ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญกศม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารการศึกษา074258216
2นายวีระ ฤทธิ์เทวารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ. (คณิตศาสตร์)บริหารจัดการ สพท. อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0813684892
3นายศุภวัฒน์ อวะภาครองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0810970072
4นายอาหมัด เบ็ญอาหลีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษรป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0809579348
5นายณัทกร แก้วประชุมรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ.บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล0841942264
6นายนิพล พุฒคงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ. (สังคมศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผลการศึกษา074-252010 081-2769587
7นายพิษณุ ธรรมรัตน์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ. (ภูมิศาสตร์)ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ074-258216 081-5431892
8นางเพียรเพ็ญ ภู่อิสริยะกุลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.บ., (บริหารการศึกษา) ร.ป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล074-258705 086-2975712
9ว่าที่ร.ต.อนุชาติ จูวัตร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน0897361187
10นางกาญจนา อักษรนิตย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา081-7384886
11นางสาวณัฐธภา ชูเย็นนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษรปม. (รัฐประศานศาสตร์)ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน0896149280
12นายประจิม บุญรังษีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการกศ.บ. (ประวัติศาสตร์)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานประสานงาน074-258216 087-8373609
13นางกาลัญญู นฤปิยะกุลนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการคอมพิวเตอร์หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ074258706
14นางสาววรณัน กาญจนศรีนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษบธ.บ. (การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารพัสดุ074-258707 089-8782640
15นางสิริอร อ่อนแก้วนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง074-258705 086-4905944
16นางกชนิกา วงศ์วรนุชนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.บ. (บริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร0819578721
17นายปราโมทย์ พรหมสุทธิ์นิติกร ชำนาญการพิเศษนิติศาสตรบัณฑิตหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติการ074-258216
18นางสุวรรณี ก้องสุวรรณคีรีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.ม.นโยบายและการวางแผนสังคมหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน074-258706 0896575010
19นางรัตนา ไกรทองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการรป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานงบประมาณ074-258706 0810963745
20นางสาวอัญชิษฐา ทาตะภิรมย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) ศษ.บ. (ประถมศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน074-258706 0819631934
21นางพรณภัสธ์ บุญเลิศนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานประสาน085-0815091
22นางสุคนธ์ ล่องวิไลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษบธ.บ. (การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกิจการนักเรียน074-258244 084-9670844
23นายทวีรัตน์ เทพนะไม่กำหนด --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนศูนย์ ict0676373794
24นายพิรม บุญญคงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา074-252010 086-5972888
25นางนภวรรณ สุวรรณประสมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผล080-5401642
26นางดลพรรณ ทองแดงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ/ภาษาอังกฤษ/เศรษฐกิจพอเพียง089-7344766
27นายประยุทธ จิตปาโลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา074-252010 089-9787286
28นางชุติมา สุนันทเกษมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา074-252010 081-2776278
29นางสาวศิริเพ็ญ เพชรรัตน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานประกันคุณภาพภาษาไทย074-252010 089-8761237
30นางพิมพ์พันธ์ เฮ่งประดิษฐ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานเลขา/สิ่งแวดล้อมศึกษา/วิทยาศาสตร์074-252010 089-8781223
31นางชนิกา ดวงจักร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานเลขา/กลุ่มสาระปฐมวัย/โครงการประชารัฐ089-2958019
32นายธรรมชาติ ทองแดงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติตามตาม081-4782934
33นางสาวชนิสา คชาทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯส่งเสริมงานประกันคุณภาพการศึกษา/ภาษาไทย089-2997856
34นางนิตย์ชาภัค เนาวศิลป์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ074-258216 086-7487438
35นางพรจิตร จันทสุวรรณนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศษ.บ. (บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวางแผนอัตรากำลัง กำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ074-258216 080-7084076
36นางสุมาลี บุญรัศมีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมฯ089-6549600
37นางกัญญ์สพัชญ์ กฤตยานิตย์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ. (บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์074-258216 086-9565449
38นางจันทร์จิรา นิลดีนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการค.บ. (ธุรกิจศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี074-258216 080-7084076
39นางจิตรา แก้วบุตรนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน081-4448093
40นางกริษฐา บุญทัศโรนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศษ.บ. (ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี074-258707 081-9635169
41นางสาวภิรญา สันตะรัตติวงศ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน074-258707 086-4809046
42นางอำไพพัณณี บุญศรีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ (การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี074-258707 081-7987990
43นางณิชาภา สว่างรัตน์นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการศ.บ. (การคลัง)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานการเงิน0816784861
44นางวรรณา ชัยอมรกิจนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ (งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์)074-258705 086-9557797
45นางนวรัตน์ นิ่มดำนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบธ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวางแผนอัตรากำลัง กำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ074-258707 083-2925260
46นางสาวชนิศา ธรรมวาโรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง (งานสรรหาคัดเลือกและบรรจุ)074-258707 089-5995602
47นางธัญรดี มุณีกุลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ. (ธุรกิจศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร (งานฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ)074-258216 089-6535365
48นางสาวนุชชาดา คงสะอาดนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ. (การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง074-258705 081-2751868
49นางสาวศรีพิมพ์ จิตภักดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง (งานกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ)074-258705 081-2765829
50นางสุจารี ศรีสัมพุทธนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ. (การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ (งานบำเหน็จความชอบ)074-258705 086-9629133
51นางเพ็ญศรี สองอ้องนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ. (ธูรกิจศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ (งานทะเบียนประวัติ)074-258705 089-9746235
52นางดารณี บุญสุยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการรป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา074-258706 0841979146
53นางพัชรินทร์ ไชยบุตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.ม นโยบายและการวางแผนสังคมวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน074-258706 0897341577
54นางสาววิมลลักษณ์ ชีววิจิตรกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ. (บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงาน ICT074-258706 0899243478
55นางศรีวิภา หิรัญสถิตย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการบธ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกิจการพิเศษ074-258244 087-3901239
56นางสาวศศิมน ยางทองนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา089-7387159
57นางอารยา ขวัญชื่นนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ. (การศึกษาพิเศษ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาคุณภาพการศึกษา074-258244
58นางสมบูรณ์ หนูสังข์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ (รัฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา074-258244 087-2891437
59นางสาวกัลยา ถวิลตระกูลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา074-258244 081-3883978
60นางสาววินิจ ชัยหาญนักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกิจการนักเรียน074-258244 089-4495369
61นางธนัญญาณ์ เกตุแก้วนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ. (พัฒนาชุมชน)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกิจการนักเรียน074-258244 086-5981897
62นางรัสรินทร์ อัมพรพงศ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบภายใน074-258704 086-7478900
63นางณิชจรีย์ เพียรทองสงฆ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการบธ.บ. (การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบภายใน074-258704 081-9695059
64นางบังอร ทะไวยทองเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศษ.บ. (บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ074-252010 086-7465981
65นางวิรภา วิลัยรัตน์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ074-252010 084-9975445
66นางปุณญทัศ มโนปลื้มเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวช.(พณิชยการ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานธุรการ074-258704 083-3984711
67นางวรางคณา คล่องเชิงสานเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศษ.บ. (การแนะแนว)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการ074-258707 086-9608754
68นางนันทภัค พันดรเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานรป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการ074-258706 089-6587613
69นางสมศรี อุคะหาเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานบธ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน074-258707 089-7365464
70นางศิวาภรณ์ อรัญดรเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารพัสดุ074-258707 081-2756628
71นายธนธรณ์ มีบุญลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการรถยนต์ตู้086-6947336