ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสะอาด อุสมาผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการในสพท.083-194-0867
2นางปราณี สุวรรณะรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารการศึกษา086-264-5819
3นายสม พุ่มแก้วรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารการศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2083-1963377
4นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(การประถมศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯบริหารจัดการในกลุ่ม089-4675548
5นายกำธร แผ้วสะอาดนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการบริหารจัดการในกลุ่ม081-5419730
6นางสุดสาคร มาตย์นอกนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.(บัญชี)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี เงินประจำงวด จัดทำรายงานประจำเดือน ประจำปี จัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร จัดทำสมุดรายวัน089-5979709
7นางสินุช ประสงค์สุขนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษรป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารจัดการในกลุ่ม089-4662722
8นายอุดม ต้องเซ่งกี่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนบริหารจัดการในกลุ่ม089-878-2494
9นางรัตติกาล ต้องเซ่งกี่นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาบริหารจัดการในกลุ่ม085-080-5474
10นางสุคนธ์ ติ้งคำนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในบริหารจัดการในกลุ่ม งานตรวจสอบภายใน089-977-3835
11นางกัลยา ทองพุ่มนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญงานบธ.บ. (การบัญชี)หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินฯ099 930-6474
12นางพัณณี คงสะวะคุณนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานบริหารทั่วไป, PMQA, อาคารสถานที่, ยานพาหนะฯ086-9565457
13นางสิรวีร์ โสตถิสถาวรนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานประชาสัมพันธ์064-946-2424
14นายมนตรี มะสมันนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการวท.บ.(คอมพิวเตอร์)หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานด้าน ICT088-182-3599
15นางอภิญญา ศิริรังษีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.การจัดการทั่วไปหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง085-077-8726
16นางสาวนิภา สายนุ้ยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.(การพัฒนาชุมชน)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง084-7446858
17นางสมบูรณ์ วรรณทองศรีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ089-6462459
18นางพรภนา คำแป้นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ081-097-4383
19นางสมบูรณ์ แซ่ลิ่มนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน084-632-2853
20นางช่อผกา บุญแนบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน087-287-1799
21นางอัญชลี พลสิทธิ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม งานป้องกันยาเสพติด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สภานักเรียน ฯลฯ089-298-2837
22นางรัชรินทร์ ส้องสงนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.(บัญชี)หน.กลุ่มงาน/งาน ตรวจสอบภายในบริหารจัดการในกลุ่ม งานตรวจสอบภายใน084-854-4870
23นายชัรฟุดดีน หะยีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.การศึกษานอกระบบวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เด็กเรียนร่วม089-5989832
24นางสาวฐิตา วัจนาคมกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.หลักสูตรและการสอนวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานประกันคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรมฯ081-368-4751
25นางกอมาริย๊ะ ปรีชานพคุณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวิจัยพัฒนาส่งเสริมติดตามตรวจสอบประเมินเกี่ยวกับการวัดผลฯ097-359-4848
26นางสาวนาอีม๊ะ ราเซะบิงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม. หลักสูตรและการสอนวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฐมวัย086-298-1443
27นางสาวหยาดฟ้า สุวรรณนพศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา081-7382179
28นางซัลมา มะเกะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา093-6490003
29นางสาวเตือนใจ อินทโกศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ งานส่งเสริมพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา งานส086-9636924
30นางนวพร ทิศพ่วนนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.(จิตวิทยาและการแนะแนว)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประสานงาน086-9620754
31ว่าที่ ร.ต. เกษร สิญญานันท์นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการวท.บ.เทคโนโลยยี่คอมพิวเตอร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการอาคารสถานที่093-787-2389
32นางพุทธวรรณ สายศรีโกศลนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการรบ.(รัฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการบริการงานทั่วไป063-456-3249
33นายรุสลี มูนีมูสีนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการอส.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการประชาสัมพันธ์081-0960702
34นางสาวสุพรรณี แก้วสมศรีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.(บัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่ายบำเหน็จบำนาญ,เบิกจ่ายเงินยืมราชการ,เงินทดรองราชการ081-412-2527
35นางสาวมาซง บากานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่ายเงินเดือน และที่จ่ายควบกับเงินเดือน , งาน กบข.081-5429475
36นางสาวมุกรินทร์ เรืองประทุมนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการศศ.บ.การศึกษาชนบทวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง สร้างรหัสผู้ขาย ทำPO เบิกจ่ายในระบบ GFMIS083-184-2629
37นางสาวสาน๊ะ ยีหมะนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง081-542-0483
38นางสาวซูไรนา สิเดะนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวท.บ.(ชีววิทยา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานทะเบียนประวัติ จัดทำบัตร08-9297-7097
39นางสาวอนิสา ดาโอ๊ะนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการกศ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง088-377-6567
40นายศักดิ์ชาย สังข์ไขนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวท.ม.(การจัดการเทคโนโลยี่สารสนเทศ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานขออนุญาตไปราชการ084-196-4642
41นางสาวนูรียะห์ ตูยงนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานลูกจ้าง080-701-8798
42นางสาวอรวรรณ พรหมชัยนิติกร ปฏิบัติการน.บ.(นิติศาสตร์บัณฑิต)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานนิติกร091-846-5255
43นางสาวสุมาลี แก้วชูเสนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการค.บ.(คอมพิวเตอร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ(แจ้งจัดสรรงบประมาณ)089-657-4373
44นางสุวันดี รัตนวงศ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวศ.บ.(โยธา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ(ที่ดิน-สิ่งก่อสร้าง)086-6987-367
45นายฮัมดัน ยานายนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการบธ.บ.(บริหารธุรกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานลูกเสือ089-296-9548
46นางภัทริยา มะสมันนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวท.บ.(เคมี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานรับนักเรียน,งานลูกเสือเนตรนารีฯ สงเสริมการจัดการศึกษาฯ,งานเด็กออกกลางคัน,งานกองทุนเพื่อการศึกษา094-584-4380
47นางสาวสาวิตรี สาและบูนักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.บ.(การวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานแข่งขันทักษาทางวิชาการ,งานสิ่งแวดล้อม,ภูมิทัศน์,09-5438-6466
48นางยุวารี สะมาแอนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาการศึกษาในระบบ นอกระบบ การรับนักเรียน การศึกษาสำหรับผู้พิการฯ รางวัยพระราชทาน แข่งขันวิชาการ ฯลฯ089-295-6576
49นางเกตนิกา แว่นแก้วเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส.เลขานุการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการขออนุญาตไปราช/อบรม พัฒนา092-417-5460
50นางสาวอุบลวรรณ ธรรมโชติเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานนศ.บ. วิทยุและโทรทัศน์วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานอนามัยโรงเรียน- โครงการอาหารกลางวัน089-414-2926
51นางสาวผกามาศ ปานแก้วพนักงานราชการ --กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานภาษาไทย089-468-4313
52นางสาวเนตรนภิส คงทองพนักงานราชการ --ศศ.บ.(ภาษไทยธุรกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการกลุ่ม093-783-5105
53นายฮุสเซ็น เบ็ญฮาวันพนักงานราชการ --คอบ.คุรุศาสตร์อุสาหรกรรมคอมพิวเตอร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการการดูแลรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษา0883234803
54นางสาวนูรไอนี ชุมนาคพนักงานราชการ --ศษ.บ.เทคโนโลยี่สารสนเทศและการสื่อสารวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานเลขานุการหน้าห้อง ผอ.089-465-7469
55นายดนุวัต ชูนุ้ยพนักงานราชการ --วท.บ.(ไฟฟ้าอุตสาหกรรม)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการขับรถยนต์099-481-1186
56นายวิสุทธิ์ แยนาพนักงานราชการ --รบ.ศ.รัฐศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการรับ-ส่งหนังสือ ดูแลสนามสำนักงาน ขับรถยนต์084-3002047
57นางสาวดวงฤทัย เพชรมณีพนักงานราชการ --คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บันทึกทะเบียนคุมใบสำคัญด้านรับ-จ่าย คุมทะเบียนใบสำคัญทั่วไป085-069-7433
58นางสาวนิตยา พลชัยพนักงานราชการ --บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินพัสดุ099-851-0504
59นางสาวบวรรัตน์ ชุลีนวนพนักงานราชการ --กศ.บ. (สังคมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิก-จ่ายพัสดุ090-715-5399
60นายธนพัต ศรีวิมลพนักงานราชการ --บธ.บ.(บัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่ายเงินเดือนของพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว , รับ ส่งเงินทุกประเภท งานระบบ GFMIS การรับ นำส่งเ089-8888036
61นางอาซาน๊ะ ยามูสะนอพนักงานราชการ --บธ.บ. (การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์จัดทำทะเบียนคุมเช็ค เขียนเช็คเงินงบประมาณโอนเงิน จ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ ประสานกับธนาคาร098 -894- 3218
62นางสาวศตพร เอียดขาวพนักงานราชการ --ค.บ.คณิตศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ค่ารักษาพยาบาล-ค่าการศึกษาบุตรของข้าราชการและลูกจ้างประจำสพป.ปน.2089-978-6357
63นางสาวซารีป๊ะ โต๊ะแวอาลีพนักงานราชการ --บธ.บ.(บัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ ทำ PO เบิกจ่ายในระบบ GFMIS089-4677337
64นายอดินันต์ หะมะพนักงานราชการ --วท.บ.(เทคโนและการประเมินผล)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง081-092-5937
65นางสาวนูรฮายาตี ดราวีพนักงานราชการ --ค.บ.เทคโนโลยี่และนวัตกรรมวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหาลูกจ้าง08-1959-9711
66นางสาวนุชนารถ สหัสธาราพนักงานราชการ --ค.บ.(คอมพิวเตอร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานทะเบียนประวัติและ ก.พ.7086-9589532
67นายชรัมภ์ แดงประเสริฐพนักงานราชการ --บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการกลุ่ม084-300-0391
68นางสาววิภากุล บุญแนบพนักงานราชการ --ทล.บ.การจัดการอุตสาหกรรมวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนธุรการกลุ่ม085-0805450
69นายนัฐพล หนูสนิทพนักงานราชการ --คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบช่วยเหลือนักเรียน088-789-4628
70นางสาวจิรัฐิกาล มาละวรรณโณพนักงานราชการ --ศศ.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจเอกสารโรงเรียน091-048-7559
71นางพรรณวดี แก้วพิมลลูกจ้างชั่วคราว --พธ.บ.รัฐศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานบริงานงานทัวไป089-977-9887
72นายฟิกรี ดาโอ๊ะลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.การบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิก-จ่ายพัสดุ0807088913
73นางสาวฐิติรัตน์ ยงยศยิ่งลูกจ้างชั่วคราว --นิติศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลธุรการ/งานนิติการ093-5836782
74นางมารีย๊ะ มูนีมูสีลูกจ้างชั่วคราว --วทบ.สาธารสุขชุมชนวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานลูกเสือของสพท.08-1095-2151
75นายจิรัฏฐ์ สิทธิอุเปลูกจ้างชั่วคราว --คบ.เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานระบบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี่ฯ084-632-4444
76นายยาการียา หะมะลูกจ้างประจำ --ม.6บริการ/งานเอกสาร อำนวยการรับ ส่งหนังสือ บริการทั่วไป084-749-7757
77นายสุธน บุญรอดลูกจ้างประจำ --พธ.บ.รัฐศาสตร์ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์097-961-3334
78นายถวิล ชุลีนวนลูกจ้างประจำ --ปกศ.เทคโนโลยี่ทางการเกษตรขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์086-293-2091
79นายอนนท์ อุ่นอกลูกจ้างประจำ --ปวช. ช่างเชื่อมขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์081-969-9887
80นายสัญญา ไชยชะนะลูกจ้างประจำ --ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์083-3988-769
81นายอมร บัวสุวรรณลูกจ้างประจำ --ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์089-977-0228
82นายสมนึก นิลวิเชียรลูกจ้างประจำ --มศ.3บริการงานทั่วไป อำนวยการรับ ส่งหนังสือ บริการทั่วไป089-2967573
83นายธีรพันธ์ ขวัญพัทลุงลูกจ้างชั่วคราว --ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยาม062-5538705
84นางแวซง แวสาแล๊ะลูกจ้างชั่วคราว --ม.3บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการแม่บ้าน08-6968-7042
85นายแวอาลี สิเดะลูกจ้างชั่วคราว --ม.3บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยาม08-1275-3932
86นายประสิทธิ์ ขุนทองลูกจ้างชั่วคราว --ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการดูแลอาคาร สถานที่ จัดสวน09-1170-2641
87นางสาวนุสฮายาตี สาและลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจบริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการแม่บ้าน081-959-5524
88นางสาววราพร คงสำเร็จลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.ปฐมวัยบริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการแม่บ้าน09-3735-9425