ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.ประถมศึกษายะลา เขต 1 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายวิสุทธิ์ ชูมังผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญป.ตรี เอกเกษตรบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหาร081-0877750
2นางรัตติกาล ต้องเซ่งกี่รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นายพลวัฒน์ บุญช่วยรองผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มพัฒนาครูฯ091-8787929
4นายเชาวลิต เพ็ชรหวลรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มการเงินฯ / กลุ่มอำนวยการ089-8709298
5นายสุวิทย์ เจะโซะรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศฯ081-9594805
6นางสาวอรวรรณ ปล้องไหมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานประเมินคุณภาพ,เศษฐกิจพอเพียง089-4680650
7นายอครัญญ บากาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ(คบ.) คอมพิวเตอร์ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีDLIT,DLTV,งานส่งเสริมพัฒนาสื่อฯ,TRC084-7443514
8นางกุลธิดา จรัสเกื้อกุลพงศ์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศศบ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์089-6549299
9นางวรรณฤดี สัตยาทิตย์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์095-0371782
10นางพวงนิตย์ วิชญรักษ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศ.บ. วทม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล089-5996651
11นางธนภร พิมเสนศรีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.บ.,ศษ.บ./คณิตศาสตร์,ป.โท.บริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษางานพัฒนาบุคลากร087-3949211
12นายธีระศักดิ์ ภัททิยากุลนิติกร ชำนาญการศศ.บ.,น.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติกร081-5418204
13นางพัชรียา ปรีดางกูรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.,ศษ.บ.,กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน089-8704111
14นางรอยย๊ะ สะยะมิงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา081-5422030 / 083-3989257
15นางอรเพ็ญ ทองช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบริหารธุรกิจ-การบัญชีผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านกานเงินของโรงเรียนและ สพป.ยล.1,ให้คำปรึกษา083-1862559
16นางวัลลภา นัคราเรืองนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการกลุ่มอำนวยการ081-6084276
17นางอรอนงค์ เมืองฝ้ายนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ (การพัฒนาชุมชน)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานประสาน086-9563149
18นางสุมณฑา อินทกาญจน์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป082-4348986
19นางสาวเนตรนภา ยอดสนิทนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.,พบ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง095-0254592
20นางสาวสุนันทา ยี่สุ่นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิตหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ081-9902987
21นางอุบลรัตน์ กิมาคมนักวิชาการศึกษา ชำนาญการคุรุศาสตร์บัณฑิตหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานยาเสพติด,ระบบดูแลนักเรียน086-2963852
22นายมะหามะเพาซี แซการีครู/ครูผู้ช่วย ชำนาญการศาสนศาสตร์อิสลามหน.ศูนย์/เครือข่าย ส่งเสริมการจัดการศึกษาอิสลามศึกษา086-2963100
23นางสาวจิราวรรณ ยืนยงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ., ศศ.บ., ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานการศึกษาพิเศษ กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษา089-6981213
24นายอาฟฟาน เจะเตะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวท.บ. (ศึกษาศาสตร์-วิทยศาสตร์ทั่วไป),ศส.ม.(วิทยาศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดผล/กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์089-2947933
25นางโซเฟีย คลานุรักษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ, กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้สองภาษา093-7525782
26นางกชกร แท่นรัตน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ. วิชาเอกภาษาไทย วุฒิ ป.โท กศม.วิชาเอก การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯโครงการโรงเรียนประชารัฐ,ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้,กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย093-6262828
27นางสาวซารินดา บิณวาฮับศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผลการศึกษา,กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์098-0826003
28นางปราณี อ่องหลีศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
29นายยะมะลูดิน นิยาแมศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
30นางจันทรัช พรหมรูปสวยนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม089-6559062 086-9580303
31นางบุสริน ซาอุนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการสารบรรณกลาง090-0742135
32นางสุกัญญา นาชัยเวียงนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการวท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามประเมินผลและรายงาน087-9341998
33นางวนิษฐา อกนิษฐ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน089-2942320
34นางสาวมาลินี พิทักษ์เสาวภาพนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การขอรับเงินบำเหน็บบำนาญของราชการ,ลูกจ้างประจำ,ผู้รับบำนาญ ฯลฯ081-6793393 , 094-8684133
35นางอารีรัตน์ กฤษฎาวัตรนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน081-5416952
36นางสาวกนกวรรณ สุวรรณโณนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่การเงืนและบัญชี086-2843398
37นางสุพัฒนา ชุมแสงนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการศิลปศาสตร์บัณฑิต (การจัดการทั่วไป/บัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี082-8235587
38นางสมประสงค์ หาญณรงค์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านกานเงินของโรงเรียนและ สพป.ยล.1,ให้คำปรึกษา090-2365324
39นายมนัช ฤทธิ์โตนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานวิทยฐานะ081-0974486
40นางพรทิพย์ ชายสงค์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง089-5952595
41นางอธิภรณ์ แววสง่านักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานเลื่อนขั้นเงินเดือน087-2885293
42นางอำนวยพร โรจนรวีวงศ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการย้าย/ช่วยราชการ/ลาออก/ของข้าราชการดูแลบุคลากร089-8765357
43นายลุตฟีย์ สะดียามูนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานทะเบียนประวัติ089-9777330
44นายนิกร แซ่ฟุ้งนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษางานอบรมพัฒนา/อนุญาตไปราชการ/วิทยฐานะ086-9566594
45นางสาวมะลิ แก้วขาวนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ. การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการลาทุกประเภท งานทะเบียนประวัติ086-2899090
46นางอังคณา เด่นปรีชาวงศ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการรัฐศาสตร์บัณฑิต (ปริญญาตรี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน089-6549978
47นางเพ็ญศรี พูฒยืนนักวิชาการศึกษา ชำนาญการคุรุศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานพัฒนาคุณภาพการศึกษา0898781475
48นางสาวเตือนตา ธรวศินนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการศศ.บ.(ศิลปศาสตร์บัญฑิต)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด081-5421039
49นางขวัญสุดา เบ็ญมูฮัมมัดเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการศศม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการและงานข้อมูลสารสนเทศ0840012876
50นางสิรินญา ศรีทองเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการบัญชีบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการกลุ่ม0908045504
51นางวิลาวัณย์ ก้องศิริวงศ์เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการดูแลกลุ่มอำนวยการ086-9604114
52นางสาวฟารีซา สามะครู/ครูผู้ช่วย --บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธบ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานระบบ กคศ 16 อิเล็กทรอนิกส์081-9634798
53นางสาวโนรียา ยูโซะพนักงานราชการ ปฏิบัติการคุรุศาสตร์บัณฑิต (คบ.)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์0850802404
54นางสาวซาลีหม๊ะ หละดำพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
55นางอุทุมพร หนูล้อมพนักงานราชการ --บช.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่พัสดุ084-8903651
56นางสาวคอปือเซาะ ลาโฮยาพนักงานราชการ --บธบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน,งานธุรการกลุ่ม083-1928182
57นางสาวอารีนา อาลีลูกาพนักงานราชการ --บธบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี093-7264305
58นางสาวนัสเราะห์ สาและพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินวางเบิกในระบบ GFMIS086-7461667
59นางสาวอาตีกะ เจะแมพนักงานราชการ --คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบ (งานเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการและเลื่อนค่าจ้าง089-5953734
60นางมารีแย หะยีลาเต๊ะพนักงานราชการ --ศษ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลธุรการกลุ่ม087-2888528
61นางสาวการะตี พึ่งสยมพนักงานราชการ --ระบบสารสนเทศคอม,เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ0869601804
62นางสาวรอฮานี กาจิพนักงานราชการ --บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน098-0176097
63นายอฐิฏสฎาณิส จันทร์ประสิทธิ์พนักงานราชการ ปฏิบัติการว.ท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานแผนฯ0901789091
64นางสาวทิพย์ยามาศ รอดประดิษฐ์พนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
65นางสาวกัลยา กูดูพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
66นางสาวนูรฮายาตี ยูโซะพนักงานราชการ --คุรุศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน0848612477
67นายอฐิฏสฎาณิส จันทร์ประสิทธิ์พนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
68นายมูฮัมมัดสอบรี เจ๊ะดอเล๊าะพนักงานราชการ --บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธบ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางาน080-7050483
69นางสาวนูรฮายาตี ยูโซะพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
70นายพีระพงษ์ ลาเตะพนักงานราชการ --บธ.บ.(สาขาการบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศูนย์ส่งเสริมอิสลามศึกษา080-7030968
71นายรอมฏอน อุทายพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
72นายอับดุลรอพา ยามาสาเระพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
73นางสาวทิพย์ยามาศ รอดประดิษฐ์ลูกจ้างประจำ ปฏิบัติการคุรุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่ลูกเสือ091-1705644
74นางชิดสุดา วงศ์ประชานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล0902183939
75นางฐิตินาฏ เชื้อทองเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานป.ตรีบริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานเอกสาร ธุรการ086-0609084
76นายนวภรณ์ ปัญญาครู/ครูผู้ช่วย ชำนาญการป.ตรี วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา,ป.โท ศษ.ม.การบริหารการศึกษาบริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ/งานเอกสาร/งานบริการ095-8198791
77นายนูรอัยณีย์ ยะพาครู/ครูผู้ช่วย ชำนาญการสังคมศึกษา (คบ)ป.โท บริหารการศึกษา (ศษ.ม.)บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯบริการงานเอกสาร089-2987381
78นางสาวรอสนี กามาเซ๊ะพนักงานราชการ --วิทยศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการกลุ่ม083-1928047
79นางสุภาวดี สุขวิชัยพนักงานราชการ --การจัดการทั่วไป (บัญชี)บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานธุรการ,งานสารบรรณ,กลุ่มอำนวยการ086-4805729
80นางสาวฟิรดาว อาเซ็งมาแบพนักงานราชการ --การศึกษาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.๕ณิตศาสตร์)บริการ/งานเอกสาร อำนวยการผู้ช่วยเลขานุการหน้าห้อง ผอ. สพป.ยล.1 และงานเอกสาร0935748481
81นางสาวรอซีตา เจ๊ะเง๊าะพนักงานราชการ --วิทยศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)บริการ/งานเอกสาร อำนวยการผู้ช่วยเลขานุการหน้าห้อง ผอ. สพป.ยล.1 และงานเอกสาร0856682287
82นางสาวรอบียะ บาสอพนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล
83นางสาวยูรีดา แซะนุงพนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลทะเบียยนประวัติ088-4889411
84นางซารูนี สาแมพนักงานราชการ --ป.ตรี เอกภาษาไทยบริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนงานธุรการ/งานแผนฯ/งานติดตามฯ0883942305
85นางสาวรอดีฮ๊ะ ลาเตะพนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร ตรวจสอบภายใน
86นายสมนึก สุวรรณ์นายช่างเทคนิค --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์089-7328280
87นายฮาซัน มอลีลอพนักงานราชการ --ศึกษาศาสตร์บัณฑิต 5 ปีขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์087-2862527
88นายวราวุธ สามะลูกจ้างประจำ --ค.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์073-211707
89นายสมนึก สุวรรณ์ลูกจ้างประจำ ---ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์073-211707
90นายประนอม หลักทองคำลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการงานยานพาหนะ099-1639641
91นายวิเชษฐ์ บายอลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการดูแลเรื่องรถ,ขับรถ087-2862527
92นายอุทัย ทิพย์ภักดีลูกจ้างประจำ --ศศ.บ.นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง073-211707
93นายศักดิ์สิทธิ์ สีสวัสดิ์ลูกจ้างชั่วคราว ---นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง073-211707
94นางสาวสุนิตรา อะแซพนักงานราชการ --บริการงานทั่วไป อำนวยการ
95นายอฐิฏสฏาณิส จันทร์ประสิทธิ์พนักงานราชการ --วท.บ.บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษางานแนะแนว, การออกนอกสถานศึกษา0901789091
96นายสารีป๊ะ โต๊ะแวพนักงานราชการ --(วท.บ.) วิทยการคอมพิวเตอร์บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษาศูนย์ส่งเสริมอิสลามศึกษา ธุรการกลุ่ม082-8284451
97นางสาวแยนะ อายะมะโซลูกจ้างชั่วคราว ---บริการงานทั่วไป อำนวยการแม่บ้าน073-211707
98นายดาเลง ลาเตะวิศวกรโยธา/ไฟฟ้า --ศศบ.(พัฒนาชุมชน)บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการกลุ่มนิเทศ,ไอซีที,ตสน,ห้องสมุด081-0940550
99นายสมศักดิ์ ไชยชนะนายช่างเทคนิค --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการความสะอาดพื้นรอบเขต087-8370776
100นายอุทัย ทิพย์ภักดีนายช่างโยธา --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการงานสถานที่และล่าเอกสารส่วนราชการ0858924339
101นายสนธยา ดำแก้วนายช่างโยธา --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการความสะอาดนอกอาคาร0894672109
102นายมาดี เซะบากอลูกจ้างชั่วคราว ---บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยาม073-211707
103นายซาฟาวี อายะมะโซลูกจ้างชั่วคราว ---บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยาม073-211707
104นายอิบรอเฮง หะยีอาซาลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการดูแลอาคาร,บริการงานทั่วไป,ขับรถ091-3161550