ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.ประถมศึกษาตรัง เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายธีระวัฒน์ วรรณนุชผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.,DOCTOR OF EDUCATIONบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 10630829979
2นายพยุงศักดิ์ กัญจนโรจน์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 10896462843
3นายสุวิทย์ ฟองโหยรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรองผ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1075-572031
4นางจุรีรัตน์ คีรีรัตน์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
5นายระนิต ณ พัทลุงรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1075-572032
6นางเนาวลักษณ์ วิชัยดิษฐศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา0841893644
7นายธเนศพล เจริญสุขนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล075-572031
8นางอุไรวรรณ สิทธิฤทธิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน075-572030
9นางสรัญญา โยธีนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน075-572030
10นายสมหมาย ชายเกตุนิติกร ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานบุคคลนิติกร0890481012
11นางฉวีวรรณ ศิลปะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศศ.บ กศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (งานหลักสูตร)0817197680
12นางชเนตตี ชนชอบธรรมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ ศศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯการศึกษาพิเศษ/หลักสูตร0900680383
13นางสาวสุทธิดา สรรเพชรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานปฐมวัย0835514649
14นางสุจิรา ณ พัทลุงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา0847058748
15นายกฤช กาหยีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา0626192595
16นายพิรุณ พึ่งพานิชศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา0840529616
17นายสมยศ มาธีระศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพธ.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกัน0943439575
18นางระเบียบ คงฉางศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้0835048452
19นายณณฐกร พิริยาภรณ์ศึกษานิเทศก์ --กศ.ษ,ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา0839675056
20นางทองทิพย์ ตรังคธนสินศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติ่ดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา0887535765
21นางสมใจ เสรีพัฒนานนท์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ-วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา0813678165
22นางเฉลิมขวัญ ศกุนตะฤทธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา0854785965
23นางสาววราภรณ์ เจนวิชชุเมธนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักจัดการงานทั่วไป075-572029 0810867170
24นางสาวสุนีย์ พูลศิลป์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานบริหารงานทั่วไป0810907880
25นางกรกนก หวานสนิทนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์0945926622 075-572029
26นายเกษม มากชูนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์0872772221 075-572029
27นายธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วนเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ --วท.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนดูแลระบบคอมพิวเตอร์ฯ075-572030
28นายอนันวิทย์ ทองหวานนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบัญชีบัณฑิต (บช.บ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0622216943
29นางศุภวรรณ ธรรมกุลนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารงานการเงินและสินทรัพย์075-572066
30นายคเณศ โยธีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารงานการเงินและสินทรัพย์075-572066
31นางวีณา เตชชีวพงศ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารงานการเงินและสินทรัพย์075-572066
32นางสุภาวดี เจริญฤทธิ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานกลุ่มบริหารงานบุคคล075-572031
33นางระพีพรรณ ชูยังนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุุ่มบริหารงานบุคคล075-572031
34นางศรีรัตน์ อนุรักษ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานกลุ่มบริหารงานบุคคล0848429849
35นางจิรา ทองสุขนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.บ./ศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล075-572031
36นางบุญชาติ เนียมชูนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล075572031
37นางระเบียบ เซ่งเซี่ยงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล075-572031
38นางเพ็ญศรี ลำยองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินผล และรายงาน0872679739
39นางสาวกรรภิรมย์ ทองเรืองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน075-572030
40นางวีระวรรณ สัตถาภรณ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ0841864329
41นางอรพินทร์ วิภูษณะภัทร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน075-572032
42นางสาวศิริวรรณ ยิวสิวนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.กศม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศและICT075-572030
43นางยุพดี คลาดนานนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา075-572032
44นางศิริพันธ์ แก้วแจ้งนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา075-572032
45นางวัชราภรณ์ มาสินธุ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา075-572032
46นางสาววาสนา เจริญภักดิ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา075-572032
47นางสาวกุหลาบ เฟื่องไพบูลย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา075-572032
48นางสุนันทา รัตตมณีนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายใน075-572032
49นางรวงพิน อ่อนคงเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ0815396752
50นางสาวศศิธร แก้วดำเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานธุรการ
51นางยุภาศรี รักไทยเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานธุรการ
52นางสาวมณฑา ทิวากรพิสุทธิ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการ075-572032
53นางเนาวรัตน์ เจือกโว้นเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการ
54นางจินตนา งามประดิษฐ์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน-วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0813889785
55นางสาวสายทิพย์ รัตนมุณีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี075-572066
56นางนภสร รัตนรินทร์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0872714329
57นางวนิดา คำนวณศิลป์เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานบธ.บ. กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ
58นางสาวประนอม รักราวีเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ
59นางสาวสุวิมล เครือเตียวพนักงานราชการ --ศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคล075-572031 0836906142
60นายเฉลิมพล ชยุตพงศ์พันธุ์ลูกจ้างประจำ --ปวส.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
61นายโรม จันทร์ย่องลูกจ้างประจำ --ค.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์075572029
62นายประเสริฐ แคนยุกต์ลูกจ้างประจำ --ปวท การบัญชีขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์/รถตู้
63นายภาษิต ศรีวุ่นลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์0990867055
64นายบุญมา ฉิมพลีลูกจ้างประจำ --มัธยมศึกษาปีที่ 3นักการภารโรง อำนวยการช่างระบบน้ำประปา
65นายวิมล ตราชูลูกจ้างประจำ --มัธยมศึกษาปีที่ 6นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง075572029
66นางนุชศรา พิชญาพลลูกจ้างชั่วคราว --ศศ.บ.(การท่องเที่ยว)บริการงานทั่วไป อำนวยการบริการทั่วไป099-3649302
67นายเทวัล ครุฑสุวรรณลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษางานลูกเสือ0843086078
68นายธีระ ศรีเพชรลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการอาคารสถานที่0622190735