ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.ประถมศึกษาชุมพร เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายอดุลย์ เงินศรีผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(บริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพท.0815392377
2นายนุกูล ชูนุ้ยรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นายสำราญ ชิตเพชรรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษคบ. ,คม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0857880408
4นายนิติภัทร อำพันมากศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0824137874
5นางเมธินันท์ นิลประเสริฐนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบธ.บ.,ค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล0813700612
6นายโสพัฒน์ กลับชนะนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน0897246534
7นางวรรณวิมล กัลวิชานักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.มผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0810792658
8นางอุไร นบนุ่นนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานลูกเสือ,งานยาเสพติด,ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน0924568686
9นางนางนิตทรา ศรีพรหมนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.,น.บ.,บธ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายในสถานศึกษา,เขตพื้นที่0937605987
10นางสาววรรณ์ฤทัย แสงนิลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯPISA โรงเรียนสุจริต กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์0812399438
11นางมณฑิรา มณเฑียรทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหลักสูตร,ภาษาอังกฤษ,ลดเวลาเรียน, กระบวนการเรียนรู้0819233089
12นางเพ็ญศรี ประเทียบอินทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคด.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย0935794498
13นางสาวกมลกาญจน์ จิญกาญจน์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.,วท.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการปรสานงานทั่ไป, ควบคุมภายใน, krs0810637250
14นางสาวโสพิน ชายสมุทรนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการประสานงาน0810894188
15นางพิมพ์ลักษณ์ ยังหัตถีนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์0897874560
16นางสาวทิพย์สุคนธ์ ทิพย์เนตรนักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการศศ.บ.(ประวัติศาตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์0910033884
17นางนิตยา ผลเกษรนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์รับ-จ่ายเงิน,เบิกสวัสดิการ0862686824
18นางอัญชิษฐา จิยาเพชรนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายในสถานศึกษา,เขตพื้นที่0817375534
19นางสาวพัสวี อินทรสมบัตินักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง0814948825
20นายธีรพล โชติกวาณิชย์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร0952563527
21นางสวภา ศิรินักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร0869439624
22นายวิชาญ คงจินดานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการร.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง0866907705
23นางสาวนรานนท์ ขำอนันต์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวิทยฐานะ,ย้ายครูผู้สอน0810862715
24นางดวงใจ สุวรรณเนาว์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ตรวจสอบภายในสถานศึกษา,เขตพื้นที่,การรับ-จ่ายทุกประเภท,การเก็บรักษาเงิน,เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค0817883972
25นางศิมารัฐ มีฉิมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ.,ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ0869448225
26นางจันทรา หาแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.,ศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0896518928
27นางประไพพรรณ ขวัญเมืองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ0945457569
28นางสาวสิริยุพา ภูริรักษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานบริหารยุทธศาสตร์จังหวัด,งานนโยบาย0972409168
29นายภาคภูมิ มณีบางกานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.,ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ0867429550
30นางจิตรา พรหมเรืองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม และประเมินผล0896497631
31นางอุไร บุญวัตรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพ0862689649
32นางวนิดา เลาห์ประเสริฐนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมสุขภาพ0898684982
33นางเบญญาภา ฉัตรชัยพันธ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานลูกเสือ,รางวัลพระราชทาน,กีฬา0896531920
34นางอิศราวดี สีหะรันนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานยาเสพติด091037772
35นางจารุวรรณ ใจเพียรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานแนะแนว,การศึกษานอกระบบ,โครงการตามพระราชดำริ,งานศิลปหัตถกรรม0869607519
36นางเพ็ญกมล พยัฆเวชเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการ,งานลูกจ้างชั่วคราว0862738768
37นางละออ สอนสุทธิ์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน,ลูกหนี้,ค่าใช้สอย0898665946
38นางรัชฎาพร พรมเรืองลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯธุรการ0805222210
39นางสาวพิมพ์ษยา ดวงพยัคฆ์ลูกจ้างชั่วคราว --รป.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานเลขานุการ0936763572
40นางสาวกนกพร สุวรรณเนาว์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บัญชี,ค่ารักษาพยาบาล,ประกันสังคม0935838478
41นางสาวอาทิตยา ศรีบุญเรืองลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์พัสดุ0835902924
42นางสาวณัฏฐวี มุขสุขลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ธุรการ0920670527
43นางสาวรัตนาภรณ์ จันทรสมบัติลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บัญชี0980290962
44นายสรยุทธ เทอดพงษ์ลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์0960688878
45นายสุนันท์ กิ่งน้ำฉ่าลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.(คอมพิวเตอร์)บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนงาน ICT0872732786
46นางสาวชุลีพร นามวงศ์ลูกจ้างชั่วคราว --ค.บ.บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษา0620569997
47นายธงชัย รุ่งบุญคงลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์/รถตู้0862723247
48นายสิงหราช สอนทวีลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์/รถตู้0883800540
49นายวัชโรทัย พรหมสุวรรณลูกจ้างประจำ --ค.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์/รถตู้0857931772
50นายอนุกูล รอดทองดีลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการทำความสะอาด ดูแลสถานที่0810907661
51นายมะนัตย์ จินาคมลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการยาม0943141533
52นางสาววนิดา กุลีช่วยลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.บริการงานทั่วไป อำนวยการงานเอกสาร,ธุรการ0863638682
53นางสาววันวิสา นุ้ยสุขลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการรับ-ส่งหนังสือ0943288881
54นางสาวศศิวิมล ไปดงลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0980570403
55นางยุภา แสงสุวรรณลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการบริการ ดูแลความสะอาด0950204932