ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายมนูญ จันทร์สุขผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0898708725
2นายวิมาน ดีทองหลางรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,ป.บันฑิตบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มอำนวยการ งานลูกเสือ077576458
3นายบุญเสริม อบอุ่นรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษนบ.,ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล กลุ่มส่งเสริมทางไกล077576458
4นางวลัยรัตน์ ขวัญพุฒศึกษานิเทศก์ --บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
5นางสาวอภิตา เกียงสุภาศึกษานิเทศก์ --บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
6นางชมัยพร รัตนพรหมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล0864709551
7นายสมชาย โกฎวิเชียรนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.,บธ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์077576458
8นางวรมาศ ศรีประจันต์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ. คม.ผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล077576458
9นายสุทธิพันธ์ แสงขำนิติกร ชำนาญการพิเศษน.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
10นางประดับ ฤทธิไกรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนผอ.กลุ่มนโยบายและแผน077576717 ต่อ 14
11นางนันท์นภัส เกียรติมาพรศักดิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.,ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที077576717 ต่อ 14
12ว่าที่ร.ต.มโนชญ์ นาคธรณิศวร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0622895295
13นางสาวหฤทัย วรรทมาตย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
14นายธเนศร์ ชาญเชาว์ศึกษานิเทศก์ --กศ.บ.,นศ.บ.,ศษ.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
15นายสุชาติ ขวัญสมคิดนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ077576458
16นางขวัญศิริ กองช่างนักจัดการงานทั่วไป ---วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
17นางณิชกานต์ ไกรนรานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ-วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน077576458.
18นางวิภารัตน์ กวาวหนึ่งนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
19นางนิตา คุณวุฒินักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการประชาสัมพันธ์077576458 ต่อ 15
20นางสาวจันทรัตน์ ศรีปรีชาพัฒนะนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการรป.บ.,บธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์077576458
21นางวราณี เดชค้ำนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงนการเงินและสินทรัพย์0 8958 78484
22นางสาวภัทรวดี เกตุแก้วนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.ม.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล0 8876 05392
23นางสาวสมจิตร ไทยนุกูลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
24นางกานดา บุตรหงษ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง0890494039
25นางอรัญญา ทองดีนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
26นางสาวภนิดา คงแสงแก้วนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
27นางวัลลา ชุมมากนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
28นางสาวจันทร์ญา ทุมภักดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
29นางสาวศรีอาภรณ์ สุวรรณวงศ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
30นายศิลป์ชัย เผือกขำนิติกร ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
31นางอารี ชลชลานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0 8184 58727
32นางสาวภัคนันทน์ ชุมชื่นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนวิเคราะห์งบประมาณ077576717 ต่อ 14
33นางสาวฒาลิสา ศรีนฤพัฒน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ. ,บธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินและรายงานผล077576717 ต่อ 14
34นางจงดี เอกฉายนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0 8189 38915
35นางจันทนา ทันประจำสินธุ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา077576458 ต่อ 15
36นางกาญจนา พัดพานักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ค.ม.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกิจการนักเรียน0842451824
37นางจงจิตร ประทุมชัยนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน077576458
38นางคนึงนิจ เทพสนองสุขเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
39นางศิรมณี วีรภัทรธาดาเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา077576458 ต่อ 15
40นางจินดา เกษแก้วเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อาวุโสศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์077576458.
41นายสุพรรณ ศรีสงกาเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์077576458
42นายนพดล ลือชัยเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการกลุ่มอำนวยการ077576458
43นางสาวนฤมล พลกรตลูกจ้างชั่วคราว --ปวสบริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์077576458.
44นางสาวพิมพ์ฤดี พรมรัตน์ลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บบริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์077576458.
45นางสาวกาญจนา สุพรรณาลูกจ้างชั่วคราว --ปวสบริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์077576458.
46นายวิทยา สงค์ประภาลูกจ้างประจำ ---ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
47นายเมษา ขันทะเสนลูกจ้างประจำ ---ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
48นายจำนงค์ ด้วงทองลูกจ้างประจำ ---ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
49นายสุรพงษ์ นารัตฐาลูกจ้างประจำ ---นักการภารโรง อำนวยการ
50นายสมพร วัฒนิ่มลูกจ้างประจำ ---นักการภารโรง อำนวยการ
51นายอานนท์ อักษรเกตุลูกจ้างชั่วคราว ---บริการงานทั่วไป อำนวยการยาม
52นางสาวฐิติกาล เกตุรัตน์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการพนักงานพิมพ์ดีด077576458
53นายภิญโญ นารัตฐาลูกจ้างชั่วคราว ---บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยาม