
17สพป.ปัตตานี เขต 2 [ดูรายโรง] นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ 115 113 9,789,110.45 13,965,1008,101,6404,785,1502,423,1853,292,73032,567,805
18สพป.ปัตตานี เขต 3 [ดูรายโรง] นายภิรมย์ จีนธาดา 67 67 6,210,219.90 8,209,0504,803,2392,861,8801,445,2701,961,59019,281,029
19สพป.พังงา [ดูรายโรง] นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว 149 147 12,471,291.92 19,342,00010,670,7996,355,8503,182,0804,525,21044,075,939
20สพม. เขต 14 [ดูรายโรง] นายประพันธ์ รัตนอรุณ 27 24 21,472,317.34 35,647,10019,212,9219,098,5004,218,9708,783,82576,961,316
21สพป.พัทลุง เขต 1 [ดูรายโรง] นายสุนาจ แก้วสุข 118 116 9,885,361.80 13,855,6007,513,0874,569,4202,265,4303,214,52031,418,057
22สพป.พัทลุง เขต 2 [ดูรายโรง] นายสุวรรณ ขวัญแก้ว 114 111 10,746,417.00 14,251,2508,251,5384,966,5002,489,2603,431,24033,389,788
23สพป.ภูเก็ต [ดูรายโรง] นายสายัณห์ ไกรนารา 48 47 11,167,521.08 13,518,3507,978,8254,685,2502,345,6903,395,56031,923,675
24สพป.ยะลา เขต 1 [ดูรายโรง] นายจีรยุทธ วิชญรักษ์ รก.ผอ.สพป.ยะลา เขต 1 111 110 13,420,227.84 17,097,20010,282,0466,010,0203,061,1854,148,53040,598,981
25สพป.ยะลา เขต 2 [ดูรายโรง] นายวิสุทธิ์ ชูมัง 68 66 9,390,740.40 12,478,6507,427,9854,471,8302,244,5253,076,50029,699,490
26สพป.ยะลา เขต 3 [ดูรายโรง] นายสุริยัณ จันทร์ทบ 32 31 4,270,813.00 6,160,8003,556,3652,167,8601,080,8351,506,44014,472,300
27สพป.ระนอง [ดูรายโรง] นายมนูญ จันทร์สุข 80 77 9,374,600.60 13,307,4007,501,1874,457,7602,227,1603,199,38030,692,887
28สพป.สงขลา เขต 1 [ดูรายโรง] นายนพพร มากคงแก้ว 141 137 13,010,368.20 17,261,90010,094,3565,875,2602,996,4504,042,99040,270,956
29สพป.สงขลา เขต 2 [ดูรายโรง] นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ 127 124 15,518,225.11 17,560,2009,961,4555,898,2402,970,1054,125,92040,515,920
30สพป.สงขลา เขต 3 [ดูรายโรง] นายอาดุลย์ พรมแสง 194 193 23,212,818.70 29,844,55017,249,72110,275,9605,170,3457,198,88069,739,456
31สพม. เขต 16 [ดูรายโรง] นายธนู นูนน้อย 53 53 46,764,491.38 70,220,05037,735,62817,941,3508,321,34017,328,945151,547,313
32สพป.สตูล [ดูรายโรง] นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ 159 157 15,657,916.40 22,275,80012,216,3897,309,7403,633,3855,241,33050,676,644
33สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 [ดูรายโรง] นายชูศักดิ์ ชูช่วย 121 117 15,581,961.88 19,732,45011,163,2606,672,4203,334,0954,763,22045,665,445
34สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 [ดูรายโรง] นายประทีป ทองด้วง 183 179 18,265,719.63 24,732,70013,599,5238,105,8604,033,7005,864,70056,336,483
35สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 [ดูรายโรง] นายธนาวุฒิ รักษ์หนู 153 148 15,426,568.05 20,987,80011,525,5756,845,7003,429,8054,912,59047,701,470
36สพม. เขต 11 [ดูรายโรง] นายสมชาย รองเหลือ 66 65 47,116,444.97 72,610,30039,159,70518,487,3008,571,25017,842,485156,671,040
รวม 4,185 4,103 637,213,440.10 926,114,000.00 514,692,040.00 281,834,420.00 137,885,550.00 223,243,465.00 2,083,769,475.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (24/05/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน