ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายณรงค์ ศรีละมุลผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญค.บ.,กษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหาร098-0101735
2นายธนภัทร สิริวาสรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ., ศษ.มบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพท.08 9423 9344
3นายเทอดเกียรติ ยามโสภารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษคบ.,คม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพท.0834236987
4นายธวัช รัตนพันธ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.มบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพท.09-4665-4415
5นางสาวภิรญา นิยมเดชานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ., รป.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล087-2856139
6นางวนิดา เมืองแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนปฏิบัติงานผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน081-8947494
7นางธนวรรณ เปี่ยมสิริโรจน์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ., กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน086-2847804
8นางศารีญา อิสโรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ., ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ094-5837787
9นางประไพ สมัครพงษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศศ.บ., ศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ083-0735124
10นางผุสดี ฤทธิ์ช่วยรอดศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติการค.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ084-1993535
11นางชลธิชา ปล้องบรรจงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ084-3616318
12นางฐาวนาตย์ ร่วมพันธ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวท.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ091-9847929
13นายรณธิชัย สวัสดิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ0887905229
14นางรุจิรา คงประพันธ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ062-2426475
15นายสหัส หลำสะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวท.บ., ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ096-2587565
16นางสุพิญญา นุ่มนามศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคศ.บ, ศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ081-5893536
17นางปรัชญา ทองดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ084-2147843
18นางมีนารัษฎ์ อ่องสิทธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ064-4656145
19นางวิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ082-2794227
20นางยินดี บุญทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ08 7899 4055
21นางสาวมีนา สันสาครศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ.,ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติกงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ09 3578 3400
22นางสาวชญาษร จรณโยธินศึกษานิเทศก์ --ศศ.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ093-6694629
23นางสุพัตรา สิงหเสมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ081-3282732
24นางดารณี บุญสุยนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ., รป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
25นางธัญสินี สุกแป้นนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป084-1975283
26นางสาวิตรี เพชรกาฬนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ081-2776633
27นางวราภรณ์ ภิบาลศักดิ์นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการนศ.บ., รป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ083-2284545
28นายวชิรวิชญ์ เยาว์นุ่นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการวท.บ., รป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ089-2994771
29นางสาวปัทมา ขวัญสกุลนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.,บธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์089-6679440
30นางสาวสุชาดา พูนทองนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
31นางสาวสุมาลี ตระกูลมีทรัพย์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์095-4127427
32นางสาวจุุฑาพร ตันติรักษ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ., ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์064-9354197
33นางสุนิสา แก้วเกลี้ยงนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์081-8982612
34นางนาตยา พรหมพันธ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล081-7665253
35นางอารียา โชติพานิชนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล089-7323529
36นางสาวอรทัย กาญจนะภาโสนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ., รป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล089-4661232
37นางมุกดา อุทัยรังษีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล081-1893437
38นางนิภาพร ช่วยเนียมนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล084-8794812
39นายศุภชัย การนาดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติงานกลุุ่มบริหารงานบุคคล089-8861410
40นางสาวรัชนีกร เสตะพันธ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล089-8764958
41นางสาวบุณยนุช เมืองสุขนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล081-6930245
42นางศารัตน์ เรืองแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน081-9594712
43นางสาวกรวิภา สุขศรีสังข์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.บ.,วท.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์และงบประมาณ089-6583578
44นางนิรดา ทองเอื้อนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามประเมินผลและรายงาน081-7982956
45นายณัฐกร ชูเพชรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์และงบประมาณ081-7284330
46นางสาวผ่องผิว สุขวรรณนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา086-2981319
47นางสาวสิริมา ชุมแก้วนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการอส.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา081-3962139
48นางลัดดานาท เขมนาทนนท์นักวิชาการศึกษา --คบ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา091-1549989
49นางกรรณิการ์ รวยดีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา086-2850543
50นางประคอง รัตนยอศรีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา089-9745870
51นางภิรมย์ ทองเสนอนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน085-8929277
52นางสาวมลิณี ช่วยแก้วเจ้าพนักงานธุรการ --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ084-1978630
53นางอัจฉราภรณ์ ณ พัทลุงลูกจ้างประจำ --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ082-8310826
54นายเกื้อกูล สงสว่างลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์090-8814778