ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.ประถมศึกษาตรัง เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายธีระวัฒน์ วรรณนุชผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.,DOCTOR OF EDUCATIONบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 10630829979
2นายพยุงศักดิ์ กัญจนโรจน์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 10896462843
3นางจุรีรัตน์ คีรีรัตน์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
4นายระนิต ณ พัทลุงรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1075-572032
5นางเนาวลักษณ์ วิชัยดิษฐศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา0841893644
6นายธเนศพล เจริญสุขนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล075-572031
7นางอุไรวรรณ สิทธิฤทธิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน075-572030
8นางสรัญญา โยธีนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน075-572030
9นายสมหมาย ชายเกตุนิติกร ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานบุคคลนิติกร0890481012
10นางชเนตตี ชนชอบธรรมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ ศศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯการศึกษาพิเศษ/หลักสูตร0900680383
11นางสุจิรา ณ พัทลุงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา0847058748
12นายพิรุณ พึ่งพานิชศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา0840529616
13นางฉวีวรรณ ศิลปะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศศ.บ กศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (งานหลักสูตร)0817197680
14นายณณฐกร พิริยาภรณ์ศึกษานิเทศก์ --กศ.ษ,ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา0839675056
15นายกฤช กาหยีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา0626192595
16นายสมยศ มาธีระศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพธ.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกัน0943439575
17นางสาวสุทธิดา สรรเพชรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานปฐมวัย0835514649
18นางระเบียบ คงฉางศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้0835048452
19นางทองทิพย์ ตรังคธนสินศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติ่ดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา0887535765
20นางเฉลิมขวัญ ศกุนตะฤทธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา0854785965
21นางสาววราภรณ์ เจนวิชชุเมธนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักจัดการงานทั่วไป075-572029 0810867170
22นายเกษม มากชูนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์0872772221 075-572029
23นางกรกนก หวานสนิทนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์0945926622 075-572029
24นายธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วนเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ --วท.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนดูแลระบบคอมพิวเตอร์ฯ075-572030
25นางวีณา เตชชีวพงศ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารงานการเงินและสินทรัพย์075-572066
26นายอนันวิทย์ ทองหวานนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบัญชีบัณฑิต (บช.บ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0622216943
27นายคเณศ โยธีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารงานการเงินและสินทรัพย์075-572066
28นางศุภวรรณ ธรรมกุลนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารงานการเงินและสินทรัพย์075-572066
29นางสุภาวดี เจริญฤทธิ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานกลุ่มบริหารงานบุคคล075-572031
30นางจิรา ทองสุขนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.บ./ศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล075-572031
31นางศรีรัตน์ อนุรักษ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานกลุ่มบริหารงานบุคคล0848429849
32นางระพีพรรณ ชูยังนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุุ่มบริหารงานบุคคล075-572031
33นางบุญชาติ เนียมชูนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล075572031
34นางระเบียบ เซ่งเซี่ยงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล075-572031
35นางสาวกรรภิรมย์ ทองเรืองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน075-572030
36นางวีระวรรณ สัตถาภรณ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ0841864329
37นางสาวศิริวรรณ ยิวสิวนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.กศม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศและICT075-572030
38นางอรพินทร์ วิภูษณะภัทร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน075-572032
39นางเพ็ญศรี ลำยองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินผล และรายงาน0872679739
40นางสาววาสนา เจริญภักดิ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา075-572032
41นางยุพดี คลาดนานนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา075-572032
42นางวัชราภรณ์ มาสินธุ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา075-572032
43นางสาวกุหลาบ เฟื่องไพบูลย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา075-572032
44นางสุนันทา รัตตมณีนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายใน075-572032
45นางรวงพิน อ่อนคงเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ0815396752
46นางสาวศศิธร แก้วดำเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานธุรการ
47นางยุภาศรี รักไทยเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานธุรการ
48นางนันทกัญ หนูพุทธเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานทะเบียนประวัติ081-0910183
49นางสาวมณฑา ทิวากรพิสุทธิ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการ075-572032
50นางเนาวรัตน์ เจือกโว้นเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการ
51นางสาวสายทิพย์ รัตนมุณีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี075-572066
52นางจินตนา งามประดิษฐ์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน-วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0813889785
53นางนภสร รัตนรินทร์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0872714329
54นางวนิดา คำนวณศิลป์เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานบธ.บ. กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ
55นางสาวประนอม รักราวีเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ
56นางสาวสุวิมล เครือเตียวพนักงานราชการ --ศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคล075-572031 0836906142
57นายโรม จันทร์ย่องลูกจ้างประจำ --ค.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์075572029
58นายประเสริฐ แคนยุกต์ลูกจ้างประจำ --ปวท การบัญชีขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์/รถตู้
59นายเฉลิมพล ชยุตพงศ์พันธุ์ลูกจ้างประจำ --ปวส.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
60นายภาษิต ศรีวุ่นลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์0990867055
61นายบุญมา ฉิมพลีลูกจ้างประจำ --มัธยมศึกษาปีที่ 3นักการภารโรง อำนวยการช่างระบบน้ำประปา
62นายวิมล ตราชูลูกจ้างประจำ --มัธยมศึกษาปีที่ 6นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง075572029
63นางนุชศรา พิชญาพลลูกจ้างชั่วคราว --ศศ.บ.(การท่องเที่ยว)บริการงานทั่วไป อำนวยการบริการทั่วไป099-3649302
64นายเทวัล ครุฑสุวรรณลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษางานลูกเสือ0843086078
65นายธีระ ศรีเพชรลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการอาคารสถานที่0622190735