ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.ประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายมนูญ จันทร์สุขผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0898708725
2นายวิมาน ดีทองหลางรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,ป.บันฑิตบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มอำนวยการ งานลูกเสือ077576458
3นายบุญเสริม อบอุ่นรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษนบ.,ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล กลุ่มส่งเสริมทางไกล077576458
4นางสาวสมศรี เทพประชารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ.ศษ.บ.,ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา077576458
5นางวลัยรัตน์ ขวัญพุฒศึกษานิเทศก์ --บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
6นางสาวอภิตา เกียงสุภาศึกษานิเทศก์ --บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
7นางชมัยพร รัตนพรหมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล0864709551
8นายสมชาย โกฎวิเชียรนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.,บธ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์077576458
9นางวรมาศ ศรีประจันต์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ. คม.ผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล077576458
10นายสุทธิพันธ์ แสงขำนิติกร ชำนาญการพิเศษน.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
11นางประดับ ฤทธิไกรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนผอ.กลุ่มนโยบายและแผน077576717 ต่อ 14
12นางนันท์นภัส เกียรติมาพรศักดิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.,ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที077576717 ต่อ 14
13ว่าที่ร.ต.มโนชญ์ นาคธรณิศวร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0622895295
14นายชัยโรจน์ เทศพิทักษ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน077576458
15นายธเนศร์ ชาญเชาว์ศึกษานิเทศก์ --กศ.บ.,นศ.บ.,ศษ.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
16นางสาวหฤทัย วรรทมาตย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
17นายสุชาติ ขวัญสมคิดนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ077576458
18นางขวัญศิริ กองช่างนักจัดการงานทั่วไป ---วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
19นางณิชกานต์ ไกรนรานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ-วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน077576458.
20นางนิตา คุณวุฒินักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการประชาสัมพันธ์077576458 ต่อ 15
21นางวิภารัตน์ กวาวหนึ่งนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
22นางวราณี เดชค้ำนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงนการเงินและสินทรัพย์0 8958 78484
23นางสาวจันทรัตน์ ศรีปรีชาพัฒนะนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการรป.บ.,บธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์077576458
24นางสาวภนิดา คงแสงแก้วนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
25นางสาวภัทรวดี เกตุแก้วนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.ม.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล0 8876 05392
26นางกานดา บุตรหงษ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง0890494039
27นางสาวจันทร์ญา ทุมภักดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
28นางอรัญญา ทองดีนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
29นางวัลลา ชุมมากนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
30นางสาวสมจิตร ไทยนุกูลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
31นางสาวศรีอาภรณ์ สุวรรณวงศ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
32นายศิลป์ชัย เผือกขำนิติกร ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
33นางสาวภัคนันทน์ ชุมชื่นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนวิเคราะห์งบประมาณ077576717 ต่อ 14
34นางอารี ชลชลานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0 8184 58727
35นางสาวฒาลิสา ศรีนฤพัฒน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ. ,บธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินและรายงานผล077576717 ต่อ 14
36นางกาญจนา พัดพานักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ค.ม.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกิจการนักเรียน0842451824
37นางจันทนา ทันประจำสินธุ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา077576458 ต่อ 15
38นางจงดี เอกฉายนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0 8189 38915
39นางจงจิตร ประทุมชัยนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน077576458
40นางคนึงนิจ เทพสนองสุขเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
41นางศิรมณี วีรภัทรธาดาเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา077576458 ต่อ 15
42นางจินดา เกษแก้วเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อาวุโสศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์077576458.
43นายสุพรรณ ศรีสงกาเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์077576458
44นายนพดล ลือชัยเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการกลุ่มอำนวยการ077576458
45นางสาวพิมพ์ฤดี พรมรัตน์ลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บบริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์077576458.
46นางสาวนฤมล พลกรตลูกจ้างชั่วคราว --ปวสบริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์077576458.
47นางสาวกาญจนา สุพรรณาลูกจ้างชั่วคราว --ปวสบริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์077576458.
48นายวิทยา สงค์ประภาลูกจ้างประจำ ---ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
49นายเมษา ขันทะเสนลูกจ้างประจำ ---ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
50นายจำนงค์ ด้วงทองลูกจ้างประจำ ---ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
51นายสุรพงษ์ นารัตฐาลูกจ้างประจำ ---นักการภารโรง อำนวยการ
52นายสมพร วัฒนิ่มลูกจ้างประจำ ---นักการภารโรง อำนวยการ
53นายอานนท์ อักษรเกตุลูกจ้างชั่วคราว ---บริการงานทั่วไป อำนวยการยาม
54นางสาวฐิติกาล เกตุรัตน์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการพนักงานพิมพ์ดีด077576458
55นายภิญโญ นารัตฐาลูกจ้างชั่วคราว ---บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยาม