ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.ประถมศึกษาระนอง เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญค.บ., กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารสำนักงานเขตพื้นที่0935822878
2นายภพเดชา บุญศรีรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่
3นางวันดี ละศรีจันทร์รองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่
4นางสุทธิรา หงษ์เจริญ รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารสำนักงานเขตพื้นที่0878965746
5นางวราพร แสงแป้น นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ.,ป.บัณฑิตผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการอำนวยการ/งานสวัสดิการ0813517308
6นางรัชฎาภรณ์ กฤติยาโชติปกรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.,ป.บัณฑิต.,ค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์0842402004
7นางสาวธนพร กุลสวัสดิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.,ป.บัณฑิต.,ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน/งานงบประมาณ0644514261
8นางอรุณศรี ศิลาพันธ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ., บธ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน0810841805
9นายปรีชาพล ทองพลอยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ., ค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯSTEM Education0878916788
10นายษณกร เสนาะเสียงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ., ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงาน ICT/โรงเรียนคุณธรรม0819569280
11นางเพ็ญณี แก้วเกื้อกูลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศศ.บ., ค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯNT, O-net0860572332
12นางศุภศิริ ชัยวัชรินทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศศบ., กศ.ม., ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ0878931381
13นางสาวสุวรรณี คงทองจีนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ.,ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯBBL,สนามเด็กเล่น0868785342
14นางสาวอัจฉราวดี อร่ามวิทยานุกูลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวท.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯSTEM (สะเต็มศึกษา)0625636619
15นางสาวช่อเพชร พฤกษ์วรุณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ.,ค.ม.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯโรงเรียนประชารัฐ,งานส่งเสริมอาชีพ,โรงเรียนดีประจำตำบล0818951698
16นางสาวนันท์นภัส ณะมณีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ.,ป.บัณฑิต.,ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯโรงเรียนขนาดเล็ก, พื้นที่พิเศษ0993291945
17นางปรารถนา แสงระวี นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานบริหารทั่วไป0626918959
18นางสุภาณี เลิศศักดิ์วานิช นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการค.บ., ป.บัณฑิต, ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์0813672041
19นางวิไลลักษณ์ วัชโรสินธุ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เงินเดือน0954181624
20นางพรทิพา มีกุลนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน0812728045
21นางสาวศริญญา บุหงา นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เงินยืมราชการ0818955709
22นางสุดา เจี่ยกุญธร นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษบธ.บ., ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุุ0887549528
23นางเนตรทิพย์ คำแก้วนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานเลื่อนขั้นเงินเดือน0612726456
24นางภัทรานิษฐ์ อักษรพิบูลย์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหา0630821445
25นางอัจฉรา วิเศษนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรา0895900054
26นายจตุรภัทร พูลแก้วนักทรัพยากรบุคคล --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา0813262593
27นางอุราวรรณ ผู้วานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ. , รป.บ., ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานงบประมาณ0869423292
28นางมณวดี ดุลยรัตน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน/งานแผน0896539715
29นางสาวพนิตนันท์ เพชรนาค นักวิชาการศึกษา ชำนาญการบธ.บ.,บธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร0815355253
30นางนวลจิรา ธรรมสิริพร นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.บ., ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0818933394
31นางอรพินท์ คงทองนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0869454320
32นางสาวนงลักษณ์ ทองบางหรง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการบธ.บ., ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0813261091
33นางสุภาวดี วสุวัตเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ0805463779
34นางสาวทัญษา คุ้มเพชรเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนธุรการ0952565246
35นางสาวถลัชนันน์ อินริสพงษ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ., ศษ.ม.บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/งานธุรการ0896467529
36นางนิตยา ดุสิตพันธ์ ลูกจ้างประจำ --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานธุรการ0811988718
37นางสาวอุษามณี เชิดชูลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานสวัสดิการ0928848858
38นางพัฒน์นรี ทิพย์วารีลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานธุรการ0980541249
39นางสาวศิริขวัญ วรสิงฬ์ลูกจ้างชั่วคราว --ค.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0944845121
40นายพิสิทธิ์ พิทยาวานิชย์ลูกจ้างชั่วคราว --ค.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล
41นางสาวขวัญฤทัย ช่วยแท่นลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานธุรการ/งานอัตรา0887491376
42นางสาวสุภัคธณิดา รักร่วมลูกจ้างชั่วคราว --ค.บ.บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนงานติดตามผลและประเมินผล/งานธุรการ0803692491
43นายเกียรติ์สุริยา พิณแก้ว ลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการกลุ่มอำนวยการ/พนักงานขับรถยนต์0817975470
44นายพิรม บุญนุ้ย ลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการกลุ่่มอำนวยการ/บริการงานทั่วไป0866844700
45นายปิยะวุฒิ เฟื่องฟูลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการกลุ่มอำนวยการ/พนักงานขับรถยนต์0862771081
46นายปรีญะเลิศ พัฒนา ลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการกลุ่มอำนวยการ/พนักงานขับรถยนต์0895906197
47นายสิปปกร ลาภวงศ์ประเสริฐ ลูกจ้างประจำ --ศศ.บ.บริการงานทั่วไป อำนวยการกลุ่มอำนวยการ/ช่างครุภัณฑ์0857936794
48นายมานพ ตรีสงวนจันทร์ ลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป อำนวยการกลุ่มอำนวยการ/ช่างครุภัณฑ์0810900987
49นายณัฐพงษ์ ไฝงามลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการยามรักษาความปลอดภัย0806986059
50นายวัลลภ บัวเกตุลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานระบบไอซีที0869489598