ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.ประถมศึกษาพังงา เขต -
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้วผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายชัยยงค์ ตุลารักษ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ และบริหารงานบุคคล0 7614 2180, 089 970 4008
3นายสมโภช ไชยผดุงนิรันดร์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน, กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0 7614 2180, 081 891 3169
4นายสมภาพ นาคพันธ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศฯ และกลุ่มอำนวยการ0 7614 2180, 089 290 4733
5นางวราภรณ์ คงเทศนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกลุุ่มอำนวยการ0 7641 1922, 084 060 4830
6นางสาววิไลลักษณ์ คำดำนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์0 7641 1922, 084 184 1102
7นางภัทราวรรณ ทิพย์ธนสารนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและบัญชีถือจ่าย0 7641 1984, 086 504 5824
8นางสาวพจนา วานิชกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนงานกลุ่มนโยบายและแผน0 7641 2529, 086 685 7768
9นางอำพันธ์ มีผลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0 7641 3379, 087 897 0531
10นางสาวสุวรรณา ชีวิตโสภณนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการรป.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายใน0 7641 2529, 089 891 4415
11นางสาวณัฐวรา วัฒนะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0869435445
12นางจันทรักษ์ ไชยผดุงนิรันดร์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานบริหารงานทั่วไป0 7641 1922, 089 728 2297
13นางเครือวัลย์ ทิพย์ศรีนิมิตนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานบริหารงานทั่วไป0 7641 1922, 081 537 9523
14นางสุรีรัตน์ รักษ์จันทร์นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเลขานุการ0 7641 2180, 062 492 9149
15นางสาวศิริลักษณ์ พูลศิรินักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกิจการพิเศษ0 7641 3379, 089 473 5506
16นางวินิดา ศรีสุวรรณนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี0 7641 1922, 083 508 5088
17นางจุฑาทิพย์ ทองด้วงนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายใน0 7641 2529 ,084 053 5760
18นางดาราวรรณ ทองยอดนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา0 7641 1984, 095 426 1646
19นางสาวขวัญตา เทียนทองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0 7641 1984, 089 474 0447
20นางสาวรัชนี สิทธิชัยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0 7641 1984, 086 266 1065
21นางสาวชนัญชิดา เจริญสำราญนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0 7641 1984, 086 685 8075
22นางสาวปิยนาฎ ประสิวนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
23นางจุฑา โกยวาณิชย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานงบประมาณ และงานธุรการ0 7641 2529, 081 456 8972
24นายพรหมเทพ สุขศิริสัมพันธ์นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการศม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0 7613 379, 081 829 7596
25นางนวรัตน์ ประดิษฐ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ0 7641 2521, 096 845 1865
26นางนฤมล สุภาพเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการ0 7641 1984, 087 418 7810
27นางอุษา สินจำเริญเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการ0 7641 3379
28นางมนต์นภา ถนอมสินเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี0 7641 1922, 093 578 3271
29นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ/งานการเงินและบัญชี0 7641 1922, 098 739 2996
30นางสาวศุภมาส จินดาพลลูกจ้างชั่วคราว --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ095 273 3263
31นางสาวสมิตา มุริกะลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ093 117 5909
32นางสาวณัฐณิชา ว่องกิจลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ064 989 0956
33นายสุรศักดิ์ ช่วยลุงลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน092 992 9824
34นายศรายุทธ ทั้งรักษ์ลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามฯ และ ICT087 383 0370
35นายชัยพร สินทรัพย์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานศษ.ม.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานธุรการ0 7641 1922, 081 132 9444
36นางสาววิรัญญา รำเพยลูกจ้างชั่วคราว --ศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานบริการ/งานเอกสาร076411922
37นางสาวสุพรรณี สุวรรณบุรีลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน076411922
38นางสาวเพ็ญศรี เรืองรัตน์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลบันทึกข้อมูล081 077 3640
39นางสาวนัทธชา ทาระพันธ์ลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนงานข้อมูล090 158 3898
40นายมานพ ยิ่งผลลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0 7641 1922, 085 783 8348
41นายบุญเจิด ทองยวนลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0 7641 1922, 085 474 5052
42นายพิทักษ์ โก้สกุลลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0 7641 1922, 089 970 4122
43นายบุญฤทธิ์ เหมาะมาศลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร ฝ่ายผู้บริหารยาม
44นางนารี รุ่งเรืองลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการงานบริการ/ดูแลอาคารสถานที่076411922
45นายปิยะณัฐ ศรีสุวรรณลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยาม