ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.ประถมศึกษากระบี่ เขต -
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสายัณห์ ไกรนรารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา087-8958535
2นายยุทธนา จินดารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารงานกลุ่มนโยบายและแผน และงานกลุ่มอำนวยการ081-8919256
3นายส่งเสริม เม่งบุตรรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ กำกับดูแลกบลุ่มบริหารงานบุคคล084-6277897
4นายสมศักดิ์ กีรติดนัยกุลรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์081-9708610
5นางสาวจิราย์ วรฤทธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล089-5904431
6นางสมมาตร มีแต้มนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกำกับดูลงานกลุ่มอำนวยการ089-8737972
7นายสมศักดิ์ เกิดสุขนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากำกับดูแลงานในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา086-0512453
8นายเชิงชาย อรุณแสงนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กำกับดูแลงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์081-7976361
9นายไชยวุฒิ จงรักวิทย์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกำกับดูแลงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล089-5890997
10นายไพโรจน์ บุตรแขกนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนงานกลุ่มนโยบายและแผน085-7823117
11นางสาวรัดใจ แปลงงานนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานหน่วยตรวจสอบภายใน089-9729079
12นางอาภาพรรณ แสงทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล081-6063974
13นางศุลีมาศ เล็กกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ084-0632672
14นางปราณี ก้องกาญจโนภาสศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานปฐมวัย081-3700741
15นางปิยวรรณ ตันติธนอมรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล085-4786348
16นางสาวศุภรัตน์ พูลศิริศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฯลฯ089-6460276
17ว่าที่ร้อยตรี อนุวัตร ไทรทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ082-2802486
18นายสิทธิพงษ์ รอดคุ้มศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ085-8823233
19นางอนงค์ มีไพบูลย์สกุลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานมาตรการประหยัดพลังงาน งานประสานงาน งานสวัสดิการฯ089-6466974
20นางนิรามัย จิ๋วแหยมนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานสวัสดิการ งานควบคุมภายใน งานอุบัติภัยฯ089-9719669
21นางอมรา ตรีรัตน์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา งานอาคารสถานที่ฯ087-4178460
22นายกชกร นางงามนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานการประชุม งานเวรยามฯ083-6925194
23นางภัทราภรณ์ จันทร์แก้วนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การบริหารจัดการขยะ ฯ093-6532865
24นางพัชรี ชอบงามนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์081-3965984
25นางแสงระวี แซ่ตั๋นนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ระบบบัญชี งานในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์081-0890193
26นายชัยวัฒน์ ส่งแก้วนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งาจจัดทำข้อมูลเงินเดือนบุคลากรฯ087-2949372
27นางสาววิมล กาพย์เกิดนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร089-8758176
28นางกนกวรรณ ปัญญานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานทะเบียนประวัติ ฯ086-6832623
29นางวิไลวรรณ เจียวก๊กนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง081-6775926
30นางมารศรี สถาพรจิตรกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน089-7266543
31นางวนิดา ปรีชานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินผล และรายงาน086-2786182
32นางภัทชรี คีรินทร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน081-5378472
33นางรัตนะ พรหมแก้วสุวรรณรัตน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ086-6878129
34นางสาวพนิดา บัวมณีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร086-5688924
35นางพรทิพย์ ถิ่นหนองจิกนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานลูกเสือ งานอนามัยนักเรียน การศึกษาต่อ ฯ084-3056601
36นางธิดารัตน์ เม่งบุตรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานทุนการศึกษา งานโอกาสทางการศึกษาฯ082-2775175
37นางรุ่งรัตน์ ทิมกลับเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน087-4194726
38นางบุษบา สิริสงวนศักดิ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา084-6291219
39นางสุนิสา เอ่งฉ้วนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี081-0834892
40นางสมใจ ศรีงามลูกจ้างชั่วคราว ศศม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
41นางสาวอักษร จารุกิตติยุทธ ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
42นางสุจิตรา บุญภูพันธ์ตันติ ปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
43นางสาวประภาภรณ์ สารสุวรรณ ปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
44นายกมลธรรม ขนาน ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
45นายทองดี รักษ์ศรีทอง น.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
46นางยุพา รัตนพรหม ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
47นายนัทธพงศ์ สืบพันธ์ ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บุคลากรบุคลากร
48นางวรรณอนงค์ พลคช ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บุคลากรบุคลากร
49นางญาณีศมน ทวีทรัพย์ รป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บุคลากรบุคลากร
50นางสมเจียด คงภักดี ศษ.บ.,ศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บุคลากรบุคลากร
51นายปกรณ์ ปัจฉิมศิริ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลุกจ้างประจำ นักการภารโรง
52นายวิรชาติ เอ่งฉ้วน ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำ พนักงานขับรถ
53นายประโยชน์ เอี้ยวน้อย ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ
54นายประมวล ลิ่มกุล ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ
55นายประเสริฐ อุตส่าห์กิจ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ
56นายคนึง กิจการ นักการภารโรง อำนวยการลูกจ้างประจำ นักการภารโรง
57นายโกมล พลเดช นักการภารโรง อำนวยการลูกจ้างประจำ นักการภารโรง
58นายสุทธิรักษ์ เจียวก๊ก นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง
59นายสนิท สิงห์โต นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง