ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.ประถมศึกษายะลา เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายวิสุทธิ์ ชูมังผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นางพรรณี ปานทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ ศศ.มผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ098-0156549
3นายอครัญญ บากาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ(คบ.) คอมพิวเตอร์ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีDLIT,DLTV,งานส่งเสริมพัฒนาสื่อฯ,TRC084-7443514
4นางวรรณฤดี สัตยาทิตย์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์095-0371782
5นางพวงนิตย์ วิชญรักษ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศ.บ. วทม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล089-5996651
6นางพัชรียา ปรีดางกูรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.,ศษ.บ.,กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน073-211707
7นางสุกันยา บำรุงหนูไหมนักวิชาการศึกษา ชำนาญการผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมจัดการศึกษา0899767054
8นางอรเพ็ญ ทองช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบริหารธุรกิจ-การบัญชีผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านกานเงินของโรงเรียนและ สพป.ยล.1,ให้คำปรึกษา083-1862559
9นางวิลาวัณย์ ก้องศิริวงศ์เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการดูแลกลุ่มอำนวยการ086-9604114
10นางกชกร แท่นรัตน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ. วิชาเอกภาษาไทย วุฒิ ป.โท กศม.วิชาเอก การบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯโครงการโรงเรียนประชารัฐ,ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้,กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย093-6262828
11นางสาวซารินดา บิณวาฮับศึกษานิเทศก์ --หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผลการศึกษา,กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์098-0826003
12นางวัลลภา นัคราเรืองนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการกลุ่มอำนวยการ073-211707
13นางอรอนงค์ เมืองฝ้ายนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ (การพัฒนาชุมชน)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานประสาน086-9563149
14นางบุสริน ซาอุนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการสารบรรณกลาง090-0742135
15นางกุลธิดา จรัสเกื้อกูลพงศ์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการประชาสัมพันธ์
16นางสุมณฑา อินทกาญจน์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป082-4348986
17นางสุมาลี พลรักษ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6 ว073-211707
18นางสาวเนตรนภา ยอดสนิทนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.,พบ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง095-0254592
19นางสาวสุนันทา ยี่สุ่นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิตหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ081-9902987
20นางวัฒนา ทิพย์ภักดีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศิลปศาสตร์บัณฑิต ( ศ.ศ.บ. )หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มงานกิจกรรมนักเรียน,งานสภานักเรียน,สุขภาพ,ประชาธิปไตย,อาหารกลางวัน,ลูกเสือ0936765569
21นางอุบลรัตน์ กิมาคมนักวิชาการศึกษา ชำนาญการคุรุศาสตร์บัณฑิตหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานยาเสพติด,ระบบดูแลนักเรียน0862963852
22นายมะหามะเพาซี แซการีครู/ครูผู้ช่วย --ศาสนศาสตร์อิสลามหน.ศูนย์/เครือข่าย ส่งเสริมการจัดการศึกษาอิสลามศึกษา086-2963100
23นางสาวทิพย์ยามาศ รอดประดิษฐ์ไม่กำหนด --คุรุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่ลูกเสือ0911705644
24นางจันทรัช พรหมรูปสวยไม่กำหนด --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป073211707
25นางสาวอรวรรณ ปล้องไหมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานประเมินคุณภาพ,เศษฐกิจพอเพียง089-4680650
26นางสาวจิราวรรณ ยืนยงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ., ศศ.บ., ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานการศึกษาพิเศษ กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษา089-6981213
27นายอาฟฟาน เจะเตะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวท.บ. (ศึกษาศาสตร์-วิทยศาสตร์ทั่วไป),ศส.ม.(วิทยาศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดผล/กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์089-2947933
28นางโซเฟีย คลานุรักษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ, กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้สองภาษา093-7525782
29นางปราณี อ่องหลีศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
30นายยะมะลูดิน นิยาแมศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
31นางรัชณีย์ เกื้อเดชศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
32นางจันทรัช พรหมรูปสวยนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม089-6559062
33นางกุลธิดา จรัสเกื้อกุลพงศ์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศศบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์089-6549299
34นางสุกัญญา นาชัยเวียงนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการวท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามประเมินผลและรายงาน087-9341998
35นางวนิษฐา อกนิษฐ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน089-2942320
36นางสาวมาลินี พิทักษ์เสาวภาพนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การขอรับเงินบำเหน็บบำนาญของราชการ,ลูกจ้างประจำ,ผู้รับบำนาญ ฯลฯ081-6793393 , 094-8684133
37นางอารีรัตน์ กฤษฎาวัตรนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน081-5416952
38นางสาวกนกวรรณ สุวรรณโณนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่การเงืนและบัญชี086-2843398
39นางสุพัฒนา ชุมแสงนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการศิลปศาสตร์บัณฑิต (การจัดการทั่วไป/บัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี082-8235587
40นางสมประสงค์ หาญณรงค์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านกานเงินของโรงเรียนและ สพป.ยล.1,ให้คำปรึกษา090-2365324
41นายมนัช ฤทธิ์โตนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานวิทยฐานะ0810974486
42นายนิกร แซ่ฟุ้งนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานอบรมพัฒนา/อนุญาตไปราชการ/วิทยฐานะ086-9566594
43นางพรทิพย์ ชายสงค์นักทรัพยากรบุคคล --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง089-5952595
44นางธนภร พิมเสนศรีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.บ.,ศษ.บ./คณิตศาสตร์,ป.โท.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร087-3949211
45นางอธิภรณ์ แววสง่านักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล087-2885293
46นางอำนวยพร โรจนรวีวงศ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการย้าย/ช่วยราชการ/ลาออก/ของข้าราชการดูแลบุคลากร089-8765357
47นายลุตฟีย์ สะดียามูนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานทะเบียนประวัติ089-9777330
48นางสาวมะลิ แก้วขาวนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ. การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการลาทุกประเภท งานทะเบียนประวัติ086-2899090
49นายธีระศักดิ์ ภัททิยากุลนิติกร ชำนาญการศศ.บ.,น.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติกร081-5418204
50นางอังคณา เด่นปรีชาวงศ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการรัฐศาสตร์บัณฑิต (ปริญญาตรี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน089-6549978
51นางระวิวรรณ ธรรมสะโรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการกศบ , บธบวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานงบประมาณ087-3906833
52นางรอยย๊ะ สะยะมิงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา073-211707
53นางศุภมาศ อาลีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา073-211707
54นางวัฒนา ทิพย์ภักดีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6073-211707
55นางเพ็ญศรี พูฒยืนนักวิชาการศึกษา --คุรุศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานพัฒนาคุณภาพการศึกษา0898781475
56นางสาวอนุสรา หะยีดอปอนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.,วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6073-211707
57นางราณี เหมศิรินักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ. ศิลปศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานเลขานุการ ผอ.สพป.ยล.1073212609
58นางสาวเตือนตา ธรวศินนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการศศ.บ.(ศิลปศาสตร์บัญฑิต)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด081-5421039
59นางขวัญสุดา เบ็ญมูฮัมมัดเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการศศม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการและงานข้อมูลสารสนเทศ0840012876
60นางสิรินญา ศรีทองเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการบัญชีบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการกลุ่ม0908045504
61นางสาวฟารีซา สามะครู/ครูผู้ช่วย --บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธบ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานระบบ กคศ 16 อิเล็กทรอนิกส์081-9634798
62นายอฐิฏสฎาณิส จันทรประสิทธิ์พนักงานราชการ --ว.ท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารงานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน0901789091
63นางสาวโนรียา ยูโซะพนักงานราชการ --คุรุศาสตร์บัณฑิต (คบ.)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์0850802404
64นางสาวซาลีหม๊ะ หละดำพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
65นางอุทุมพร หนูล้อมพนักงานราชการ --บช.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่พัสดุ084-8903651
66นางสาวคอปือเซาะ ลาโฮยาพนักงานราชการ --บธบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน,งานธุรการกลุ่ม083-1928182
67นางสาวอารีนา อาลีลูกาพนักงานราชการ --บธบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี093-7264305
68นางสาวนัสเราะห์ สาและพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินวางเบิกในระบบ GFMIS086-7461667
69นายมูฮัมมัดสอบรี เจ๊ะดอเล๊าะพนักงานราชการ --บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธบ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหา080-7050483
70นางสาวอาตีกะ เจะแมพนักงานราชการ --คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบ (งานเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการและเลื่อนค่าจ้าง089-5953734
71นางมารีแย หะยีลาเต๊ะพนักงานราชการ --ศษ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลธุรการกลุ่ม087-2888528
72นางสาวการะตี พึ่งสยมพนักงานราชการ --ระบบสารสนเทศคอม,เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ0869601804
73นางสาวรอฮานี กาจิพนักงานราชการ --บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0980176097
74นางสาวทิพย์ยามาศ รอดประดิษฐ์พนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
75นางสาวกัลยา กูดูพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
76นางสาวนูรฮายาตี ยูโซะพนักงานราชการ --คุรุศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน0848612477
77นายอฐิฏสฎาณิส จันทร์ประสิทธิ์พนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
78นางสาวนูรฮายาตี ยูโซะพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
79นายพีระพงษ์ ลาเตะพนักงานราชการ --บธ.บ.(สาขาการบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศูนย์ส่งเสริมอิสลามศึกษา080-7030968
80นายรอมฏอน อุทายพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
81นายอับดุลรอพา ยามาสาเระพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
82นางชิดสุดา วงศ์ประชานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล0902183939
83นางฐิตินาฏ เชื้อทองเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานป.ตรีบริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานเอกสาร ธุรการ086-0609084
84นายนวภรณ์ ปัญญาครู/ครูผู้ช่วย ชำนาญการป.ตรี วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา,ป.โท ศษ.ม.การบริหารการศึกษาบริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ/งานเอกสาร/งานบริการ095-8198791
85นายนูรอัยณีย์ ยะพาครู/ครูผู้ช่วย ชำนาญการสังคมศึกษา (คบ)ป.โท บริหารการศึกษา (ศษ.ม.)บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯบริการงานเอกสาร089-2987381
86นางสาวรอสนี กามาเซ๊ะพนักงานราชการ --วิทยศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการกลุ่ม083-1928047
87นางสุภาวดี สุขวิชัยพนักงานราชการ --การจัดการทั่วไป (บัญชี)บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานธุรการ,งานสารบรรณ,กลุ่มอำนวยการ086-4805729
88นางสาวฟิรดาว อาเซ็งมาแบพนักงานราชการ --การศึกษาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.๕ณิตศาสตร์)บริการ/งานเอกสาร อำนวยการผู้ช่วยเลขานุการหน้าห้อง ผอ. สพป.ยล.1 และงานเอกสาร0935748481
89นางสาวรอซีตา เจ๊ะเง๊าะพนักงานราชการ --วิทยศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)บริการ/งานเอกสาร อำนวยการผู้ช่วยเลขานุการหน้าห้อง ผอ. สพป.ยล.1 และงานเอกสาร0856682287
90นางสาวรอบียะ บาสอพนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล
91นางสาวยูรีดา แซะนุงพนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลทะเบียยนประวัติ088-4889411
92นางสาวรอดีฮ๊ะ ลาเตะพนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร ตรวจสอบภายใน
93นายสมนึก สุวรรณ์นายช่างเทคนิค --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์089-7328280
94นายฮาซัน มอลีลอพนักงานราชการ --ศึกษาศาสตร์บัณฑิต 5 ปีขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์087-2862527
95นายวราวุธ สามะลูกจ้างประจำ --ค.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์073-211707
96นายสมบูรณ์ จันทน์ผลินลูกจ้างประจำ ---ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์073-211707
97นายสมนึก สุวรรณ์ลูกจ้างประจำ ---ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์073-211707
98นายประนอม หลักทองคำลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการงานยานพาหนะ099-1639641
99นายวิเชษฐ์ บายอลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการดูแลเรื่องรถ,ขับรถ087-2862527
100นายวราวุธ สามะลูกจ้างประจำ --คุรุศาสตร์บัณฑิต (คบ.)ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการดูแลรถยนต์ที่ได้รับมอบหมาย086-9576371
101นายอุทัย ทิพย์ภักดีลูกจ้างประจำ --ศศ.บ.นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง073-211707
102นายศักดิ์สิทธิ์ สีสวัสดิ์ลูกจ้างชั่วคราว ---นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง073-211707
103นางสาวสุนิตรา อะแซพนักงานราชการ --บริการงานทั่วไป อำนวยการ
104นายอฐิฏสฏาณิส จันทร์ประสิทธิ์พนักงานราชการ --วท.บ.บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษางานแนะแนว, การออกนอกสถานศึกษา0901789091
105นายสารีป๊ะ โต๊ะแวพนักงานราชการ --(วท.บ.) วิทยการคอมพิวเตอร์บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษาศูนย์ส่งเสริมอิสลามศึกษา ธุรการกลุ่ม082-8284451
106นางสาวแยนะ อายะมะโซลูกจ้างชั่วคราว ---บริการงานทั่วไป อำนวยการแม่บ้าน073-211707
107นายดาเลง ลาเตะวิศวกรโยธา/ไฟฟ้า --ศศบ.(พัฒนาชุมชน)บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการกลุ่มนิเทศ,ไอซีที,ตสน,ห้องสมุด081-0940550
108นายสมศักดิ์ ไชยชนะนายช่างเทคนิค --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการความสะอาดพื้นรอบเขต087-8370776
109นายอุทัย ทิพย์ภักดีนายช่างโยธา --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการงานสถานที่และล่าเอกสารส่วนราชการ0858924339
110นายสนธยา ดำแก้วนายช่างโยธา --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการความสะอาดนอกอาคาร0894672109
111นายสมศักดิ์ ไชยชนะลูกจ้างประจำ ---บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการพนักงานบริการ073-211707
112นายมาดี เซะบากอลูกจ้างชั่วคราว ---บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยาม073-211707
113นายธนวัฒน์ นาชัยเวียงลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการความเรียบร้อยความปลอดภัยในสำนักงานเขต10828161324
114นายซาฟาวี อายะมะโซลูกจ้างชั่วคราว ---บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยาม073-211707
115นายอิบรอเฮง หะยีอาซาลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการดูแลอาคาร,บริการงานทั่วไป,ขับรถ091-3161550