ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา บุคลากรประจำ สพท. บุคลากรช่วยราชการ ลูกจ้างและอื่นๆ รวม ข้อมูลเพิ่มเติม..
ผอ. รอง ผอ. ศน. บุคลากร.กศ. ขรก.ครู ขรก.พลเรือน พนักงานฯ ประจำ ชั่วคราว อื่นๆ
1 สพท.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 0 3 3 21 0 2 0 0 0 0 56
คลิก..
2 สพท.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 1 4 14 42 1 4 0 3 9 0 78
คลิก..
3 สพท.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 1 3 10 35 0 0 0 11 5 0 65
คลิก..
4 สพท.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 0 3 11 26 1 3 0 2 10 0 60
คลิก..
5 สพท.ประถมศึกษากระบี่ เขต - 0 4 8 27 0 0 0 0 1 0 59
คลิก..
6 สพท.ประถมศึกษาพังงา เขต - 1 3 1 25 0 0 0 3 12 0 45
คลิก..
7 สพท.ประถมศึกษาภูเก็ต เขต - 1 0 5 32 0 0 0 1 0 0 39
คลิก..
8 สพท.ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 1 3 7 32 0 0 0 0 0 0 48
คลิก..
9 สพท.ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 1 4 13 30 0 0 0 3 11 0 62
คลิก..
10 สพท.ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 1 5 8 30 0 0 0 4 1 0 49
คลิก..
11 สพท.ประถมศึกษาระนอง เขต - 1 1 9 24 0 0 2 8 14 0 60
คลิก..
12 สพท.ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 1 3 5 35 0 0 0 5 6 0 55
คลิก..
13 สพท.ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 1 2 4 30 0 0 0 4 14 0 55
คลิก..
14 สพท.ประถมศึกษาสงขลา เขต 1 1 4 11 40 0 1 0 5 2 0 65
คลิก..
15 สพท.ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 1 4 11 52 0 1 0 1 0 0 71
คลิก..
16 สพท.ประถมศึกษาสงขลา เขต 3 0 2 16 36 0 1 2 4 1 0 73
คลิก..
17 สพท.ประถมศึกษาสตูล เขต - 1 6 11 39 1 0 0 5 0 0 71
คลิก..
18 สพท.ประถมศึกษาตรัง เขต 1 1 3 12 39 0 0 0 5 4 0 65
คลิก..
19 สพท.ประถมศึกษาตรัง เขต 2 1 5 9 27 0 0 0 2 0 0 46
คลิก..
20 สพท.ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 1 3 13 43 0 0 0 0 0 0 66
คลิก..
21 สพท.ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 1 1 11 30 0 0 0 2 0 0 45
คลิก..
22 สพท.ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 1 2 11 36 0 0 0 2 0 0 54
คลิก..
23 สพท.ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 1 2 8 39 0 0 16 7 10 0 87
คลิก..
24 สพท.ประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 1 1 3 36 0 0 0 1 20 0 72
คลิก..
25 สพท.ประถมศึกษายะลา เขต 1 1 0 11 49 3 2 11 8 6 0 115
คลิก..
26 สพท.ประถมศึกษายะลา เขต 2 1 1 6 26 0 0 7 1 19 0 80
คลิก..
27 สพท.ประถมศึกษายะลา เขต 3 1 0 4 23 0 0 0 1 31 0 63
คลิก..
28 สพท.ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 1 1 12 34 1 0 3 4 5 0 82
คลิก..
29 สพท.ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 0 1 9 30 1 0 0 7 9 0 86
คลิก..
30 สพท.ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 0 1 7 34 2 0 1 4 21 0 87
คลิก..
31 สพท.มัธยมศึกษา เขต 12 1 1 11 20 3 1 3 0 10 0 51
คลิก..
32 สพท.มัธยมศึกษา เขต 14 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 8
คลิก..
33 สพท.มัธยมศึกษา เขต 11 0 3 6 27 0 0 0 2 19 0 57
คลิก..
34 สพท.มัธยมศึกษา เขต 16 0 1 15 34 0 0 0 0 0 0 50
คลิก..
35 สพท.มัธยมศึกษา เขต 13 0 3 10 35 0 0 0 0 3 0 54
คลิก..
36 สพท.มัธยมศึกษา เขต 15 1 1 9 28 0 0 0 0 0 0 63
คลิก..
37 สพท.กลุ่มสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ เขต 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
38 สพท.กลุ่มสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ เขต 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
รวม 27 87 315 1,149 13 15 45 105 243 0 2,242
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (22/10/19) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน