ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายณรงค์ ศรีละมุลผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญค.บ.,กษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหาร098-0101735
2นายธวัช รัตนพันธ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.มบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพท.09-4665-4415
3นายเทอดเกียรติ ยามโสภารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษคบ.,คม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพท.0834236987
4นายธนภัทร สิริวาสรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ., ศษ.มบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพท.08 9423 9344
5นางผอูน ชนะสิทธิ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติงานผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์086-9541768
6นางสาวภิรญา นิยมเดชานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ., รป.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล087-2856139
7นางวนิดา เมืองแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนปฏิบัติงานผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน081-8947494
8นางฐาวนาตย์ ร่วมพันธ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวท.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ091-9847929
9นายรณธิชัย สวัสดิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ0887905229
10นางยินดี บุญทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ08 7899 4055
11นางสุพัตรา สิงหเสมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ081-3282732
12นางศารีญา อิสโรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ., ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ094-5837787
13นางชลธิชา ปล้องบรรจงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ084-3616318
14นางผุสดี ฤทธิ์ช่วยรอดศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติการค.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ084-1993535
15นางรุจิรา คงประพันธ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ062-2426475
16นางวิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ082-2794227
17นางสาวชญาษร จรณโยธินศึกษานิเทศก์ --ศศ.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ093-6694629
18นางมีนารัษฎ์ อ่องสิทธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ064-4656145
19นางปรัชญา ทองดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ084-2147843
20นางสุพิญญา นุ่มนามศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคศ.บ, ศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ081-5893536
21นายสหัส หลำสะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวท.บ., ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ096-2587565
22นางประไพ สมัครพงษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศศ.บ., ศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ083-0735124
23นางสาวมีนา สันสาครศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ.,ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติกงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ09 3578 3400
24นางดารณี บุญสุยนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ., รป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
25นางธัญสินี สุกแป้นนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป084-1975283
26นางสาวิตรี เพชรกาฬนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ081-2776633
27นางวราภรณ์ ภิบาลศักดิ์นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการนศ.บ., รป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ083-2284545
28นายวชิรวิชญ์ เยาว์นุ่นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการวท.บ., รป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ089-2994771
29นางสาวสุชาดา พูนทองนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
30นางสาวสุมาลี ตระกูลมีทรัพย์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์095-4127427
31นางสาวจุุฑาพร ตันติรักษ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ., ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์064-9354197
32นางภิรมย์ ทองเสนอนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารการเงิน085-8929277
33นางสาวปัทมา ขวัญสกุลนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.,บธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์089-6679440
34นางสุนิสา แก้วเกลี้ยงนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์081-8982612
35นางอารียา โชติพานิชนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล089-7323529
36นางนิภาพร ช่วยเนียมนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล084-8794812
37นางนาตยา พรหมพันธ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล081-7665253
38นางมุกดา อุทัยรังษีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล081-1893437
39นางสาวบุณยนุช เมืองสุขนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล081-6930245
40นางสาวรัชนีกร เสตะพันธ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล089-8764958
41นางสาวอรทัย กาญจนะภาโสนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ., รป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล089-4661232
42นายศุภชัย การนาดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติงานกลุุ่มบริหารงานบุคคล089-8861410
43นางศารัตน์ เรืองแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน081-9594712
44นางสาวกรวิภา สุขศรีสังข์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.บ.,วท.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์และงบประมาณ089-6583578
45นายณัฐกร ชูเพชรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์และงบประมาณ081-7284330
46นางนิรดา ทองเอื้อนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามประเมินผลและรายงาน081-7982956
47นางสาวผ่องผิว สุขวรรณนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา086-2981319
48นางลัดดานาท เขมนาทนนท์นักวิชาการศึกษา --คบ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา091-1549989
49นางสาวสิริมา ชุมแก้วนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการอส.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา081-3962139
50นางกรรณิการ์ รวยดีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา086-2850543
51นางประคอง รัตนยอศรีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา089-9745870
52นางธนวรรณ เปี่ยมสิริโรจน์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการบธ.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ปฏิบัติงานหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์086-2847804
53นางสาวมลิณี ช่วยแก้วเจ้าพนักงานธุรการ --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ084-1978630
54นางอัจฉราภรณ์ ณ พัทลุงลูกจ้างประจำ --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ082-8310826
55นายเกื้อกูล สงสว่างลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์090-8814778