ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.มัธยมศึกษา เขต 12
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสมบูรณ์ เรืองแก้วผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายจตุรงค์ สุขแก้วรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นางละอองทิพย์ บุณยเกียรติศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.ม. การบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0818952093
4นายไตรรงค์ สาดแวศึกษานิเทศก์ ชำนาญการคบ.อุตสาหกรรมศิลป์ผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาศึกษาวิเคราะห์ รวบรวมข้อกฏหมาย แนวนโยบายและด้านเทคโนโลยีสารสนเทสและสารสื่อสาร ที่เกี่ยวข้องกับเขตพื้081-2711742
5นางชุติมา พยุหกฤษนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศษ.ม. บริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ดูแลบริหารจัดการตามขอบข่ายงานภารกิจของกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์084-0627453
6นางมันทนา รัตนะรัตนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.ม. บริหารธุกิจผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนวางแผนมอบหมาย ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ ติดตามการปฎิบัติงานและประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานข้าราชการกล086-3666831
7นางสาวพรทิพย์ เกิดสมนักวิชาการศึกษา เชี่ยวชาญพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาวางแผน กำกับเร่งรัด ติดตามการปฏิบัติงานของข้าราชการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบ086-9478337
8นายไพบูลย์ พรหมดำศึกษานิเทศก์ เชียวชาญศษ.ม. จิตวิทยาการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ085-5735599
9นางสุรัชนี อยู่สบายศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
10นายชาญณรงค์ รัตนบุรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ087-2905491
11นางจิรา ชูช่วยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
12นายวิเชียร ปาณะพงศ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม. บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ089-6743218
13นางวิภาวี อุ่นเสียมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม. บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ086-5957011
14นางสุรัชนี อยู่สบายศึกษานิเทศก์ ชำนาญการบธ.บ. การบริหารทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ086-6856606
15นางปทิตตา จันทร์สว่างศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ081-7670027
16นายวิเชียร ปาณะพงศ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
17นางสุจารี สันภิบาลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธ.ม. บริหารธุกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานจัดการระบบบริหารสำนักงนเขตพื้นที่การศึกษา/งานประสานงาน/งานสรรหากรรมการและอนุกรรมการ/งานอาคารและสิ089-7286044
18นางเนตรชนก ศรีรัตน์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศษ.ม. บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงิน/งานบริหารบัญชี/งานบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์/งานธุรการในกลุ่มบริหารการเงินแล่ะสินทร086-9488449
19นางเพ็ญ เสมอภพนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ. เศรษฐศาสตร์สหกรร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงิน/งานบริหารบัญชี/งานธุรการในกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์084-8493887
20นางพาตวรรณ ปรุเขตต์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.ม.บริหารธุกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล081-9789320
21นางสาวสาคร สุภัครประทีปนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนววิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลศึกษาสำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยแก้ไขปัญหาและแน้วโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยน081-5423259
22นางยุพยงค์ เกตุแก้วนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษน.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 .,ข.,และ ค. แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชก081-0912626
23นายโสภณ บรรจงเมืองนิติกร ชำนาญการพิเศษน.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับกฏหมาย กฏ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้084-4798130
24นางสาวจิตติมา เพชรมูณีย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบช.บ. การบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ086-5112095
25นางสาวกฤตพร เกื้อเพชรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการป.ตรี สส.บ.(การจัดการสารสนเทศ) ป.โท บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ0867394766
26นางสุฑามาศ อินทร์ปานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ. การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน/งานติตามประเมินและรายงานผล081-9560589
27นางอำนวย ไตรสุวรรณนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การจ086-5199993
28นางสาวรณิดา อินนุพัฒน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.ม. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นัก086-5946388
29นางกันยา อักษรทองนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.บ. ประถมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย งานก085-8451669
30นายสุวิจักษณ์ สายช่วยนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/งานความมั่นคงแห่่งชาติ/ประสานการป้อง081-6507847
31นางศิริวรรณ ช่วยอักษรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นัก089-9098763
32นางฉวีวรรณ เรืองเกิดเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานช่วยอำนวยการ/งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม/การจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/งานประสานงา086-7414130
33นางวันเพ็ญ ดำแก้วเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลดำเนินการตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักพรรดิ์มาลาแก่ข้าราชการ083-6410476
34นางสุนิสา เพียรดีเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานศษ.ม. บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานวิชาการ/งานธุรการ084-4461812
35นายธาวิน สินเย็นครู/ครูผู้ช่วย --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานช่วยอำนวยการ/งานตรวจสอบกลั่นกรองงงาน เพื่อนำเสนอผู้อำนวยการและรองผุ้อำนวยการ สพม.๑๒ /งานเลขานุการ081-0819701
36นายวีระพันธ์ โชติวันครู/ครูผู้ช่วย --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับกฏหมาย กฏ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้084-8381712
37นายอนุชา กลิ่นจันทร์ครู/ครูผู้ช่วย --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ081-9562070
38นายธรรมรัตน์ นวลเขียวพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานสารบรรณสำนักงานเขตพื่นที่การศึกษา087-0036529
39นางสาววิภาวรรณ เสมอภพพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
40นางสาวเครือวัลย์ อิ่มพิมายลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
41นางสาวสุภาวดี โชติพันธ์ลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
42นางสาวหนึ่งฤดี จันทร์ทิพย์ลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
43นางสาวฟารีดา ยอดเวียนลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
44นางสาวสุดารัตน์ สวนดอกลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
45นางสาวสุไวบ๊ะ อุมาลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
46นางสาวซาปียา รัตนศรีสุขลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
47นางสาวสุกัญญา ยอดเวียนลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
48นางสาวธิดารัตน์ ทวีทองลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
49นายณัฐพร สัตย์นาโดพนักงานราชการ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการงานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ของ สพม.๑๒ และหน่วยงานในสังกัด/งานควบคุมดูแลระบบเครือข่ายสื่อสารใน086-5966011
50นายอนันต์ รัตนพงศ์พนักงานราชการ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการรับผิดชอบงานยานพาหนะ/ส่งเอกสารไปรษณีย์ ธนาคาร เสนอแฟ้มผู้ว่าราชการจ.นครศรีฯ/ดุแลซ่อมแซมงานครุภัณฑ์
51นางเสาวลักษณ์ ชอบทำกิจลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ