ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.ประถมศึกษาสงขลา เขต 3
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสมศักดิ์ นิตย์คำพรรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ ระดับ 8093-5810488
2นายอภิเชษ คีรีโชติรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นางเสาวณีย์ ศรีสุดนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกำกับดูแลกลุ่มอำนวยการ089-4671159
4นางเยาวรัช ปรีดาพันธุ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษรป.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์081-5992119
5นางนันทา คำทองนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา089-8787129
6นางสาวพรรณี จิตพงศ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษรป.ม.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีปฏิบัติหน้าที่ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน089-4673049
7นายสุธิเชษฐ์ พฤกษวานิชศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ และ หน.งานเลขาฯ082-2634901
8นางรัตนา ซุ้นจ้ายศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ และ หน.งานสื่อฯ082-8278852
9นางกันต์กนิษฐ์ กฤตย์วุฒิกรนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการปฎิบัติหน้าที่งานจัดการทั่วไป0818988617
10นางกาญจนา ชนะชนม์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(รัฐศาสตร์)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการปฏิบัติหน้าที่งานประสานงาน งานยานพาหนะและงานสวัสดิการ089-8779367
11นางอรุณี แก้วรุ่งเรืองนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการศศ.บหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุ089-5992234
12นางสาวนลัทปวัน แก้วพรหมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษรป.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่งานทรัพยากรบุคคล080-7109737
13นายธีรนนท์ หนูเขียวนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่งานทรัพยากรบุคคล081-0968849
14นางสุวิชญา ระบุญถิ่นนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศ.บหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล086-2844758
15นายจรัญ หวันหะนิติกร ชำนาญการพิเศษน.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่งานนิติกร081-3884095
16นายวัชรพล นนทิการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวท.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายผู้บริหารงานติดตามนโยบาย/งานสารสนเทศ0922725808
17นางสาวรัชนี พรหมมานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนปฏิบัติหน้าที่งานข้อมูลสารสนเทศ และ หน.งานข้อมูลสารสนเทศ089-6531893
18นางสาวกนิษฐา อภัยรัตน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ., กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนปฏิบัติหน้าที่งานนโยบายและแผน และ หน.งานนโยบายและแผน081-7678715
19นางสาวปิยะรัตน์ กอก็ศรีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ., กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนปฏิบัติหน้าที่งานวิเคราะห์งบประมาณ และ หน.งานวิเคราะห์งบประมาณ089-7334846
20นางวาสนา ขลิกโทนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนปฏิบัติหน้าที่งานติดตามและประเมินผล และ หน.งานเลขา081-9632541
21นางสาวสุชาดา ชุมแสงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษบธ.บ.,ศษม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาปฏิบัติหน้าที่งานวิชาการศึกษา081-3287029
22นางสาวชญาทัศน์ รัตมะโนนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษบธ.บ.,วท.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาปฏิบัติหน้าที่งานวิชาการศึกษา081-3287620
23นางสาวอุทุมพร สิงหพลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาปฎิบัติหน้าที่งานวิชาการศึกษา081-7676230
24นายสุโก ขะมิมะเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการควบคุม กำกับการปฏิบัติงานของลูกจ้างในสำนักงานเขตฯ0816798330
25นางสาวใกล้รุ่ง สำเภาทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร
26นายทศพล เพ็ชรภิมลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการคอบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารงานสื่อและนวัตกรรม0812758405
27นายสมพงษ์ นันทโยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
28นายดนรอศักร์ ยะโกบศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานประกันคุณภาพ
29นางสาวอภิรดี เกลี้ยงเกิดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.บ. , กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา , กลุ่มสาระสังคมศึกษา0813687487
30นายธงชัย ศักดิ์สุวรรณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
31นางมาลิณีย์ หลำเหมาะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ-วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ-0813682269
32นางประภัสสร ทำแก้วศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
33นางกันต์กนิษฐ์ นุ้ยสีรุ่งศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศศ.บ. , กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานหลักสูตรและการสอน , กลุ่มสาระภาษาไทย0898700791
34นางสาวปรีดา ชูมณีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษบ. , กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา , กลุ่มสาระภาษาไทย0818988350
35นายดนรอศักร์ ยะโกบศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานประกันคุณภาพ
36นางวิลาวรรณ แก่นจันทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
37นายจรัญ ชูศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศ.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์087-2853677
38นางสุรีย์ พูลทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์081-8982275
39นางสาวิตรี มโนวรณ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการปฎิบัติหน้าที่งานจัดการทั่วไป087-2905205
40นางสาวปรีดา แสงช่วงนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาปฏิบัติหน้าที่งานวิชาการ087-2880679
41นางสาวศุภิสรา สุชาตินักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการปฎิบัติงานประชาสัมพันธ์081-9595262
42นางสาวมยุรี แซ่จ้องนักวิชาการเงินและบัญชี --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
43นางสาวมณฑา ไชยถาวรนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่งานการเงินและพัสดุ087-2933605
44นางสาวอนงค์ ไหมพรมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่งานทรัพยากรบุคคล093-5835518
45นางสาวธัญพร ศรีมณีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่งานทรัพยากรบุคคล087-2859893
46นางนุสรา เพ็ชรมีค่านักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่งานทรัพยากรบุคคล089-5965413
47นางคนึงนิจ ขวัญชายนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่งานทรัพยากรบุคคล081-8975744
48นางอัปสรรัชย์ สุวรรณคีรีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่งานทรัพยากรบุคคล089-8794065
49นางภิญพัชร์ ศรีอริยฤทธิ์นักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
50นางสาววารี แซ่เจียวนักวิชาการศึกษา ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาปฏิบัติหน้าที่งานวิชาการศึกษา084-7493556
51นางจันทรา คืนตักนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาปฏิบัติหน้าที่งานวิชาการศึกษา089-2983696
52นางกุหลาบ ณรงค์ชัยนักวิชาการตรวจสอบภายใน --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายใน
53นางสาวอารี แก้วคีรีวันเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานอ.คศ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฎิบัติหน้าที่งานธุรการกลุ่มนิเทศฯ081-8958593
54นางสาวพรรณปพร ชูชีพเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาปฎิบัติหน้าที่งานธุรการกลุ่มส่งเสริมฯ087-2950019
55นายปราโมทย์ แก้วมณีโชติเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อาวุโสปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่งานการเงินและบัญชี080-7039069
56นายฆปฝาด หีมหวังครู/ครูผู้ช่วย ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนดูแลระบบเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ สพป.0800369860
57นายดนุเดช เหมรัญพนักงานราชการ --คอ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯผู้ช่วย หน.งานสื่อฯ งานเลขาฯ และงานหลักสูตรฯ0918472992
58นายกัณฑสิทธิ์ พรหมน้ำดำพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
59นางสาวนาซีฟะ เจ๊ะมูดอพนักงานราชการ --ศษ.บ. , ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานเลขานุการผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา0863288137
60นางสาวสุปภาดา จิระแพทย์พนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
61นางสาวหัศญาวดี ไชยถาวรพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
62นายประเสริฐ สุขเพ็งพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
63นางสาวนวภรณ์ แซ่ตั้งพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
64นางสาวกาญจนา ปราบณรงค์พนักงานราชการ --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่งานทรัพยากรบุคคล064-1931639
65นางสาววิลาวัลย์ อาหมาดพนักงานราชการ --วทบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามนโยบาย096-1145895
66นายเชิดวงศ์ ชี้เจริญพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
67นางสาวจิระนันท์ ทิพวาศรีพนักงานราชการ --บธ.บบริการ/งานเอกสาร อำนวยการรับ-ส่งหนังสือราชการจากสารบรรณกลาง088-7911455
68นายศักรียา เหมมันต์พนักงานราชการ --วท.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการรับ-ส่งหนังสือราชการจากสารบรรณกลาง082-8317769
69นายเอียด ทองตีบลูกจ้างประจำ ---ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ สพป.081-0958178
70นายสมคิด อินชัยลูกจ้างประจำ ---ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ สพป.086-2881058
71นายสมพร ชูชาลีลูกจ้างประจำ ---ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ สพป.081-0945044
72นางสาวสุภาวิดา เอกแก้วลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคล
73นางสาววารุณี กฤษฎาวงศ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป ฝ่ายผู้บริหาร