ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายวิรัตน์ ไกรแก้วผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญการบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหาร075-362707/06-3078-6274
2นายประยงค์ ชูรักษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ด.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล075-362701-6/08-9971-9176
3นางวิมลมาศ สังสุณีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการงานกลุ่มอำนวยการ075362701-6/08-1093-6144
4นางอาภรณ์ หัสดิสารนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานตรวจสอบภายใน075362701-6/08-1080-8378
5นางสาวเกษร เพ็ชรหนูนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงาน ICT กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ075362701-6/08-5889-2956
6นางจิตรา แกล้วทนงค์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนงานกลุ่มนโยบายและแผน075362701-6/08-6273-6917
7นายจรูญ พันธ์โภชน์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานบริหารบุคคล075362701-6/08-4690-3970
8นางสุวนิตย์ ชูรักษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล075-362701-6/08-9866-3819
9นางวันทนา แก้วผอมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล075362701-6/08-1272-9096
10นายปรุง ชูสุวรรณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล075-362701-6/08-9592-3048
11นายจำรูญ หนูสังข์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล075-362701-6/0805310099
12นางสาวเนตรหทัย สังสุณีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล075-362701-6/08-4858-4135
13นางวรวรรณ สังสัพพันธ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล075-362701-6/08-6083-2852/08-0387-8355
14นางจินตนา ตั้งเส้งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ075362701-6/08-1748-5852
15นางสาวสุชาดา หวานแก้วนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ075362701-6/08-9725-0376
16นางอรัญญา โมราศิลป์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ075362701-6/08-7269-7963
17นางสาวเยาวรัตน์ ฉายประชีพนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์075362701-6/08-6274-4613
18นางปราณี ประจงนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์075362701-6/08-6267-0798
19นายศิลาเพชร คำภูเมืองเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ --ปริญญาตรีวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์0869914942
20นางพณวรรณ เต็มรามนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน075362701-6/0954214719
21นางกัลยา เกื้อกาญจน์นักวิชาการเงินและบัญชี --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0883890381
22นางกมลวรรณ์ กังวานเกียรติกุลนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายใน075362701-6/08-6739-5968
23นายอภิชัย ศรีสุขใสนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานนโยบายและแผน075362701-6/08-1272-2500
24นางประยงค์ ชุมทองนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์พัสดุ075362701-6/08-7284-6034
25นางนภัสสรณ์ หมื่นภักดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบุคคล075362701-6/08-1370-5957
26นางประไพพิศ ไชยเดชนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคคล
27นางณัฐวดี ลิมปนานนท์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารบุคคล075362701-6/08-9289-7358
28นางวาสนา ถาวรนุรักษ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารบุคคล075362701-6/08-1895-6834
29นางสุพรรณี แซ่จิวนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารบุคคล075362701-6/08-1691-2422
30นางนิวร พูลนวลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารบุคคล075362701-6/0616510963
31นางจุรีรัตน์ สงณรงค์นิติกร --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0815735536
32นางกัณณ์ณิชฐา ธนัชโอฬารบุตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม075-362701-6/0805299115
33นายณรงค์วิทย์ เฮงยี่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการคอ.บ.(วิศวกรรมโยธา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน075362701-6/08-6687-2155
34นางสายชล ธรรมสุนทรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา075362701-6/08-5882-1936
35นางเยาวรัตน์ เพิงมากนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา075362701-6/08-9646-1956
36นางเยาวเรศ ศรีจันทร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา075362701-6/08-1788-8970
37นางสาวยุพา จินาเจือนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา075362701-6/08-6272-7465
38นางวันทนา รังสิมันตุชาตินักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา075362701-6/08-1090-7372
39นางจิราณี แทรกสุขนักวิชาการศึกษา ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา075362701-6/08-9289-3080
40นางสุกัญญา โมสาลีนนท์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา075362701-6/08-9646-9742
41นางสาวณัฐวรา เทพสุทธิ์ลูกจ้างชั่วคราว --ครุศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารธุรการกลุ่ม0987306473
42นางสาวสุนิษา บุญแก้วลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯธุรการกลุ่ม075362701-6
43นางสาวปัทมา ใหมแก้วลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี0650345393
44นางสาวกาญจนา สุขแต้มลูกจ้างชั่วคราว --ปวช.การบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี0872635813
45นางสาวศิริรัตน์ นุ่นสองเมืองลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี0866876354
46นายปรมัตถ์ นโณทัยลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลธุรการกลุ่ม0901522179
47นางสาวรัตนาภรณ์ นาคนิคามลูกจ้างชั่วคราว --ศิลปศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลธุรการกลุ่ม0894729057
48นางสาวมณฑิรา ศรีสุวรรณ์ลูกจ้างชั่วคราว --วิทยาศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนธุรการกลุ่ม0653817424
49นางสุวิมล ศรีเจริญเจ้าพนักงานธุรการ --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานกลุ่มอำนวยการ075362701-6/08-7274-3168
50นายโชคดี พรหมรัตนพงศ์ลูกจ้างประจำ --ค.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำ075362701-6/08-7267-8181
51นายทวุธ ศรีสังข์ทองลูกจ้างประจำ --ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์075362701-6/08-9725-7404
52นายวีรศักดิ์ ชุมขุนลูกจ้างประจำ --ค.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์075362701-6/08-2274-3988
53นายจำลอง สงเสียงลูกจ้างประจำ --อศษ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์075362701-6/08-6478-1764
54นายประเสริฐ นวลสะอาดลูกจ้างประจำ --ปวท.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์075-362701-6/08-2272-1018
55นายสมพร รักประทุมลูกจ้างประจำ --ปวช.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์075362701-6/08-9591-5714
56นายไพโรจน์ อ่อนจันทร์อมลูกจ้างประจำ --ค.บ.บริการงานทั่วไป อำนวยการงานบริการ075-362701-6/08-3849-8422
57นายประสิทธิ ลิ่มชาลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยาม