ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา บุคลากรประจำ สพท. บุคลากรช่วยราชการ ลูกจ้างและอื่นๆ รวม ข้อมูลเพิ่มเติม..
ผอ. รอง ผอ. ศน. บุคลากร.กศ. ขรก.ครู ขรก.พลเรือน พนักงานฯ ประจำ ชั่วคราว อื่นๆ
1 สพท.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 0 4 4 25 0 2 0 0 0 0 64
คลิก..
2 สพท.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 1 8 15 51 2 2 0 6 8 0 93
คลิก..
3 สพท.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 1 7 11 42 0 0 0 10 1 0 72
คลิก..
4 สพท.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 0 3 11 28 1 3 0 2 12 0 64
คลิก..
5 สพท.ประถมศึกษากระบี่ เขต - 0 4 8 27 0 0 0 0 1 0 59
คลิก..
6 สพท.ประถมศึกษาพังงา เขต - 1 3 1 24 0 0 0 4 5 0 38
คลิก..
7 สพท.ประถมศึกษาภูเก็ต เขต - 0 2 3 36 0 0 0 2 0 0 43
คลิก..
8 สพท.ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 1 5 11 34 0 0 0 0 0 0 56
คลิก..
9 สพท.ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 1 4 7 29 0 0 0 3 8 0 52
คลิก..
10 สพท.ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 0 5 8 30 0 0 0 4 0 0 47
คลิก..
11 สพท.ประถมศึกษาระนอง เขต - 1 3 6 30 0 0 0 8 0 0 48
คลิก..
12 สพท.ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 1 4 7 37 0 0 0 6 8 0 63
คลิก..
13 สพท.ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 1 2 3 32 0 0 0 4 16 0 58
คลิก..
14 สพท.ประถมศึกษาสงขลา เขต 1 1 7 9 44 0 0 0 5 0 0 66
คลิก..
15 สพท.ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 1 5 13 54 0 2 0 2 0 0 78
คลิก..
16 สพท.ประถมศึกษาสงขลา เขต 3 1 5 11 42 0 1 0 3 0 0 64
คลิก..
17 สพท.ประถมศึกษาสตูล เขต - 1 5 14 52 1 0 0 5 1 0 87
คลิก..
18 สพท.ประถมศึกษาตรัง เขต 1 1 4 10 42 0 0 0 5 2 0 65
คลิก..
19 สพท.ประถมศึกษาตรัง เขต 2 1 5 9 26 0 0 0 2 0 0 45
คลิก..
20 สพท.ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 0 6 14 52 0 0 0 0 0 0 78
คลิก..
21 สพท.ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 1 2 8 27 0 0 0 2 0 0 40
คลิก..
22 สพท.ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 1 5 12 43 1 0 0 4 0 0 70
คลิก..
23 สพท.ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 1 1 6 37 0 0 17 7 9 0 84
คลิก..
24 สพท.ประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 0 1 3 39 0 0 0 1 27 0 86
คลิก..
25 สพท.ประถมศึกษายะลา เขต 1 1 4 14 40 0 2 0 10 6 0 109
คลิก..
26 สพท.ประถมศึกษายะลา เขต 2 0 2 3 26 0 0 7 2 20 0 79
คลิก..
27 สพท.ประถมศึกษายะลา เขต 3 1 2 4 23 0 0 0 1 35 0 69
คลิก..
28 สพท.ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 1 1 14 36 1 0 3 4 6 0 89
คลิก..
29 สพท.ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 1 3 9 31 1 0 0 7 10 0 94
คลิก..
30 สพท.ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 1 1 8 39 0 0 2 2 1 0 56
คลิก..
31 สพท.มัธยมศึกษา เขต 12 1 1 11 20 3 1 3 0 10 0 51
คลิก..
32 สพท.มัธยมศึกษา เขต 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
คลิก..
33 สพท.มัธยมศึกษา เขต 11 0 4 6 33 0 0 0 1 10 0 54
คลิก..
34 สพท.มัธยมศึกษา เขต 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
35 สพท.มัธยมศึกษา เขต 13 0 3 6 39 0 0 0 1 0 0 53
คลิก..
36 สพท.มัธยมศึกษา เขต 15 0 2 7 27 0 0 0 0 0 0 60
คลิก..
37 สพท.กลุ่มสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ เขต 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
38 สพท.กลุ่มสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ เขต 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
รวม 23 123 286 1,198 10 13 32 113 196 0 2,237
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (18/12/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน