ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพท.08-1958-6519
2ว่าที่ร้อยโทสุเวศ กลับศรีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ. กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ขับเคลื่อนนโยบาย 18 โรง075-411670 ต่อ 122
3นางจารี กาลดิษฐ ทิพยรัตน์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารขับเคลื่อนนโยบายและกลยุทธ์ 20 โรงเรียน075411670 ต่อ 126
4นายสุวิทย์ ใจห้าวรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารขับเคลื่อนนโยบายและกลยุทธ์ 39 โรงเรียน(เอกชน)075411670 ต่อ 108
5นายมังกรแก้ว ดรุณศิลป์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(บริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารขับเคลื่อนนโยบายและกลยุทธ์ 19 โรงเรียน075411670 ต่อ 201
6นางกรุณา โชติวันศึกษานิเทศก์ --บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา
7นายพินิจ ขุนนุ้ยนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษน.บ. , ศษ.ม(บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ075411670 ต่อ 127
8นายพนม บุญใสนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0-7541-1670 ต่อ 101
9นางประชุมพร ไศลแก้วนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ. / ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล075411670 ต่อ 114
10นายโกศล มณีชัยนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีหน่วยตรวจสอบภายใน075411670 ต่อ 204
11นายวิจัย ไกรสิทธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษก.ศม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการการจัดการศึกษา075411670 ต่อ 206
12นางวิภาวี ด้วงฉีดนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานกลุ่มอำนวยการ075411670 ต่อ 101
13นายพนม บุญใสนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศ.ศบ.(รัฐศาสตร์)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานกลุ่มอำนวยการ075411670 ต่อ 101
14นางกชมล วิชัยดิษฐ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์075411670 ต่อ 131
15นายอธิคมฉ์ นาคฤทธิ์นิติกร ชำนาญการพิเศษน.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลนิติกร075411670 ต่อ 111, 113
16นางสิริพร บัวจันทร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานกลุ่มนโยบายและแผน075411670 ต่อ 202
17นางสาวสุฑา แดงขาวนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานกลุ่มนโยบายและแผน075411670 ต่อ 202
18นางนัทธ์ภัทร์ พิถยพิโลนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการรป.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานกลุ่มนโยบายและแผน075411670 ต่อ 202
19นางสาวสีลวลี เรืองรักษ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา075411670 ต่อ 302
20นางปิยกมล พูลเสนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ด.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการการจัดการศึกษา075411670 ต่อ 206
21นางสายพิณ เพชรสีเงินศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการการจัดการศึกษา075411670 ต่อ 206
22นางอรอนงค์ พรหมวิหารศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการการจัดการศึกษา075411670 ต่อ 206
23นางสุพิชฌาย์ ไกรนราศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯวัดผล084-7736115
24นายชาติชาย ปิลวาสน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการการจัดการศึกษา075411670 ต่อ 205
25นางบำเพ็ญ หนูกลับศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.(สถิติการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการการจัดการศึกษา075411670 ต่อ 206
26นายถาวร ปลอดชูแก้วศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการการจัดการศึกษา075411670 ต่อ 206
27นางพุทธชาติ ทวีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.(ภาษาไทย)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการการจัดการศึกษา075411670 ต่อ 206
28นายสุชาติ หนูกลับศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.ม.(ไทยคดีศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการการจัดการศึกษา075411670 ต่อ 206
29นายจำรัส สุขเล็กศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการการจัดการศึกษา075411670 ต่อ 206
30นางกาญจนา จิตสำรวยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการการจัดการศึกษา075411670 ต่อ 205
31นางสาวปรีดา จำนงจิตศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการการจัดการศึกษา075411670 ต่อ 205
32นางสาวสุฏารัตน์ เกษานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานกลุ่มอำนวยการ075411670 ต่อ 101
33นางจำเริญสุข ภู่ดอกนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานกลุ่มอำนวยการ075411670 ต่อ 105
34นางสาวทิพวรรณ เมืองเสนนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์0970688899
35นางจิราพร เรือนสูงนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์075411670 ต่อ 131
36นางสุภัตรา จิตโสภานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์075411670 ต่อ 131
37นางสนิศา ชูสุวรรณนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล075411670 ต่อ 111, 113
38นางสุจีรา อำนวยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานกลุ่มบริหารงานบุคคล075411670 ต่อ 111, 113
39นางอโนมา นัสฐานนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานกลุ่มบริหารงานบุคคล075411670 ต่อ 206
40นางทัสนี งามประดิษฐ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานกลุ่มบริหารงานบุคคล075411670 ต่อ 111, 113
41นางทัศนันท์ รักษ์กำเนิดนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานกลุ่มบริหารงานบุคคล075411670 ต่อ 111, 113
42นางกุศล สุขประจันทร์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานกลุ่มบริหารงานบุคคล075411670 ต่อ 111, 113
43นางธนัญชนก ชูประจิตต์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานกลุ่มบริหารงานบุคคล075411670 ต่อ 111, 113
44นางประทุม ผิวผ่องนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานกลุ่มบริหารงานบุคคล075411670 ต่อ 111, 113
45นางเสาวณี แก้วมรกตนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานกลุ่มบริหารงานบุคคล075411670 ต่อ 111, 113
46นางมัลลิกา คงเกตุนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานกลุ่มบริหารงานบุคคล075411670 ต่อ 111, 113
47นายพิชัย อิ่มด้วงนิติกร ชำนาญการศศ.ม.(รัฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกร075411670 ต่อ 111, 113
48นางสุภาภร บุณยะเกียรตินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานกลุ่มนโยบายและแผน075411670 ต่อ 202
49นางปรีดา พิพัฒน์ผลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานกลุ่มนโยบายและแผน075411670 ต่อ 202
50นายปริวัติ รัตนบุรีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศิลปศาสตร์(รัฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ0944966253
51นางวาธิณีย์ ขุนนุ้ยนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานกลุ่มบริหารงานบุคคล075411670 ต่อ 111, 113
52นางสาวนัสชนก จินดาวงศ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา075411670 ต่อ 202
53นางสกรีนรักษ์ บุญมีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา075411670 ต่อ 302
54นางสาวธนวรรณษ์ ลีเผ่าพันธุ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน0864796829
55นางพรทิพย์ รัตนบุรีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา075411670 ต่อ 109
56นางจุรีรัตน์ สุดใจนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา075411670 ต่อ 302
57นางสุธินี ทรงอาวุธนักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา075411670 ต่อ 302
58นางนิศากร ไชยสิทธิ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน075411670 ต่อ 108
59นางเสาวภา นนทศักดิ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการการจัดการศึกษา075411670 ต่อ 206
60นางพิมพา พลจรัสเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานกลุ่มอำนวยการ075411670 ต่อ 101
61นางสุภัสสรณ์ ธนโชคพัธนันท์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนธุรการกลุ่มนโยบายและแผน และการจัดแผนการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก090 494 9659
62นางจินตนา วงศ์เมฆเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา075411670 ต่อ 302
63นางนัยเนตร ศิลปรัศมีเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์075411670 ต่อ 111, 113
64นางวาสนา อนุรักษ์เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานอ.ศศ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์075411670 ต่อ 131
65นางอรพันธ์ อินณรงค์ครู/ครูผู้ช่วย ชำนาญการกศ.บ.(ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงินและสินทรัพย์075411670 ต่อ 131
66นางวชิรา เลี่ยนสกุลเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานกลุ่มบริหารงานบุคคล075411670 ต่อ 111, 113
67นายสมใจ มณีฉายลูกจ้างประจำ --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการช่างครุภัณฑ์075411670 ต่อ 110
68นางสาวจุฬาลักษณ์ ยินดีวงศ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานกลุ่มอำนวยการ075411670 ต่อ 101
69นายนัฐกร รัตนพันธ์ลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ075411670 ต่อ 110
70นายสุเทพ วชิรวรรณลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ075411670 ต่อ 110
71นายสมศักดิ์ รัตนบุรีลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์075411670 ต่อ 110
72นายเกรียงศักดิ์ มีแย้มลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์075411670 ต่อ 110
73นายสุวิทย์ จัตุรงค์ลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์075411670 ต่อ 110
74นางสาวจันจิรา ฤทธิชัยลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯรับผิดชอบงานธุรการ และงานประสาน ของกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล08-2816-7749
75นางอมรสิริ ขาวผ่องลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการทำความสะอาด ดูแลสถานที่093-697-6317
76นายสุทธิภัทร ศรีสังข์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการทำหน้าที่ยาม ของ สพป.นศ.20808814048
77นายประจวบ ไชยคชบาลลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยาม รักษาความปลอดภัย
78นางรัตนา มีแย้มลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการพนักงานทำความสะอาด และบริการทั่วไป08-7486-1161