ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายวันชัย วงศ์ศิลป์ผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญค.บ., ศษ.ม., ศษ.ด.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพท.08 5783 2306
2นายธนภัทร สิริวาสรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ., ศษ.มบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพท.08 9423 9344
3นางอำภา เวชสารศรีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ., ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพท.08 1541 6430
4นายธวัช รัตนพันธ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.มบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพท.09-4665-4415
5นางสาวภิรญา นิยมเดชานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ., รป.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล087-2856139
6นางวนิดา เมืองแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนปฏิบัติงานผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน081-8947494
7นางประคอง รัตนยอศรีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา089-9745870
8นางธนวรรณ เปี่ยมสิริโรจน์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ., กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน086-2847804
9นางสุพิญญา นุ่มนามศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคศ.บ, ศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ081-5893536
10นายรณธิชัย สวัสดิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ0887905229
11นางประไพ สมัครพงษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศศ.บ., ศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ083-0735124
12นางผุสดี ฤทธิ์ช่วยรอดศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติการค.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ084-1993535
13นางวิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ082-2794227
14นางศารีญา อิสโรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ., ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ094-5837787
15นางฐาวนาตย์ ร่วมพันธ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวท.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ091-9847929
16นางรุจิรา คงประพันธ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ062-2426475
17นายสหัส หลำสะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวท.บ., ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ096-2587565
18นางปรัชญา ทองดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ084-2147843
19นางสาวมีณรัษฎ์ ทองช่วยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ064-4656145
20นางยินดี บุญทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ08 7899 4055
21นางสุพัตรา สิงหเสมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ081-3282732
22นางสาวมีนา สันสาครศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ.,ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติกงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ09 3578 3400
23นางสาวชญาษร จรณโยธินศึกษานิเทศก์ --ศศ.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ093-6694629
24นางสาวิตรี เพชรกาฬนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ081-2776633
25นางดารณี บุญสุยนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ., รป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ084-979146
26นางวราภรณ์ ภิบาลศักดิ์นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการนศ.บ., รป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ083-2284545
27นายวชิรวิชญ์ เยาว์นุ่นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการวท.บ., รป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที089-2994771
28นางสาวเพ็ญวดี บุญดำนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ.,บธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
29นางสาวสุมาลี ตระกูลมีทรัพย์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์095-4127427
30นางสาวสุชาดา พูนทองนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
31นางสาวปัทมา ขวัญสกุลนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.,บธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์089-6679440
32นางสาวจุุฑาพร ตันติรักษ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ., ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์064-9354197
33นางสุนิสา แก้วเกลี้ยงนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์081-8982612
34นางสาวอรทัย กาญจนะภาโสนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ., รป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล089-4661232
35นายศุภชัย การนาดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติงานกลุุ่มบริหารงานบุคคล089-8861410
36นางสาวบุณยนุช เมืองสุขนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล081-6930245
37นางสาวรัชนีกร เสตะพันธ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล089-8764958
38นางมุกดา อุทัยรังษีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล081-1893437
39นางอารียา โชติพานิชนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล089-7323529
40นางนาตยา พรหมพันธ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล081-7665253
41นางนิรดา ทองเอื้อนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามประเมินผลและรายงาน081-7982956
42นางศารัตน์ เรืองแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน081-9594712
43นางสาวกรวิภา สุขศรีสังข์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.บ.,วท.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์และงบประมาณ089-6583578
44นายณัฐกร ชูเพชรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์และงบประมาณ081-7284330
45นางสาวสิริมา ชุมแก้วนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการอส.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา081-3962139
46นางกรรณิการ์ รวยดีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา086-2850543
47นางลัดดานาท เขมนาทนนท์นักวิชาการศึกษา --คบ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา091-1549989
48นางสาวผ่องผิว สุขวรรณนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา086-2981319
49นางภิรมย์ ทองเสนอนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน085-8929277
50นางสาวโสภารัตน์ ดิสโรพนักงานราชการ --กศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา09 1846 6151
51นางสาวปริศนา หนูชูแก้วลูกจ้างชั่วคราว --วท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมทางไกลและไอซีที08 9869 3165
52นางสาวรุ่งฤดี มะณีลูกจ้างชั่วคราว --ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา09 6325 4023
53นางสาวมลิณี ช่วยแก้วเจ้าพนักงานธุรการ --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ084-1978630
54นางอัจฉราภรณ์ ณ พัทลุงลูกจ้างประจำ --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ082-8310826
55นายจีรศักดิ์ ไชยมลลูกจ้างชั่วคราว --ศศ.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ09 5683 8209
56นางรัญจวน ทองนอกลูกจ้างชั่วคราว --มศ.5นักการภารโรง อำนวยการแม่บ้าน09 3632 1662
57นางปิยะทิพย์ พลอยดำลูกจ้างชั่วคราว --วศ.บ.บริการงานทั่วไป นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ08 4859 4166
58นางสาวกรวรรณ กลิ่นจำปีลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.บริการงานทั่วไป อำนวยการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ06 5064 7245
59นางสาวสมฤทัย ภิวัฒนกุลลูกจ้างชั่วคราว --วท.บ.บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์08 6296 8653
60นางถิรนันท์ สุวรรณวงศ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์08 8399 6977
61นางสาววรรณฤดี อ่อนดำลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์08 2824 9012
62นางวลัยลักษณ์ คุ่มเคี่ยมลูกจ้างชั่วคราว --วท.บ.บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล08 8783 9212