ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสะอาด อุสมาผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม. (การบริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการในสพท.083-194-0867
2นางปราณี สุวรรณะรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม. (การบริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารการศึกษา086-264-5819
3นายสม พุ่มแก้วรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารการศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2083-1963377
4นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(การประถมศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯบริหารจัดการในกลุ่ม089-4675548
5นายกำธร แผ้วสะอาดนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการบริหารจัดการในกลุ่ม081-5419730
6นางสุดสาคร มาตย์นอกนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.(บัญชี)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารจัดการในกลุ่ม089-5979709
7นางสินุช ประสงค์สุขนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษรป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารจัดการในกลุ่ม089-4662722
8นายอุดม ต้องเซ่งกี่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนบริหารจัดการในกลุ่ม089-878-2494
9นางสุคนธ์ ติ้งคำนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในบริหารจัดการในกลุ่ม งานตรวจสอบภายใน089-977-3835
10นางกัลยา ทองพุ่มนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ. (การบัญชี)หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินฯ099 930-6474
11นางพัณณี คงสะวะคุณนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานบริหารทั่วไป, PMQA, อาคารสถานที่, ยานพาหนะฯ086-9565457
12นางสิรวีร์ โสตถิสถาวรนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานประชาสัมพันธ์064-946-2424
13นางอภิญญา ศิริรังษีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.การจัดการทั่วไปหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง085-077-8726
14นางสาวนิภา สายนุ้ยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.(การพัฒนาชุมชน)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง084-7446858
15นางสมบูรณ์ วรรณทองศรีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ089-6462459
16นางสมบูรณ์ แซ่ลิ่มนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน084-632-2853
17นางช่อผกา บุญแนบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน087-287-1799
18นางพรภนา คำแป้นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ081-097-4383
19นางอัญชลี พลสิทธิ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม งานป้องกันยาเสพติด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สภานักเรียน ฯลฯ089-298-2837
20นางรัชรินทร์ ส้องสงนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.(บัญชี)หน.กลุ่มงาน/งาน ตรวจสอบภายในบริหารจัดการในกลุ่ม งานตรวจสอบภายใน084-854-4870
21นางสาวเตือนใจ อินทโกศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ งานส่งเสริมพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา งานส086-9636924
22นายชัรฟุดดีน หะยีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.การศึกษานอกระบบวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เด็กเรียนร่วม089-5989832
23นางกอมาริย๊ะ ปรีชานพคุณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวิจัยพัฒนาส่งเสริมติดตามตรวจสอบประเมินเกี่ยวกับการวัดผลฯ097-359-4848
24นายณัฐกิตต์ ปานถาวรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานประกันคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรมฯ085-080-5450
25นางสาวฐิตา วัจนาคมกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.หลักสูตรและการสอนวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานประกันคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรมฯ081-368-4751
26นางสาวนาอีม๊ะ ราเซะบิงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม. หลักสูตรและการสอนวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฐมวัย086-298-1443
27นางซัลมา มะเกะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา093-6490003
28นางสาวหยาดฟ้า สุวรรณนพศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา081-7382179
29นางพุทธวรรณ สายศรีโกศลนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการรบ.(รัฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการบริการงานทั่วไป063-456-3249
30ว่าที่ ร.ต. เกษร สิญญานันท์นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการวท.บ.เทคโนโลยยี่คอมพิวเตอร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการอาคารสถานที่093-787-2389
31นางนวพร ทิศพ่วนนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.(จิตวิทยาและการแนะแนว)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประสานงาน086-9620754
32นายรุสลี มูนีมูสีนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการอส.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการประชาสัมพันธ์081-0960702
33นายศักดิ์ชาย สังข์ไขนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการวท.ม.(การจัดการเทคโนโลยี่สารสนเทศ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานICT084-196-4642
34นางสาวสุพรรณี แก้วสมศรีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.(บัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่ายบำเหน็จบำนาญ,เบิกจ่ายเงินยืมราชการ,เงินทดรองราชการ081-412-2527
35นางสาวมาซง บากานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่ายเงินเดือน และที่จ่ายควบกับเงินเดือน , งาน กบข.081-5429475
36นายธนพัต ศรีวิมลนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ.(บัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่ายเงินเดือนของพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว , รับ ส่งเงินทุกประเภท งานระบบ GFMIS การรับ นำส่งเ089-8888036
37นางสาวมุกรินทร์ เรืองประทุมนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการศศ.บ.การศึกษาชนบทวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง สร้างรหัสผู้ขาย ทำPO เบิกจ่ายในระบบ GFMIS083-184-2629
38นางสาวซูไรนา สิเดะนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวท.บ.(ชีววิทยา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานทะเบียนประวัติ จัดทำบัตร08-9297-7097
39นางสาวนูรียะห์ ตูยงนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานลูกจ้าง080-701-8798
40นางสาวสาน๊ะ ยีหมะนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง081-542-0483
41นางสาวอนิสา ดาโอ๊ะนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการกศ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง088-377-6567
42นางสาวอรวรรณ พรหมชัยนิติกร ปฏิบัติการน.บ.(นิติศาสตร์บัณฑิต)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานนิติกร091-846-5255
43นางสาวสุมาลี แก้วชูเสนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.(คอมพิวเตอร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ(แจ้งจัดสรรงบประมาณ)089-657-4373
44นางสุวันดี รัตนวงศ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวศ.บ.(โยธา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ(ที่ดิน-สิ่งก่อสร้าง)086-6987-367
45นายฮัมดัน ยานายนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการบธ.บ.(บริหารธุรกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานลูกเสือ089-296-9548
46นางสาวสาวิตรี สาและบูนักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.บ.(การวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานแข่งขันทักษาทางวิชาการ,งานสิ่งแวดล้อม,ภูมิทัศน์,09-5438-6466
47นางยุวารี สะมาแอนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาการศึกษาในระบบ นอกระบบ การรับนักเรียน การศึกษาสำหรับผู้พิการฯ รางวัยพระราชทาน แข่งขันวิชาการ ฯลฯ089-295-6576
48นางมารีย๊ะ มูนีมูสีนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวทบ.สาธารสุขชุมชนวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานลูกเสือของสพท.08-1095-2151
49นางเกตนิกา แว่นแก้วเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส.เลขานุการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการขออนุญาตไปราช/อบรม พัฒนา092-417-5460
50นางสาววิภากุล บุญแนบเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานทล.บ.การจัดการอุตสาหกรรมวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลธุรการกลุ่ม085-0805450
51นางสาวอุบลวรรณ ธรรมโชติเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานนศ.บ. วิทยุและโทรทัศน์วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานอนามัยโรงเรียน- โครงการอาหารกลางวัน089-414-2926
52นางพรรณวดี แก้วพิมลเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานรบ.รัฐศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานบริงานงานทัวไป089-977-9887
53นางสาวผกามาศ ปานแก้วพนักงานราชการ --กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานภาษาไทย089-468-4313
54นายดนุวัต ชูนุ้ยพนักงานราชการ --วท.บ.(ไฟฟ้าอุตสาหกรรม)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา099-481-1186
55นางสาวเนตรนภิส คงทองพนักงานราชการ --ศศ.บ.(ภาษไทยธุรกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการกลุ่ม093-783-5105
56นายฮุสเซ็น เบ็ญฮาวันพนักงานราชการ --คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการการดูแลรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษา0883234803
57นายวิสุทธิ์ แยนาพนักงานราชการ --รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการรับ-ส่งหนังสือ ดูแลสนามสำนักงาน ขับรถยนต์084-3002047
58นางสาวนูรไอนี ชุมนาคพนักงานราชการ --ศษ.บ.เทคโนโลยี่สารสนเทศและการสื่อสารวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานเลขานุการหน้าห้อง ผอ.089-465-7469
59นางอาซาน๊ะ ยามูสะนอพนักงานราชการ --บธ.บ. (การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์จัดทำทะเบียนคุมเช็ค เขียนเช็คเงินงบประมาณโอนเงิน จ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ ประสานกับธนาคาร098 -894- 3218
60นางสาวบวรรัตน์ ชุลีนวนพนักงานราชการ --กศ.บ. (สังคมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิก-จ่ายพัสดุ090-715-5399
61นางสาวนิตยา พลชัยพนักงานราชการ --บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินพัสดุ099-851-0504
62นางสาวซารีป๊ะ โต๊ะแวอาลีพนักงานราชการ --บธ.บ.(บัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ ทำ PO เบิกจ่ายในระบบ GFMIS089-4677337
63นางสาวศตพร เอียดขาวพนักงานราชการ --ค.บ.คณิตศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ค่ารักษาพยาบาล-ค่าการศึกษาบุตรของข้าราชการและลูกจ้างประจำสพป.ปน.2089-978-6357
64นางสาวนุชนารถ สหัสธาราพนักงานราชการ --ค.บ.(คอมพิวเตอร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานทะเบียนประวัติและ ก.พ.7086-9589532
65นางสาวนูรฮายาตี ดราวีพนักงานราชการ --ค.บ.เทคโนโลยี่และนวัตกรรมวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหาลูกจ้าง08-1959-9711
66นายชรัมภ์ แดงประเสริฐพนักงานราชการ --บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการกลุ่ม084-300-0391
67นายอดินันต์ หะมะพนักงานราชการ --วท.บ.(เทคโนและการประเมินผล)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง081-092-5937
68นางสาวดวงฤทัย เพชรมณีพนักงานราชการ --คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนธูรการ/งานข้อมูล085-069-7433
69นายนัฐพล หนูสนิทพนักงานราชการ --คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบช่วยเหลือนักเรียน088-789-4628
70นางสาวจิรัฐิกาล มาละวรรณโณพนักงานราชการ --ศศ.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจเอกสารโรงเรียน091-048-7559
71นางสาวฐิติรัตน์ ยงยศยิ่งลูกจ้างชั่วคราว --นิติศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ธุรการ/งานนิติการ093-5836782
72นายฟิกรี ดาโอ๊ะลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.การบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิก-จ่ายพัสดุ0807088913
73นายจิรัฏฐ์ สิทธิอุเปลูกจ้างชั่วคราว --คบ.เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานระบบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี่ฯ084-632-4444
74นายยาการียา หะมะลูกจ้างประจำ --ม.6บริการ/งานเอกสาร อำนวยการรับ ส่งหนังสือ บริการทั่วไป084-749-7757
75นายถวิล ชุลีนวนลูกจ้างประจำ --ปกศ.เทคโนโลยี่ทางการเกษตรขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์086-293-2091
76นายสุธน บุญรอดลูกจ้างประจำ --พธ.บ.รัฐศาสตร์ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์097-961-3334
77นายสัญญา ไชยชะนะลูกจ้างประจำ --ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์083-3988-769
78นายอมร บัวสุวรรณลูกจ้างประจำ --ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์089-977-0228
79นายอนนท์ อุ่นอกลูกจ้างประจำ --ปวช. ช่างเชื่อมขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์081-969-9887
80นายสมนึก นิลวิเชียรลูกจ้างประจำ --มศ.3บริการงานทั่วไป อำนวยการรับ ส่งหนังสือ บริการทั่วไป089-2967573
81นายธีรพันธ์ ขวัญพัทลุงลูกจ้างชั่วคราว --ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยาม062-5538705
82นางสาววราภรณ์ คงสำเร็จลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.ปฐมวัยบริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการแม่บ้าน09-3735-9425
83นายแวอาลี สิเดะลูกจ้างชั่วคราว --ม.3บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยาม08-1275-3932
84นายประสิทธิ์ ขุนทองลูกจ้างชั่วคราว --ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการดูแลอาคาร สถานที่ จัดสวน09-1170-2641
85นางสาวนุสฮายาตี สาและลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจบริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการแม่บ้าน081-959-5524
86นางแวซง แวสาแล๊ะลูกจ้างชั่วคราว --ม.3บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการแม่บ้าน08-6968-7042