ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.ประถมศึกษาสงขลา เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายประสิทธิ์ หนูกุ้งผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญกศ.บ.สังคมศึกษา, ศษ.ม.การบริหารการศึกษา,Ph.d.การวางแผนบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพท.089 8772981
2นายสุทรรศน์ ซุ้นจ้ายรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการศศ.บ.ประถมศึกษา /กศ.ม.บริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน087 2859424
3นายวุฒิพงศ์ ชนะรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ.การประถมศึกษา /ค.ม.การบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์081 8866760
4นายธันวา ลิ่มสถาพรรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ.สังคมศึกษา/ กศ.ม.การบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา086 9604375
5นายณัฐวัตร รัตกีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ.ชีววิทยา/ศษ.ม.จิตวิทยาการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา086 6926439
6นางกฤติกา อรุณรัตน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.คหกรรมศาสตร์/ กศ.ม.ภาษาไทยผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์084 8628388
7นางสาวเรณู อินแก้วนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ.การจัดการทั่วไป/ กศ.ม.การบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ084 6755685
8นางสาวยุพาภรณ์ สังข์ด้วงนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.การบริหารทั่วไป/กศ.ม.การบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารการเงินและสินทรัพย์086 9611275
9นางอำมรา แก้วไกรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษรป.บ.การบริหารรัฐกิจผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคล084 6318881
10นางฐิดายุ สรรพสินนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.การบัญชี/ บธ.ม.บริหารธุรกิจผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน085 3669123
11นางฐาณิชญาณ์ คุณวัลลีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.การบริหารการศึกษา/ กศ.ม.การบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา093 7464488
12นางสาวจตุพร จันทร์เรืองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ.ภาษาอังกฤษ /ศษ.ม.หลักสูตรการนิเทศวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้091 7128947
13นายอภิสิทธิ์ กุลโรจนสิริศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้0936652697
14นางดนยวรรณ ขุนปราบศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ.นาฏศิลป์ /กศ.ม.การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์081 2753301
15นางบุญญารัตน์ ไกรแก้วศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผลการศึกษา0815689492
16นายสถาพร สักโกศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้0824374041
17นางพัฒน์นรี อนุตรีจันทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา0965519163
18นางสาวณัฐวดี ชูศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้0818964838
19นายนุห์กานต์ เอสเอศึกษานิเทศก์ ชำนาญการคบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา/ กศ.ม.การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานสื่อและนวัตกรรม081 8986477
20นางสาวพยอม ศรีสมัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ.การประถมศึกษา /ศษ.ม.วัดผลและวิจัยการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯวัดและประเมินผล095 6366932
21นางสาวสุคนธ์ ชูน้อยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้0980473182
22นางวรีวรรณ สุวรรณชาตรีนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการศศ.บ.การจัดการทั่วไป/ รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการประสานงาน088 7923198
23นางสาวมาหรัน สุขพันธ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษกศ.บ.การประถมศึกษา/ กศ.ม.การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการบริหารทั่วไป081 5426230
24นายสัญญา ตั้งชูนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการนบ.นิติศาสตร์/ รปบ.รัฐประศาสนศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลวินัยและนิติกร086 9590405
25นางศิริกาญจน์ ไสนนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการศศ.บ การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและสินทรัพย์081 5429287
26นางจีรวรรณ ทะสดวกนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บัญชี086 9617136
27นางสาวธิดารัตน์ เตโชนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.การจัดการทั่วไป/บธ.ม.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการเงินและบัญชี089 5958374
28นางประไพ เพชรสกุลนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการบธ.บ การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์พัสดุและสินทรัพย์081 5989948
29นางสุภา จังศิริวัฒนานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.ภาษาไทยวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง /อัตรากำลัง084 1961239
30นางอัจจิมา ซ้ายสุวรรณนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการค.บ.การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลวางแผนอัตรากำลัง089 7338867
31นางสุภัทรา วรกุลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.บ.สังคมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลอัตรากำลัง081 0999441
32นางปิยวรรณ ยอดเพชรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.ธุรกิจศึกษา-บัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบำเหน็จความขอบและทะเบียนประวัติ081 6790985
33นางสุคนธา ทองบุญเรืองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบำเหน็จความขอบและทะเบียนประวัติ081 0947234
34นางวิชชุตา จรเอียดนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง081 4465563
35นางแน่งน้อย ไหมอ่อนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.บริหารธุรกิจ/การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง085 7999342
36นางพัทยา จันทานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.การประถมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานักทรัพยากรบุคคล086 9562613
37นางสุพิศ แก้วแสงทองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.บ.ศึกษาศาสตร์ (คณิตศาสตร์)/ กศ.ม.การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน086 5983792
38นางสาวนุชฎา จินนานันท์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนติดตามประเมินผลและรายงาน089 6597622
39นางบุญธรรม ทองคำนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.การจัดการทั้่วไป/ศษ.บ.การวัดและประเมินผลการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนวิเคราะห์งบประมาณ087 2868676
40นายจรัญ แสนนาใต้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการคบ.การศึกษาพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน086 9616592
41นางภิรมย์ สินหอยรากนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานข้อมูลสารสนเทศ062 1389331
42นางสาวกิตติมา บุญวรรณโณนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ภาษาอังกฤษ/ศศ.ม.จิตวิทยาและการแนะแนววิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากิจการพิเศษ081 9574583
43นางยินดี โภชนุกูลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการบธ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากิจการนักเรียน089 4685422
44นางลดาวรรรณ์ ภาโอภาสนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากิจการนักเรียน083 5147854
45นางลดานาท เขมนานนท์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.การประถมศึกษา/ศษ.ม.การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษา091 5385156
46นางพัทยา ตั้งพงศ์กิจเจริญนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการบธ.บ.การจัดการทั้วไป/ศษ.บ.การวัดและประเมินผลการศึกษา/ รป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน085 8816153
47นางจิรา พลศรีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานกศ.บ.บรรณารักษ์ศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ089 2990356
48นางจำนง นาคปานเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ089 6536185
49นางสาวทักษพร ช่วยนุกูลเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการบริหารทั่วไป089 7389330
50นางอุทัย แมฮะเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานคบ.ประถมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการประชาสัมพันธ์086 6969578
51นางสาวละม้าย พูลสวัสดิ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการสารบรรณ081 3888403
52นางสุคนธา สุวรรณรักษ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.การบริหารธุรกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการ086 6985640
53นางสิรภัทร ปิ่นทองพันธ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการ /กิจการนักเรียน086 9610424
54นางสาววณิชชา ช่อดอกเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษางานธุรการ086 9619586
55นางสมพร วงศ์โชติเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานธุรการ0848620861
56นางประเทือง บุญเมืองเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานธุรการ081 2759599
57นางหนู้รียะ หลีหวังเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศศ.บ.การจัดการทั้่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี089 5960907
58นางกุมารี หนูกุ้งครู/ครูผู้ช่วย --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร0819592602
59นายยงยุทธ์ จันทร์รัตน์ลูกจ้างประจำ --มัธยมศึกษาตอนปลายขับรถยนต์/รถตู้ ฝ่ายผู้บริหารขับรถยนต์/รถตู้086 9693586
60นายจารึก สุขแดงลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์/รถตู้081 0986188
61นายจตุรวิทยา สุขะปณะลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์/รถตู้081 5421830
62นายวิระ นวลทองลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์/รถตู้081 0956220
63นายชนะ ณ สงขลาลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์/รถตู้089 6548193
64นายสมนึก ชูช่วยลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์/บริการทั่วไป0612139358
65นางวารุณี มณีพงศ์ลูกจ้างชั่วคราว --ศ.บ.การเงินบริการงานทั่วไป อำนวยการประสานงาน/บริหารงานทั่วไป088 3989975