ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสุรทิน ทิพย์อักษรผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพท.075411670
2นายสุวิทย์ ใจห้าวรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารขับเคลื่อนนโยบายและกลยุทธ์075411670 ต่อ 108
3นายพินิจ ขุนนุ้ยนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษน.บ. , ศษ.ม(บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ075411670 ต่อ 127
4นางประชุมพร ไศลแก้วนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ. / ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล075411670 ต่อ 114
5นายโกศล มณีชัยนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีหน่วยตรวจสอบภายใน075411670 ต่อ 204
6นางกรุณา โชติวันศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม.บริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา0612061721
7นายวิจัย ไกรสิทธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษก.ศม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการการจัดการศึกษา075411670 ต่อ 206
8นางวิภาวี ด้วงฉีดนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานกลุ่มอำนวยการ075411670 ต่อ 101
9นางกชมล วิชัยดิษฐ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์075411670 ต่อ 131
10นายอธิคมฉ์ นาคฤทธิ์นิติกร ชำนาญการพิเศษน.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลนิติกร075411670 ต่อ 111, 113
11นางสิริพร บัวจันทร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานกลุ่มนโยบายและแผน075411670 ต่อ 202
12นางสาวสุฑา แดงขาวนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานกลุ่มนโยบายและแผน075411670 ต่อ 202
13นางนัทธ์ภัทร์ พิถยพิโลนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการรป.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานไอซีที075411670 ต่อ 202
14นางกมลทิพย์ สินยังศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารนิเทศ ติดตาม โรงเรียนในสังกัด0953616095
15นางกาญจนา จิตสำรวยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการการจัดการศึกษา075411670 ต่อ 205
16นางสายพิณ เพชรสีเงินศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการการจัดการศึกษา075411670 ต่อ 206
17นายจำรัส สุขเล็กศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการการจัดการศึกษา075411670 ต่อ 206
18นายนิติธร ปิลวาสน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการปร.ด.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการการจัดการศึกษา075411670 ต่อ 205
19นางอรอนงค์ พรหมวิหารศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการการจัดการศึกษา075411670 ต่อ 206
20นางบำเพ็ญ หนูกลับศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.(สถิติการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการการจัดการศึกษา075411670 ต่อ 206
21นางสุพิชฌาย์ ไกรนราศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯวัดผล084-7736115
22นายถาวร ปลอดชูแก้วศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการการจัดการศึกษา075411670 ต่อ 206
23นางสาวปรีดา จำนงจิตศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการการจัดการศึกษา075411670 ต่อ 205
24นางพุทธชาติ ทวีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.(ภาษาไทย)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการการจัดการศึกษา075411670 ต่อ 206
25นางปิยกมล พูลเสนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ด.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการการจัดการศึกษา075411670 ต่อ 206
26นางสาวสุฏารัตน์ เกษานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานกลุ่มอำนวยการ075411670 ต่อ 101
27นางสาวทิพวรรณ เมืองเสนนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์0970688899
28นางจำเริญสุข ภู่ดอกนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานกลุ่มอำนวยการ075411670 ต่อ 105
29นางจิราพร เรือนสูงนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์075411670 ต่อ 131
30นางสุภัตรา จิตโสภานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์075411670 ต่อ 131
31นางสาวอุรสา ทองหัวเตยนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบท.บ บัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0869629092
32นางอโนมา นัสฐานนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานกลุ่มบริหารงานบุคคล075411670 ต่อ 206
33นางเสาวณี แก้วมรกตนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานกลุ่มบริหารงานบุคคล075411670 ต่อ 111, 113
34นางทัศนันท์ รักษ์กำเนิดนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานกลุ่มบริหารงานบุคคล075411670 ต่อ 111, 113
35นางธนัญชนก ชูประจิตต์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานกลุ่มบริหารงานบุคคล075411670 ต่อ 111, 113
36นางมัลลิกา คงเกตุนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานกลุ่มบริหารงานบุคคล075411670 ต่อ 111, 113
37นางสุจิรา อำนวยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานกลุ่มบริหารงานบุคคล075411670
38นางทัสนี งามประดิษฐ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานกลุ่มบริหารงานบุคคล075411670 ต่อ 111, 113
39นายพิชัย อิ่มด้วงนิติกร ชำนาญการศศ.ม.(รัฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกร075411670 ต่อ 111, 113
40นายปริวัติ รัตนบุรีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศิลปศาสตร์(รัฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ0944966253
41นางสุภาภร บุณยะเกียรตินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานกลุ่มนโยบายและแผน075411670 ต่อ 202
42นางปรีดา พิพัฒน์ผลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานกลุ่มนโยบายและแผน075411670 ต่อ 202
43นางสาวนัสชนก จินดาวงศ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา075411670 ต่อ 202
44นางจุรีรัตน์ สุดใจนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา075411670 ต่อ 302
45นางพรทิพย์ รัตนบุรีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา075411670 ต่อ 109
46นางสุธิณี ทรงอาวุธนักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา075411670 ต่อ 302
47นางสกรีนรักษ์ บุญมีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา075411670 ต่อ 302
48นางสาววิสนีย์ นุราชนักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.ม.วัดผล/ประเมินผลการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0887607802
49นางสาวธนวรรณษ์ ลีเผ่าพันธุ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน0864796829
50นางนิศากร ไชยสิทธิ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน075411670 ต่อ 108
51นางพิมพา พลจรัสเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานกลุ่มอำนวยการ075411670 ต่อ 101
52นางสุภัสสรณ์ ธนโชคพัธนันท์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนธุรการกลุ่มนโยบายและแผน และการจัดแผนการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก090 494 9659
53นางจินตนา วงศ์เมฆเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา075411670 ต่อ 302
54นางวาสนา อนุรักษ์เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานอ.ศศ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์075411670 ต่อ 131
55นางนัยเนตร ศิลปรัศมีเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์075411670 ต่อ 111, 113
56นางธมณ นาคถนอมลูกจ้างประจำ --ศิลปศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและพัสดุ075411670
57นางสาวิตรี เสนพรัตน์ลูกจ้างประจำ --ศิลปศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาทำหน้าที่นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา0869674654
58นางวชิรา เลี่ยนสกุลเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานกลุ่มบริหารงานบุคคล075411670 ต่อ 111, 113
59นายสมใจ มณีฉายลูกจ้างประจำ --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการช่างครุภัณฑ์075411670 ต่อ 110
60นายสถิตย์ เพิ่มพูนลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการทำหน้าที่พนักงานขับรถ และบริการ อำนวยความสะดวกทั่วไป0878825843
61นายสุเทพ วชิรวรรณลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ075411670 ต่อ 110
62นายนฐกร รัตนพันธ์ลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ075411670 ต่อ 110
63นายสมศักดิ์ รัตนบุรีลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์075411670 ต่อ 110
64นายสุวิทย์ จัตุรงค์ลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์075411670 ต่อ 110
65นายเกรียงศักดิ์ มีแย้มลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์075411670 ต่อ 110
66นางสาวจันจิรา ฤทธิชัยลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯรับผิดชอบงานธุรการ และงานประสาน ของกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล08-2816-7749
67นางอมรสิริ ขาวผ่องลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการทำความสะอาด ดูแลสถานที่093-697-6317
68นายสุทธิภัทร ศรีสังข์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการทำหน้าที่ยาม ของ สพป.นศ.20808814048
69นายประจวบ ไชยคชบาลลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยาม รักษาความปลอดภัย
70นางรัตนา มีแย้มลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการพนักงานทำความสะอาด และบริการทั่วไป08-7486-1161