ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุลผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการศึกษา075-362701-6/0818952736
2นายบุญเรือง วุฒิวงศ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหาร075362701-6/08-4065-7918
3นายปรีชา รักษ์ทองรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหาร075362701-6/08-9867-9503
4นางสาวสุมล ชุมทองรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษปร.ด.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหาร075362701-6/08-1367-4247
5นายอนุวัฒน ลิ่มชานักวิชาการตรวจสอบภายใน --บริหารจัดการ สพท. ตรวจสอบภายใน
6นางวิมลมาศ สังสุณีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการงานกลุ่มอำนวยการ075362701-6/08-1093-6144
7นางอาภรณ์ หัสดิสารนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานตรวจสอบภายใน075362701-6/08-1080-8378
8นางสาวเกษร เพ็ชรหนูนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงาน ICT กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ075362701-6/08-5889-2956
9นางจิตรา แกล้วทนงค์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนงานกลุ่มนโยบายและแผน075362701-6/08-6273-6917
10นายจรูญ พันธ์โภชน์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานบริหารบุคคล075362701-6/08-4690-3970
11นายประยงค์ ชูรักษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ด.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล075-362701-6/08-9971-9176
12นางสุวนิตย์ ชูรักษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล075-362701-6/08-9866-3819
13นางวันทนา แก้วผอมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล075362701-6/08-1272-9096
14นางสาวเนตรหทัย สังสุณีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล075-362701-6/08-4858-4135
15นายมานิตย์ ศิลาบุตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล075-362701-6/08-7278-6099
16นางวรวรรณ สังสัพพันธ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล075-362701-6/08-6083-2852/08-0387-8355
17นายมนัด ตั้งเส้งศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล075-362701-6/08-3172-7494
18นายจำรูญ หนูสังข์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล075-362701-6/0805310099
19นายปรุง ชูสุวรรณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล075-362701-6/08-9592-3048
20นายฉลอง จันทร์ขาวศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล075362701-6/08-1728-6797
21นางอรัญญา โมราศิลป์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ075362701-6/08-7269-7963
22นางจินตนา ตั้งเส้งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ075362701-6/08-1748-5852
23นางสาวสุชาดา หวานแก้วนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ075362701-6/08-9725-0376
24นางสาวเยาวรัตน์ ฉายประชีพนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์075362701-6/08-6274-4613
25นางปราณี ประจงนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์075362701-6/08-6267-0798
26นางกัลยา เกื้อกาญจน์นักวิชาการเงินและบัญชี --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0883890381
27นางสาวประกอบ เทพคงนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารเงินและสินทรัพย์075362701-6/08-9970-0170
28นางพณวรรณ เต็มรามนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน075362701-6/0954214719
29นางพิทยา นกแก้วนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารเงินและสินทรัพย์075362701-6/08-4182-6652
30นางกมลวรรณ์ กังวานเกียรติกุลนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายใน075362701-6/08-6739-5968
31นางประยงค์ ชุมทองนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์พัสดุ075362701-6/08-7284-6034
32นางนภัสสรณ์ หมื่นภักดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบุคคล075362701-6/08-1370-5957
33นางนิวร พูลนวลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารบุคคล075362701-6/0616510963
34นางณัฐวดี ลิมปนานนท์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารบุคคล075362701-6/08-9289-7358
35นางวาสนา ถาวรนุรักษ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารบุคคล075362701-6/08-1895-6834
36นางประไพพิศ ไชยเดชนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคคล
37นางสุพรรณี แซ่จิวนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารบุคคล075362701-6/08-1691-2422
38นางจุรีรัตน์ สงณรงค์นิติกร --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0815735536
39นายณรงค์วิทย์ เฮงยี่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการคอ.บ.(วิศวกรรมโยธา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน075362701-6/08-6687-2155
40นางกัณณ์ณิชฐา ธนัชโอฬารบุตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม075-362701-6/0805299115
41นายอภิชัย ศรีสุขใสนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน075362701-6/08-1272-2500
42นางวันทนา รังสิมันตุชาตินักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา075362701-6/08-1090-7372
43นางเยาวรัตน์ เพิงมากนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา075362701-6/08-9646-1956
44นางจิราณี แทรกสุขนักวิชาการศึกษา ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา075362701-6/08-9289-3080
45นางสาวยุพา จินาเจือนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา075362701-6/08-6272-7465
46นางสุกัญญา โมสาลีนนท์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา075362701-6/08-9646-9742
47นางเยาวเรศ ศรีจันทร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา075362701-6/08-1788-8970
48นางสายชล ธรรมสุนทรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา075362701-6/08-5882-1936
49นายปรมัตถ์ นโณทัยลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการ0901522179
50นางสุวิมล ศรีเจริญเจ้าพนักงานธุรการ --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานกลุ่มอำนวยการ075362701-6/08-7274-3168
51นางสาวสุนิษา ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
52นายทวุธ ศรีสังข์ทองลูกจ้างประจำ --ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์075362701-6/08-9725-7404
53นายประเสริฐ นวลสะอาดลูกจ้างประจำ --ปวท.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์075-362701-6/08-2272-1018
54นายสถิตย์ เพิ่มพูนลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์0878825843
55นายจำลอง สงเสียงลูกจ้างประจำ --อศษ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์075362701-6/08-6478-1764
56นายวีรศักดิ์ ชุมขุนลูกจ้างประจำ --ค.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์075362701-6/08-2274-3988
57นายโชคดี พรหมรัตนพงศ์ลูกจ้างประจำ --ค.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำ075362701-6/08-7267-8181
58นายสมพร รักประทุมลูกจ้างประจำ --ปวช.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์075362701-6/08-9591-5714
59นายสุชาติ รัตนามาศลูกจ้างประจำ --มศ.5นักการภารโรง อำนวยการงานบริการ075-362701-6/08-9651-6258
60นายสุเทพ อภิวันบงกชลูกจ้างประจำ --ป.วส.นักการภารโรง อำนวยการงานบริการ075-362701-6
61นายจรินทร์ จันทร์ปล้องลูกจ้างประจำ --ม.6นักการภารโรง อำนวยการช่างปูนชั้น 3075-362701-6/08-9910-1366
62นายไพโรจน์ อ่อนจันทร์อมลูกจ้างประจำ --ค.บ.บริการงานทั่วไป อำนวยการงานบริการ075-362701-6/08-3849-8422
63นางจิราพร ไทรแก้วลูกจ้างชั่วคราว --ปวช.บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษางานลูกเสือ075362701-6
64นายเอกชัย จันทวีลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยาม
65นายประสิทธิ ลิ่มชาลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยาม