ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสุวรรณ ขวัญแก้วผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ., ค.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารปฏิบัติหน้าทีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2081-7987294
2นายพีรพล จริงจิตรรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรอง ผอ. สพท.พัทลุง เขต 2081-9796398
3นางสาวภิรญา นิยมเดชานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ., รป.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล087-2856139
4นายปรีชา เส็นฤทธิ์นิติกร ชำนาญการพิเศษน.บ.,น.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี063-5161165
5นางวนิดา เมืองแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนปฏิบัติงานผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน081-8947494
6นางประไพ สมัครพงษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศศ.บ., ศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ083-0735124
7นางนพพร จีระพันธ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ086-4786721
8นางผุสดี ฤทธิ์ช่วยรอดศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติการค.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล084-1993535
9นางชลธิชา ปล้องบรรจงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ084-3616318
10นางศารีญา อิสโรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.บ., ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ094-5837787
11นางฐาวนาตย์ ร่วมพันธ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวท.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ091-9847929
12นางปรัชญา ทองดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ084-2147843
13นางสุพิญญา นุ่มนามศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคศ.บ, ศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ081-5893536
14นางวิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ082-2794227
15นางสุพัตรา สิงหเสมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ081-3282732
16นายโสภณ บุญเกื้อศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิ้เทศ ติดตามและประเมินผล089-9759239
17นางธัญสินี สุกแป้นนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป084-1975283
18นางสาวจุฑาทิพย์ หอยนกคงนักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการศศ.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการปฏิบัติงานกลุ่มงานประชาสัมพันธ์089-6567555
19นายวชิรวิชญ์ เยาว์นุ่นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการวท.บ., รป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ089-2994771
20นางสาวปัทมา ขวัญสกุลนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.,บธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์089-6679440
21นางภิรมย์ ทองเสนอนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารการเงิน085-8929277
22นางผอูน ชนะสิทธิ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์086-9541768
23นางอารียา โชติพานิชนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล089-7323529
24นางสาวอรทัย กาญจนะภาโสนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ., รป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล089-4661232
25นางอรัญญา ตั้งนภาดลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล081-2772835
26นายศุภชัย การนาดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติงานกลุุ่มบริหารงานบุคคล089-8861410
27นางมุกดา อุทัยรังษีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล081-1893437
28นางสาวรัชนีกร เสตะพันธ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล089-8764958
29นางสาวบุณยนุช เมืองสุขนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล081-6930245
30นายเกศินี วิทยารัฐนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล087-2902899
31นางนิภาพร ช่วยเนียมนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล084-8794812
32นางนาตยา พรหมพันธ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล081-7665253
33นางนิรดา ทองเอื้อนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามประเมินผลและรายงาน081-7982956
34นายณัฐกร ชูเพชรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน081-7284330
35นางสาวกรวิภา สุขศรีสังข์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.บ.,วท.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน089-6583578
36นางศารัตน์ เรืองแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน081-9594712
37นางประภากร แสงสุวรรณ์นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการศศ.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา086-9569319
38นางกรรณิการ์ รวยดีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา086-2850543
39นางสุณีรัตน์ สุวรรณสะอาดนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
40นางสาวผ่องผิว สุขวรรณนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา086-2981319
41นางสาวสิริมา ชุมแก้วนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการอส.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา081-3962139
42นางประคอง รัตนยอศรีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา089-9745870
43นางธนวรรณ เปี่ยมสิริโรจน์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการบธ.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ปฏิบัติงานหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์086-2847804
44นางอัจฉราภรณ์ ณ พัทลุงลูกจ้างประจำ --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ082-8310826
45นายเกื้อกูล สงสว่างลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์090-8814778