ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.ประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายเสกสรรค กอเส็มผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายณัฐพร ไชยเดชศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
3นางชวนพิศ แก้วพรหมราชนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการ
4นายอับดุลฮามิด เง๊าะนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5นางสาวตูแวรูไวด๊ะห์ อัลยุฟรีนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายใน
6นางสาววิชุดา ประดิษฐกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน
7นางสาวสิริกาญจน์ ขุนทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
8นายไพรัช ศรีจรูญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
9นางสาวฮายา มะนอนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
10นางสาวสุไฮลา หมัดเลียดนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
11นางสาวมนทิชา แวซอเหาะนักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
12นางสาวรอบีอ๊ะ ดาโอ๊ะนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
13นางสาวตอยีบ๊ะ สาและนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
14นางไซนะ หนกหลังนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
15นางสาวอะห์ลาม ยูโซะนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
16นางปิยธิดา ทวีวงศ์นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
17นางสาวศรุดา จินดารัตน์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
18นางสาวพุทธรักษ์ จุลราชนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
19นางรูสนานิง เจะนินักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
20นางสาวปิ่นเกศ คชอ่อนนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
21นางสาวสุมลมาลย์ สาแมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
22นายนูร์ดิน เตะโระนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
23นางสาวอาดีละ นีซะนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
24นางอาภรณ์ เบญจานุวงค์นิติกร ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
25นางณราวดี อาภากร สีเพ็ชรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
26นางพูตรี เพ็งมูซอนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
27นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
28นางสาวโซฟียะห์ อาลีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
29นางสาวฮูมัยดา หวันการิมนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
30นางสาวอริสสา สาและนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
31นางศิราณี ณ ปัตตานีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
32นายซอลาฮูดิง มามุนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
33นางนูซีฮา เจ๊ะอาแวนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
34นางสาวอาอีเสาะ เตะโระนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
35นางสาวมาลีนี หวันการิมนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายใน
36นางมาเรียม หมัดตานีเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
37นางสาวอาแอเสาะ มะเด็งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
38นางสาวฟาตีมา สาเม็งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
39นางสาวฮัสลีณา กรูแปเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
40นางสาวอาอีดะห์ หลังยาหน่ายเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายใน
41นางสาวสิริภัสสร พรหมแก้วพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
42นางสาวมนัสวี ขอสันติกุลพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
43นายหัสชัย นนทิสิทธิ์พนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
44นางสาวนายือลา นาแวพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
45นางสาวสะปีเยาะ ยูโซะพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
46นางสาวมารีนี ซะตาพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
47นายอารีฟ สาแลพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
48นางสาวฟาตีมะห์ มะสารีพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
49นางสาวพาอีซะห์ โซะสกาแวพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
50นางสาวอาซีซะ มาหามะพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
51นางสาวฟูซียะห์ มาแจลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
52นางสาวณัชชา ศรีบุญเอียดลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
53นายนัสรี อุสมาลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
54นายฮาคีมีน มูหะหมัดลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
55นางสาวต่วนรุสนานี ต่วนบือซาลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
56นายมามะสะกรี เจะแตลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
57นางกูหยาลานี ตีโดลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
58นางสาวไยตา ยูโซะลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
59นางสาวนูรูย์ แมเหาะลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
60นางสาวแวนูรียะห์ ลันจาลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
61นางสาวอัมพาพร อรุณสวัสดิ์ลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
62นายคัซราฟรีย์ หะวันตระกูลลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
63นายซอบือรี ตาปูลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
64นางสาวซากูเราะห์ ยูโซะลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
65นางเจะยัสมิน เจะเตะลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
66นายรุซดาน ดือราแมลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
67นางสาวนาอีมะห์ แมเราะลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายใน
68นางสาวนูรฮายาตี วามะลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายใน
69นายสุกิจ นิลประเสริฐลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
70นายมาหามะอุเซ็ง สแลแมลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
71นายพิเชษฐ์ จินดาไพศาลลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
72นายสมคิด วงศ์บุหลันลูกจ้างชั่วคราว --นักการภารโรง อำนวยการ
73นางอ้อยใจ ปฏิวัติลูกจ้างชั่วคราว --นักการภารโรง อำนวยการ
74นางทัศนี อิทธิกรกุลลูกจ้างชั่วคราว --นักการภารโรง อำนวยการ
75นายซานูซี แลเมาะลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร ฝ่ายผู้บริหาร
76นายสุรเชฐ สีมากลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ
77นายมุกตา สามะลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ
78นายรูสลัน อามิงลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ
79นายไพรัตน์ สุวรรณชาตรีลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ