ข้อมูลรายงานผลประเมินการอ่านออกเขียนได้(ป.1-3)และอ่านคล่องเขียนคล่อง(ป.4-6)ตามนโยบายฯ ปีการศึกษา 2559 ภาคกลาง ภาคใต้
ครั้งที่ 1 ภายใน 30 มิ.ย. 59
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา จำนวนโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียน รวมนักเรียนจำนวนนักเรียน รวมนักเรียนจำนวนนักเรียน รวมนักเรียนจำนวนนักเรียน รวมนักเรียนจำนวนนักเรียน รวมนักเรียนจำนวนนักเรียน รวมนักเรียน
ทั้งหมด(โรง)ให้ข้อมูล1.ทั้งหมด(/) 3.ปกติ(คน) 11.อ่าน(คน) 19.เขียน(คน)1.ทั้งหมด(/) 3.ปกติ(คน) 11.อ่าน(คน) 19.เขียน(คน)1.ทั้งหมด(/) 3.ปกติ(คน) 11.อ่าน(คน) 19.เขียน(คน)1.ทั้งหมด(/) 3.ปกติ(คน) 11.อ่าน(คน) 19.เขียน(คน)1.ทั้งหมด(/) 3.ปกติ(คน) 11.อ่าน(คน) 19.เขียน(คน)1.ทั้งหมด(/) 3.ปกติ(คน) 11.อ่าน(คน) 19.เขียน(คน)
1สพป.กระบี่ 219 215 / 4,971 4,971 4,971 / 4,757 4,757 4,757 / 4,639 4,639 4,639 / 4,615 4,615 4,615 / 4,771 4,771 4,771 / 4,709 4,709 4,709
2สพป.ชุมพร เขต 1 119 116 / 2,685 2,685 2,685 / 2,574 2,574 2,574 / 2,320 2,320 2,320 / 2,490 2,490 2,490 / 2,371 2,371 2,371 / 2,332 2,332 2,332
3สพป.ชุมพร เขต 2 123 122 / 2,462 2,462 2,462 / 2,330 2,330 2,330 / 2,192 2,192 2,192 / 2,205 2,205 2,205 / 2,246 2,246 2,246 / 2,250 2,250 2,250
4สพป.ตรัง เขต 1 138 137 / 2,654 2,654 2,654 / 2,419 2,419 2,419 / 2,540 2,540 2,540 / 2,609 2,609 2,609 / 2,588 2,588 2,588 / 2,478 2,478 2,478
5สพป.ตรัง เขต 2 141 140 / 2,782 2,782 2,782 / 2,758 2,758 2,758 / 2,644 2,644 2,644 / 2,608 2,608 2,608 / 2,589 2,589 2,589 / 2,442 2,442 2,443
6สพม. เขต 13 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 125 121 / 2,302 2,302 2,302 / 2,197 2,197 2,197 / 2,233 2,233 2,233 / 2,261 2,261 2,261 / 2,386 2,386 2,386 / 2,337 2,337 2,337
8สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 203 202 / 4,349 4,349 4,349 / 3,952 3,952 3,952 / 4,006 4,006 4,006 / 3,672 3,672 3,672 / 3,705 3,705 3,705 / 3,593 3,593 3,593
9สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 250 247 / 3,323 3,323 3,323 / 3,215 3,215 3,215 / 3,320 3,320 3,320 / 3,419 3,419 3,419 / 3,326 3,326 3,326 / 3,351 3,351 3,351
10สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 142 138 / 3,027 3,027 3,027 / 2,863 2,863 2,863 / 3,078 3,078 3,078 / 2,845 2,845 2,845 / 2,931 2,931 2,931 / 2,780 2,780 2,780
11สพม. เขต 12 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12สพป.นราธิวาส เขต 1 149 149 / 3,860 3,860 3,860 / 3,595 3,595 3,595 / 3,751 3,751 3,748 / 3,800 3,800 3,800 / 3,868 3,868 3,868 / 3,774 3,774 3,774
13สพป.นราธิวาส เขต 2 118 118 / 3,995 3,995 3,995 / 3,636 3,636 3,636 / 3,511 3,511 3,511 / 3,549 3,549 3,549 / 3,456 3,456 3,456 / 3,358 3,358 3,358
14สพป.นราธิวาส เขต 3 76 75 / 2,063 2,063 2,063 / 2,067 2,067 2,067 / 2,017 2,017 2,017 / 2,078 2,078 2,078 / 2,108 2,108 2,108 / 2,224 2,224 2,224
15สพม. เขต 15 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16สพป.ปัตตานี เขต 1 140 138 / 3,143 3,143 3,134 / 3,215 3,215 3,214 / 3,326 3,326 3,315 / 3,359 3,359 3,368 / 3,566 3,566 3,577 / 3,645 3,645 3,627
17สพป.ปัตตานี เขต 2 115 115 / 1,978 1,978 1,979 / 2,066 2,066 2,066 / 1,934 1,934 1,935 / 2,065 2,065 2,065 / 2,223 2,223 2,223 / 2,164 2,164 2,164
18สพป.ปัตตานี เขต 3 67 67 / 1,258 1,258 1,258 / 1,137 1,137 1,137 / 1,071 1,071 1,071 / 1,246 1,246 1,246 / 1,254 1,254 1,254 / 1,280 1,280 1,280
19สพป.พังงา 157 155 / 2,884 2,884 2,884 / 2,696 2,696 2,696 / 2,612 2,612 2,612 / 2,569 2,569 2,569 / 2,515 2,515 2,515 / 2,420 2,420 2,420
20สพม. เขต 14 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21สพป.พัทลุง เขต 1 120 119 / 2,077 2,077 2,077 / 1,903 1,903 1,903 / 1,835 1,835 1,835 / 1,820 1,820 1,820 / 1,820 1,820 1,820 / 1,842 1,842 1,842
22สพป.พัทลุง เขต 2 117 116 / 2,298 2,298 2,298 / 2,143 2,143 2,143 / 2,037 2,037 2,037 / 2,082 2,082 2,082 / 2,052 2,052 2,052 / 2,113 2,113 2,113
23สพป.ภูเก็ต 49 49 / 2,246 2,246 2,246 / 2,045 2,045 2,045 / 1,963 1,963 1,963 / 2,024 2,024 2,024 / 1,938 1,938 1,938 / 2,008 2,008 2,008
24สพป.ยะลา เขต 1 111 111 / 2,689 2,689 2,673 / 2,710 2,710 2,699 / 2,720 2,720 2,767 / 2,922 2,922 2,918 / 2,950 2,950 3,899 / 3,034 3,034 3,058
25สพป.ยะลา เขต 2 68 68 / 2,065 2,065 2,050 / 1,882 1,882 1,879 / 2,006 2,006 2,006 / 2,037 2,037 2,031 / 2,067 2,067 2,076 / 2,119 2,119 2,119
26สพป.ยะลา เขต 3 33 33 / 979 979 979 / 947 947 947 / 975 975 975 / 928 928 928 / 968 968 968 / 900 900 900
27สพป.ระนอง 84 84 / 1,844 1,844 1,844 / 1,699 1,699 1,699 / 1,751 1,751 1,751 / 1,770 1,770 1,770 / 1,645 1,645 1,645 / 1,689 1,689 1,689
28สพป.สงขลา เขต 1 151 143 / 2,808 2,808 2,808 / 2,784 2,784 2,784 / 2,738 2,738 2,738 / 2,826 2,826 2,826 / 2,974 2,974 2,974 / 3,020 3,020 3,020
29สพป.สงขลา เขต 2 135 134 / 2,592 2,592 2,592 / 2,473 2,473 2,473 / 2,343 2,343 2,343 / 2,330 2,330 2,330 / 2,469 2,469 2,469 / 2,452 2,452 2,452
30สพป.สงขลา เขต 3 195 193 / 4,838 4,838 4,834 / 4,513 4,513 4,524 / 4,503 4,503 4,492 / 4,374 4,374 4,343 / 4,387 4,387 4,381 / 4,259 4,259 4,223
31สพม. เขต 16 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32สพป.สตูล 164 161 / 3,260 3,260 3,260 / 2,871 2,871 2,871 / 2,904 2,904 2,905 / 2,714 2,714 2,714 / 2,718 2,718 2,718 / 2,919 2,919 2,919
33สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 125 124 / 3,043 3,043 3,043 / 2,664 2,664 2,664 / 2,626 2,626 2,626 / 2,494 2,494 2,494 / 2,474 2,474 2,474 / 2,332 2,332 2,332
34สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 199 189 / 3,467 3,467 3,467 / 3,022 3,022 3,022 / 2,814 2,814 2,814 / 2,685 2,685 2,685 / 2,644 2,644 2,644 / 2,622 2,622 2,622
35สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 157 157 / 3,205 3,205 3,205 / 2,960 2,960 2,960 / 2,746 2,746 2,746 / 2,519 2,519 2,519 / 2,528 2,528 2,528 / 2,375 2,375 2,375
36สพม. เขต 11 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 4,324 3,936 0 85,147 85,147 85,104 0 80,093 80,093 80,089 0 79,155 79,155 79,179 0 78,915 78,915 78,883 0 79,537 79,537 80,500 0 78,821 78,821 78,792
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (24/05/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน