ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา บุคลากรประจำ สพท. บุคลากรช่วยราชการ ลูกจ้างและอื่นๆ รวม ข้อมูลเพิ่มเติม..
ผอ. รอง ผอ. ศน. บุคลากร.กศ. ขรก.ครู ขรก.พลเรือน พนักงานฯ ประจำ ชั่วคราว อื่นๆ
1 สพท.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 เขต 0 3 3 21 0 2 0 0 0 0 56
คลิก..
2 สพท.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เขต 1 1 14 37 0 3 0 6 8 0 70
คลิก..
3 สพท.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เขต 1 0 7 33 0 0 0 7 9 0 57
คลิก..
4 สพท.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เขต 0 3 11 26 1 3 0 2 10 0 60
คลิก..
5 สพท.มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 1 11 20 3 1 3 0 10 0 51
คลิก..
6 สพท.ประถมศึกษากระบี่ เขต 0 1 4 21 0 0 0 0 1 0 43
คลิก..
7 สพท.ประถมศึกษาพังงา เขต 1 2 1 23 0 0 0 3 10 0 40
คลิก..
8 สพท.มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เขต 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 8
คลิก..
9 สพท.ประถมศึกษาภูเก็ต เขต 1 0 5 31 0 0 0 1 0 0 38
คลิก..
10 สพท.ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เขต 1 3 7 32 0 0 0 0 0 0 48
คลิก..
11 สพท.ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เขต 1 4 13 30 0 0 0 3 11 0 62
คลิก..
12 สพท.ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 เขต 1 5 8 30 0 0 0 4 1 0 49
คลิก..
13 สพท.มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร เขต 0 3 6 27 0 0 0 2 19 0 57
คลิก..
14 สพท.ประถมศึกษาระนอง เขต 1 3 8 23 0 0 0 7 8 0 50
คลิก..
15 สพท.ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เขต 1 2 5 34 0 0 0 5 6 0 53
คลิก..
16 สพท.ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เขต 0 2 2 26 0 0 0 4 10 0 44
คลิก..
17 สพท.ประถมศึกษาสงขลา เขต 1 เขต 1 3 10 35 0 0 0 3 2 0 55
คลิก..
18 สพท.ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 เขต 1 4 11 52 0 1 0 1 0 0 71
คลิก..
19 สพท.ประถมศึกษาสงขลา เขต 3 เขต 1 3 10 35 0 1 0 3 9 0 70
คลิก..
20 สพท.มัธยมศึกษาสงขลา สตูล เขต 0 0 13 34 0 0 0 0 0 0 47
คลิก..
21 สพท.ประถมศึกษาสตูล เขต 1 6 11 39 1 0 0 5 0 0 71
คลิก..
22 สพท.ประถมศึกษาตรัง เขต 1 เขต 1 3 10 40 0 0 0 5 4 0 65
คลิก..
23 สพท.ประถมศึกษาตรัง เขต 2 เขต 1 5 9 27 0 0 0 2 0 0 46
คลิก..
24 สพท.มัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เขต 0 3 10 35 0 0 0 0 3 0 54
คลิก..
25 สพท.ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เขต 1 2 12 40 0 0 0 0 0 0 59
คลิก..
26 สพท.ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เขต 1 3 15 31 0 0 0 1 10 0 62
คลิก..
27 สพท.มัธยมศึกษาพัทลุง เขต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
28 สพท.ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เขต 1 2 11 36 0 0 0 2 0 0 54
คลิก..
29 สพท.ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 เขต 1 2 9 40 0 0 15 7 9 0 86
คลิก..
30 สพท.ประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 เขต 1 0 3 36 0 0 0 1 28 0 79
คลิก..
31 สพท.มัธยมศึกษาปัตตานี เขต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
32 สพท.ประถมศึกษายะลา เขต 1 เขต 1 4 9 41 3 2 10 6 5 0 104
คลิก..
33 สพท.ประถมศึกษายะลา เขต 2 เขต 1 1 6 26 0 0 7 1 19 0 80
คลิก..
34 สพท.ประถมศึกษายะลา เขต 3 เขต 1 0 3 24 0 0 0 1 23 0 55
คลิก..
35 สพท.มัธยมศึกษายะลา เขต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
36 สพท.ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เขต 0 1 12 34 1 0 3 4 5 0 81
คลิก..
37 สพท.ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 เขต 0 1 9 30 0 0 0 7 9 0 84
คลิก..
38 สพท.ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 เขต 0 1 7 34 2 0 1 4 21 0 87
คลิก..
39 สพท.มัธยมศึกษานราธิวาส เขต 1 0 8 32 0 0 0 0 0 0 62
คลิก..
รวม 26 80 294 1,118 11 13 39 97 250 0 2,158
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (08/12/21) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน