ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายประทีป ทองด้วงผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายจักรรินทร์ อภิสมัยรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล
3นายจุติพร ขาวมะลิรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.(วัดผล)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
4นางสารภี เจริญรบรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(บริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
5นางสาวญาณิศา บุญจิตร์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
6นางวิภาวดี ไตรรัตน์ศึกษานิเทศก์ --บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
7นางมณีรัตน์ อินทร์คงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ(ชีววิทยา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
8นางจรรยารักษ์ นิลเอกนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ.(คหกรรมศาสตร์)ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
9นางสาววันเพ็ญ สิงห์แก้วนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม(บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล0891954948
10นางศิริพร พลวิชัยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.การจัดการทั่วไปผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน0866869258
11นางสาวศิริพร สุวรรณวงศ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษรป.ม.(การจัดการสำหรับนักบริหาร)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
12นางโชคดี ทองทิพย์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.(การบัญชี)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีหน่วยตรวจสอบภายใน0935794479
13นางยุพิน เกื้อลายเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
14นางสาวอัจฉรา ชุมวรฐายีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลพัฒนาบุคลากร0872728685
15นางกาญจนา ทิพย์หมัดนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
16นางสาวลัดดา คคนัมพรปวิเวกนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษรป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง0865937153
17นางสาวรัตนา เพชรศรีช่วงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง0818950599
18นางสุทิสา วงศ์ณศรีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษรป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินผล และรายงาน0805364141
19นางจารี อินทร์ชินนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ
20นางปัทมา แพเรีองนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา0818954087
21นางสาวภัคนัย ชุ่มชะนะศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร
22นางสาวสุภาภรณ์ ใจสุขศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
23นางสาวศุภมาศ คงคาช่วยศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
24นายสุวัฒน์ อนุพัฒน์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
25นายกฤษนันท์ ทองจีนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
26นางสาววนิดา สุวรรณสินธุ์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
27นางสาวนิตยา ภูมิไชยาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเศรษฐกิจพอเพียง0630788759
28นายนพพร แท่นนิลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
29นางปรวีณ เลิศสุขศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฐมวัย0897264568
30นางสาวนุชจิรา แดงวันสีศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
31นางสาวศุภรัตน์ อินทรสุวรรณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
32นางอุมารังษี ศรีนาคนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
33นางสาวกิตติยา ชูช่วยนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
34นางประยูร พงษ์ประยูรนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์
35นางศรีระบาย แถลงเพราะนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
36นางอรอนงค์ ชัยรัตน์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
37นางชุมพร อนุสรณ์นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0817979792
38นางสาวซัลมา สุมาลีนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร
39นางสาวธิตาพร ลักษณกะชานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.(ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง0817979852
40นางสาวจุรีรัตน์ สุระยอดนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการ0819682869
41นายจักริน อักษรสมนิติกร ชำนาญการพิเศษน.บ.(นิติศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติการ
42นายประพันธ์ คูทองนักวิชาการศึกษา ชำนาญการรป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
43นางเพ็ญสินี ชัชวาลย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0864763612
44นางดวงกมล เรือนงามนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.บ(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0831800164
45นางกนกพัชร ณ นครนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
46นางประนอม โอมากนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
47นางนภาพันธ์ ลาภเนืองอนันต์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
48นางชลมณี อัครวรโชติเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
49นายภูริวัฒน์ บริสุทธิ์ลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ
50นางสุกันยา ชนะภัยลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร ฝ่ายผู้บริหาร
51นางสาวปิยดา ปิยกาญจน์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการศูนย์ธุรการ
52นางสาวจุฑามาศ นาคทองคงลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
53นางสาวอรอนงค์ เกิดทวีลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
54นางทัศนีย์ พละเลิศลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล
55นายสุรเชษฐ์ พัฒน์แก้วลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนนักวิชาการคอมพิวเตอร์
56นางสาวอรอุมา อินทร์ทรัพย์ลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนงานติดตามรายงานประเมินผลกลุ่มนโยบายและแผน0980426833
57นายอภิชาติ บัวทองสกุลลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
58นายสมศักดิ์ สืบสุขลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
59นายศุภชัย ทองหัวเตยลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
60นายสุริยา ปลอดอักษรลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
61นายทวีศักดิ์ นุ้ยฉวีลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง
62นางยุพา โสดีลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ