ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.ประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายเสกสรรค กอเส็มผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายวิศิษฐ์ พิทักษ์ลาวัลย์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นายณัฐพร ไชยเดชศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
4นางชวนพิศ แก้วพรหมราชนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการ
5นายอับดุลฮามิด เง๊าะนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
6นางสาวตูแวรูไวด๊ะห์ อัลยุฟรีนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายใน
7นางสาววิชุดา ประดิษฐกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน
8นายสุพลีพี สือรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
9นางสาวสิริกาญจน์ ขุนทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
10นางสาวสุไฮลา หมัดเลียดนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
11นางสาวฮายา มะนอนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
12นางสาวมนทิชา แวซอเหาะนักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
13นางสาวอะห์ลาม ยูโซะนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
14นางไซนะ หนกหลังนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
15นางสาวรอบีอ๊ะ ดาโอ๊ะนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
16นางสาวตอยีบ๊ะ สาและนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
17นางปิยธิดา ทวีวงศ์นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
18นางสาวพุทธรักษ์ จุลราชนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
19นางสาวศรุดา จินดารัตน์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
20นางรูสนานิง เจะนินักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
21นายนูร์ดิน เตะโระนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
22นางสาวปิ่นเกศ คชอ่อนนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
23นางสาวสุมลมาลย์ สาแมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
24นางสาวอาดีละ นีซะนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
25นางอาภรณ์ เบญจานุวงค์นิติกร ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
26นางสาวโซฟียะห์ อาลีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
27นางพูตรี เพ็งมูซอนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
28นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
29นางณราวดี อาภากร สีเพ็ชรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
30นางศิราณี ณ ปัตตานีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
31นางสาวอริสสา สาและนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
32นางนูซีฮา เจ๊ะอาแวนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
33นางสาวอาอีเสาะ เตะโระนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
34นางสาวฮูมัยดา หวันการิมนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
35นายซอลาฮูดิง มามุนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
36นางสาวมาลีนี หวันการิมนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายใน
37นางมาเรียม หมัดตานีเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
38นางสาวอาแอเสาะ มะเด็งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
39นางสาวฟาตีมา สาเม็งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
40นางสาวฮัสลีณา กรูแปเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
41นางสาวอาอีดะห์ หลังยาหน่ายเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายใน
42นางสาวสิริภัสสร พรหมแก้วพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
43นางสาวมนัสวี ขอสันติกุลพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
44นายหัสชัย นนทิสิทธิ์พนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
45นางสาวสะปีเยาะ ยูโซะพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
46นางสาวนายือลา นาแวพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
47นางสาวมารีนี ซะตาพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
48นางสาวฟาตีมะห์ มะสารีพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
49นายอารีฟ สาแลพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
50นางสาวอาซีซะ มาหามะพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
51นางสาวพาอีซะห์ โซะสกาแวพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
52นางสาวณัชชา ศรีบุญเอียดลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
53นางสาวฟูซียะห์ มาแจลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
54นางสาวไยตา ยูโซะลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
55นายมามะสะกรี เจะแตลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
56นางกูหยาลานี ตีโดลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
57นางสาวอัมพาพร อรุณสวัสดิ์ลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
58นางสาวนูรูย์ แมเหาะลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
59นายคัซราฟรีย์ หะวันตระกูลลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
60นายซอบือรี ตาปูลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
61นางเจะยัสมิน เจะเตะลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
62นางสาวซากูเราะห์ ยูโซะลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
63นางสาวนูรฮายาตี วามะลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายใน
64นายสุกิจ นิลประเสริฐลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
65นายพิเชษฐ์ จินดาไพศาลลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
66นายอัฟฟาน ดอเลาะลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
67นายมาหามะอุเซ็ง สแลแมลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
68นายสมคิด วงศ์บุหลันลูกจ้างชั่วคราว --นักการภารโรง อำนวยการ
69นางทัศนี อิทธิกรกุลลูกจ้างชั่วคราว --นักการภารโรง อำนวยการ
70นางอ้อยใจ ปฏิวัติลูกจ้างชั่วคราว --นักการภารโรง อำนวยการ
71นายซานูซี แลเมาะลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร ฝ่ายผู้บริหาร
72นายมุกตา สามะลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ