ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสุนาจ แก้วสุขผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพท.081-094-1999
2นายสัมภาษณ์ เผ่าภาสสกุลรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นายชำนาญ รามแก้วรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0819797899
4นายประจวบ หนูเลี่ยงรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล
5นายธีรพล สยามพันธ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0894635993
6นางนงเยาว์ บุญจันทร์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษกศ.มผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน0883974545
7นายพร จันทร์ทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0612606861
8นางสิริกร บุญมุสิโกศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.มหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0810991769
9นายสมคิด ขุนทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.มหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0898768669
10นางจริยา จรจิตรนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษบธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ0897382272
11นางสาวสมใจ บุญเผือกนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ0892971538
12นางสมศรี เก่าพิมายนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0872988991
13นางสาวลิขิต คงไข่ศรีนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0892989609
14นางฉลวย ไชยรักษ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล0896566098
15นายวิรุฒิ ภูนุชอภัยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลบุคลากร0817670795
16นางการิตา เต็มรามนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ0878246492
17นางสมบูรณ์ คงวุ่นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานติดตามประเมินผลและรายงาน0895988296
18นางสาวผณิวัลลิ์ รักทองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ0892957929
19นางภาวินี ชูขำนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา0892984333
20นางมนภัสสร์ มากจันทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา0969015259
21นายพัฒนา ทองคำศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0910490426
22นางอรรถพร จตุรพัฒนานันท์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0812689422
23นางสาวจินดา คงแก้วศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ08999772008
24นางอุทา บัวทองเรืองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0894631217
25นางสาวสาลินี จงใจสุรธรรมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0850568975
26นางสาววีรินทร์ญา หนูนังศึกษานิเทศก์ --วท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯส่งเสริมและพัฒนาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ0818963114
27นายเลิศลักษณ์ หนูจันทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0840626797
28นางสมจิตร สลักศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0866942869
29นางสมจิตร บุญประเสริฐนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0872951627
30นางสุดา บุญนำนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0872890299
31นางศริราณี พรหมบังเกิดนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0818962879
32นางมณีวรรณ ดำจันทร์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศษ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0817981426
33นางจินดา พูลเกิดนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0891736995
34นางเพ็ญศรี เณรานนท์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0819690403
35นางจรี ทองดำนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0897354366
36นางสาวลักษณ์นันจ์ ศรีรัตนโชตินักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0935846338
37นางจำเนียร ลักษณะนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ., ปวค.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0892937551
38นางสุพาณี สุวรรณมานพนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0813683962
39นางสมฤทัย ชูเชิดนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0819695065
40นางสินีนารถ จันทร์ลามนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0812751333
41นายประเสริฐ คงเรืองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0898794888
42นางนันทนา ยังอภัยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0819637761
43นางจิราพรรณ ทองขุนดำนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการว.ท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามประเมินผลและรายงาน0842141558
44นางศุกร์ศรี โพธิ์ศรีทองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ0815414860
45นายธีรภัทร เพชรย้อยนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0935836048
46นางพยอม จันทร์ชูนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0862960326
47นางจุฑา ไชยพันธ์นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0848542137
48นางสาวนรีรัตน์ ศรีรามนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0818962563
49นางจันทรา ทิพย์สงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0807101956
50นางสุนิสา แก้วเกลี้ยงนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการบธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายใน0818982612
51นางกนกลักษณ์ ชูแป้นเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0824298112
52นางวิบูรศรี บำรุงดีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ. , ปวค.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0836530580
53นางสมใจ ขุนพลเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0892998935
54นายธนิต ทองปัสโนเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0822649751
55นางลัดดา รัตนพันธ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0866834355
56นางบุญรินทร์ เพชรย้อยเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0986717905
57นางสุคลธา ปานียโชติเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0862841391
58นางเครือวัลย์ สีขาวเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานบธ.บ. , ปวค.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0815363165
59นางจริยา คำทองเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0895978715
60นางอารีย์ รัตนโชติเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0872997862
61นายนิพันธ์ สังข์แก้วไม่กำหนด --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการบริการ
62นายกษิดิศ ทองพูล ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถพนักงานขับรถ
63นายมานพ พลอยดำ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถพนักงานขับรถ
64นายนิพล แสงเอียด ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
65นายจรัล นวลมุสิทธิ์ นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
66นายบุญยัง เพชรกาศ นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง