ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ร.ร.ในสังกัด(โรง) จำนวน ร.ร.ที่รายงาน(โรง) เฉลี่ยการส่งหนังสือ(ครั้ง) จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการส่งหนังสือจริงครั้งแรก หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.
ก่อน 12 พ.ค.59(โรง) ใน 12-16 พ.ค.59(โรง) หลัง 16 พ.ค.59(โรง) เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
1สพป.กระบี่ [ดูรายโรง] นายบำรุง ฤทธิรัตน์ 211 0 0.00 0 0 0
2สพป.ชุมพร เขต 1 [ดูรายโรง] นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ 114 0 0.00 0 0 0
3สพป.ชุมพร เขต 2 [ดูรายโรง] นายอดุลย์ เงินศรี 121 0 0.00 0 0 0
4สพป.ตรัง เขต 1 [ดูรายโรง] นายศังกร รักชูชื่น 134 0 0.00 0 0 0
5สพป.ตรัง เขต 2 [ดูรายโรง] นายประจักษ์ ช่างเรือ 138 0 0.00 0 0 0
6สพม. เขต 13 [ดูรายโรง] นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี 44 0 0.00 0 0 0
7สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 [ดูรายโรง] นายเสนอ ทองจีน 112 0 0.00 0 0 0
8สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 [ดูรายโรง] นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ 189 0 0.00 0 0 0
9สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 [ดูรายโรง] นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล 242 0 0.00 0 0 0
10สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 [ดูรายโรง] นายวิรัตน์ ไกรแก้ว 133 0 0.00 0 0 0
11สพม. เขต 12 [ดูรายโรง] นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว 98 0 0.00 0 0 0
12สพป.นราธิวาส เขต 1 [ดูรายโรง] นายประหยัด สุขขี 148 0 0.00 0 0 0
13สพป.นราธิวาส เขต 2 [ดูรายโรง] 117 0 0.00 0 0 0
14สพป.นราธิวาส เขต 3 [ดูรายโรง] นายนิพัฒน์ มณี 76 0 0.00 0 0 0
15สพม. เขต 15 [ดูรายโรง] นายวีรวัฒน์ คงพิน รก.ผอ.สพม.15 46 0 0.00 0 0 0
16สพป.ปัตตานี เขต 1 [ดูรายโรง] นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว 136 0 0.00 0 0 0
17สพป.ปัตตานี เขต 2 [ดูรายโรง] นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ 115 0 0.00 0 0 0
18สพป.ปัตตานี เขต 3 [ดูรายโรง] นายภิรมย์ จีนธาดา 67 0 0.00 0 0 0
19สพป.พังงา [ดูรายโรง] นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว 149 0 0.00 0 0 0
20สพม. เขต 14 [ดูรายโรง] นายประพันธ์ รัตนอรุณ 27 0 0.00 0 0 0
21สพป.พัทลุง เขต 1 [ดูรายโรง] นายสุนาจ แก้วสุข 118 0 0.00 0 0 0
22สพป.พัทลุง เขต 2 [ดูรายโรง] นายสุวรรณ ขวัญแก้ว 114 0 0.00 0 0 0
23สพป.ภูเก็ต [ดูรายโรง] นายสายัณห์ ไกรนารา 48 0 0.00 0 0 0
24สพป.ยะลา เขต 1 [ดูรายโรง] นายจีรยุทธ วิชญรักษ์ รก.ผอ.สพป.ยะลา เขต 1 111 0 0.00 0 0 0
25สพป.ยะลา เขต 2 [ดูรายโรง] นายวิสุทธิ์ ชูมัง 68 0 0.00 0 0 0
26สพป.ยะลา เขต 3 [ดูรายโรง] นายสุริยัณ จันทร์ทบ 32 0 0.00 0 0 0
27สพป.ระนอง [ดูรายโรง] นายมนูญ จันทร์สุข 80 0 0.00 0 0 0
28สพป.สงขลา เขต 1 [ดูรายโรง] นายนพพร มากคงแก้ว 141 0 0.00 0 0 0
29สพป.สงขลา เขต 2 [ดูรายโรง] นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ 127 0 0.00 0 0 0
30สพป.สงขลา เขต 3 [ดูรายโรง] นายอาดุลย์ พรมแสง 194 0 0.00 0 0 0
31สพม. เขต 16 [ดูรายโรง] นายธนู นูนน้อย 53 0 0.00 0 0 0
32สพป.สตูล [ดูรายโรง] นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ 159 0 0.00 0 0 0
33สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 [ดูรายโรง] นายชูศักดิ์ ชูช่วย 121 0 0.00 0 0 0
34สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 [ดูรายโรง] นายประทีป ทองด้วง 183 0 0.00 0 0 0
35สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 [ดูรายโรง] นายธนาวุฒิ รักษ์หนู 153 0 0.00 0 0 0
36สพม. เขต 11 [ดูรายโรง] นายสมชาย รองเหลือ 66 0 0.00 0 0 0
รวม 4,185 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (24/05/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน