ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา บุคลากรประจำ สพท. บุคลากรช่วยราชการ ลูกจ้างและอื่นๆ รวม ข้อมูลเพิ่มเติม..
ผอ. รอง ผอ. ศน. บุคลากร.กศ. ขรก.ครู ขรก.พลเรือน พนักงานฯ ประจำ ชั่วคราว อื่นๆ
1 สพท.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 1 13 0 54 0 9 0 2 5 0 137
คลิก..
2 สพท.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 0 9 19 53 3 2 0 6 9 0 101
คลิก..
3 สพท.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 1 7 11 39 0 0 0 11 1 0 71
คลิก..
4 สพท.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 1 5 14 37 1 6 0 0 0 0 69
คลิก..
5 สพท.ประถมศึกษากระบี่ เขต - 0 1 0 19 0 0 0 0 3 0 55
คลิก..
6 สพท.ประถมศึกษาพังงา เขต - 1 3 2 25 0 0 0 4 5 0 40
คลิก..
7 สพท.ประถมศึกษาภูเก็ต เขต - 1 1 1 54 0 0 0 1 1 0 111
คลิก..
8 สพท.ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 0 5 5 33 0 0 0 0 0 0 48
คลิก..
9 สพท.ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 1 4 12 39 0 0 0 4 8 0 68
คลิก..
10 สพท.ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 0 5 7 25 0 0 0 4 0 0 41
คลิก..
11 สพท.ประถมศึกษาระนอง เขต - 1 5 3 43 0 0 0 8 0 0 61
คลิก..
12 สพท.ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 1 5 2 36 0 0 0 6 7 0 57
คลิก..
13 สพท.ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 0 2 8 39 0 0 0 5 10 0 64
คลิก..
14 สพท.ประถมศึกษาสงขลา เขต 1 1 7 15 46 0 0 0 6 0 0 75
คลิก..
15 สพท.ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 1 6 17 57 0 2 0 2 0 0 86
คลิก..
16 สพท.ประถมศึกษาสงขลา เขต 3 1 5 14 51 0 1 0 4 0 0 79
คลิก..
17 สพท.ประถมศึกษาสตูล เขต - 1 5 14 52 1 0 0 5 1 0 87
คลิก..
18 สพท.ประถมศึกษาตรัง เขต 1 1 6 13 54 0 0 0 5 4 0 84
คลิก..
19 สพท.ประถมศึกษาตรัง เขต 2 0 6 14 35 0 0 0 2 0 0 59
คลิก..
20 สพท.ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 0 8 15 54 0 0 0 0 0 0 83
คลิก..
21 สพท.ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 1 2 12 39 0 0 0 2 0 0 56
คลิก..
22 สพท.ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 1 5 12 43 1 0 0 4 0 0 70
คลิก..
23 สพท.ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 1 2 9 47 0 0 10 7 10 0 89
คลิก..
24 สพท.ประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 1 2 6 34 0 0 0 1 25 0 85
คลิก..
25 สพท.ประถมศึกษายะลา เขต 1 1 4 12 28 1 5 0 11 5 0 84
คลิก..
26 สพท.ประถมศึกษายะลา เขต 2 0 2 5 33 0 0 7 2 21 0 89
คลิก..
27 สพท.ประถมศึกษายะลา เขต 3 1 3 6 25 0 0 0 1 29 0 68
คลิก..
28 สพท.ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 1 1 13 36 2 0 3 4 6 0 89
คลิก..
29 สพท.ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 1 3 9 31 1 0 0 7 10 0 94
คลิก..
30 สพท.ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 1 1 8 39 0 0 2 2 0 0 55
คลิก..
31 สพท.มัธยมศึกษา เขต 12 1 5 13 21 3 1 3 0 11 0 59
คลิก..
32 สพท.กลุ่มสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ เขต 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
33 สพท.มัธยมศึกษา เขต 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
34 สพท.มัธยมศึกษา เขต 11 0 4 5 31 0 0 0 1 10 0 52
คลิก..
35 สพท.กลุ่มสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ เขต 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
36 สพท.มัธยมศึกษา เขต 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
37 สพท.มัธยมศึกษา เขต 13 0 3 8 29 0 0 0 0 0 0 40
คลิก..
38 สพท.มัธยมศึกษา เขต 15 0 2 9 35 0 0 0 0 0 0 72
คลิก..
รวม 23 147 313 1,316 13 26 25 117 181 0 2,478
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (27/06/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน