ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.มัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1ว่าที่ร.ต.นพดล รักษ์แก้วรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษวท.บ. (คณิตศาสตร์)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานอกโลก089-7245635
2นายกรุณพล พราหมเภทย์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.บ. (บริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา089-2981187
3นายสมมาตร์ สุวรรณทวีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ081-7667585
4นางพัชฎาภรณ์ กลับส่ง รัตนบุรีศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
5นายสุรเมธ พลชัยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการบริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผน0904074638
6นายสุชีพ นวลอ่อนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ. (ชีววิทยา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศก์ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา081-3265529
7นายประยุทธ์ โขขัดนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษค.บ. (สุขศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการงานการจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา081-1871105
8นางดวงฤดี ลีลาวรกุลนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ. (การเงินการธนาคาร)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์089-8761827
9นางกันยา ใจสมุทรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล089-4536454
10นางลัดดาวรรณ ชุณหพิมลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.บ. (บริหารธุรกิจ)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนบริหารงานกลุ่มนโยบายและแผน082-7938890
11นายสุรพงษ์ เพชรเครือนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ. (บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาบริหารงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา083-2801892
12นายวิเชียร เดิมหลิ่มศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ. (เกษตรศาสตร์)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา089-7367591
13นางกมลวรรณ สุวรรณ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ. (เอกภาษาไทย)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้093-5711558
14นางศรธนวรรณ์ เจ้ยทองศรีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานเลือกและงานสรรหากรรมการและอนุกรรมการ และงานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา081-0944799
15นางสาวนันทรัฐ คงดำนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการศศ.บ. (บรรณารักษ์)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานประชาสัมพันธ์ และงานประสานงาน086-0177823
16นายทนงศักดิ์ ไทรงามนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการบธ.บ. (ระบบสารสนเทศ)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานคอมพิวเตอร์ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม และงานยานพาหนะ087-6231220
17นางสุมณฑา เรืองขำนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบธ.บ. (การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ081-0811098
18นางสุภา นิลละออนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง086-2785852
19นางกิตติยา ชิดเชื้อนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ. (ประถมศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง081-5425205
20นางพลอยชนันท์ มีดีนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ086-9500814
21นางกันต์กนิษฐ์ อนันตวรพจน์นิติกร ชำนาญการนิติศาสตร์บัณฑิตหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติการ095-2829166
22นางสุธัญญา เวชรังษีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการศษ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินและรายงานผล0907158508
23นางบาลินท์ เมืองพูลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษวท.บ. เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน084-6000406
24นางสิรภัทร ศิลปภักดีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.บ. (บริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ081-3672523
25นางสาวกชกร เถรว่องนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวทบ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินและรายงานผล091-3109979
26นางสาววริศรา ยอดทองเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่ และงานช่วยอำนวยการ081-0875240
27นายศุภสัณห์ แก้วสำราญครู/ครูผู้ช่วย ชำนาญการค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
28นางสาวจิตรา ศรีเกตุศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
29นายธรรมสรณ์ ทองงามศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม.(การสอนสังคมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
30นางสุทิน พุทธชาติศึกษานิเทศก์ ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา084-0595340
31นางกรวิกา ฉินนานนท์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ. (การศึกษาพิเศษ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา089-5641352
32นางไรวัลย์ สมาธิศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน091-5275419
33นายสมพร ชัยบัวศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
34นางสาวอภิญญา เชาวน์คุณากรนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
35นางสาวศิรรัตน์ มีวัฒนะนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0863036858
36นางลัดดา คิ้วนางนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการบธ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารพัสดุ083-1738738
37นางสาวศิริวรรณ ซ้อนขำนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0645541449
38นางวราภรณ์ บุญโสมนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบธ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง งานเลขานุการ กศจ.087-2653590
39นางจรรยา พรหมทองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ085-0686840
40นางสาวพรพิมล ดุสิตกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ081-5683758
41นางพิมลริยา ศิลวิศาลนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการบธ.บ. (การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนว งานส่งเสริมกีฬา งานสภานักเรียน084-0606838
42นางกานดา จิตมาตนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส087-2838695
43นางพิชาพัทธ์ นพคุณรังสฤษดิ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานจัดการศึกษาในระบบ งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา087-8856108
44นางปาณิสรา อนันต์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
45นางกชนัณท์ลภัส สิงตินักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการบธ.บ. (ธุรกิจศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานธุรการและสารสนเทศ งานตรวจสอบภายใน081-8915361
46นางปราณี ขวัญนิมิตรเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ค่าศึกษาบุตร080-5348598
47นางพิมพ์ชนก อินทร์ฤทธิ์เจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์087-6273642
48นางสาวอรวรรณ เหม้นแก้วเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ086-9451745
49นางมะลิวัลย์ ลิขิตกิจเกษตรเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา087-6260964
50นางสาวพรนภา ชุมเชื้อครู/ครูผู้ช่วย --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่ และงานช่วยอำนวยการ080-5234707
51นางสาววัจนา ไกรเทพครู/ครูผู้ช่วย --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ084-632-5913
52นายทรงยศ ตุนยะสุขลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0805198068
53นางสาวจิตสุดา ชัยเพชรลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0822858857
54นางสาวชนัญชิดา ศรีสุขลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน0616498895