ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.ประถมศึกษายะลา เขต 3
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายโกมุท รุยอ่อนผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นางสาววราภรณ์ ใจบุญมานักจัดการงานทั่วไป --บริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผน
3นายรอซลี ปรังนักวิชาการศึกษา --บริหารจัดการ สพท. อำนวยการ
4นายปารเมศ โพธิศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว --บริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที
5นายสมนึก หนูแทนนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
6นางสาวกันยาวีร์ ลีวาณิชย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผน
7นายกฤษกร แดเบาะนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที
8นางสาวจุรีพร ปล่องบรรจงนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
9นางเพียงพิชญ์ สังข์คีรีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ส่งเสริมการจัดการศึกษารักษาการผอ.กลุ่ม
10นางชูจิต ทับพรหมนักวิชาการตรวจสอบภายใน --หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที073-232443
11นายวัชระ จันทรัตน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
12นางสาวศุภานัน จันเหลืองนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ
13นางสาวเกสรี กอตอนักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ
14นายมูฮ้มหมัดอัซวัน มือลีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
15นางจิราภรณ์ หนูแทนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
16นายเจ๊ะเฮง มีนาศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ073-232443 ต่อ 105
17นางสุภาพร จันทรัตน์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ073-232443 ต่อ 105
18นางมารียานี บาฮาศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ073-232443 ต่อ 105
19นางสาวสุวาตี มะเซ็งนักจัดการงานทั่วไป --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
20นางสาวมูรณี หะยีดอเลาะนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
21นางรูฮาน่า สาเฮาะนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
22นางสาวสาโรมา หัดกาเจนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
23นางสาวกุลกนก พูลทองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
24นางสาวนิธิวดี จันเหลืองนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
25นางสาวปิยวรินทร์ สินน้อยนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
26นางสาวสุนันทา อินทร์ชุมนุมนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
27นางสาวศิกานต์ ปล่องบรรจงเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯรายงานการการเงินทุกประเภท ทุกบัญชี073-232443
28นางสาวนิศากร บุญยศเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
29นางสาวสุนันทา จรัสปรีดาลาภเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
30นางสาวรัชดาพร มณีสุรัตน์พนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
31นางสาวพิยดา พิชัยยุทธพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
32นางสาวสุระไอนี แวเต๊ะพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
33นายวุฒิภัทร ไพศาลลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
34นางสาวนิภาพร ดอราฮิมลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯธรุการ/งานประสานงาน073-232443
35นางสาวเกศรา ซียงลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
36นางสาวพรพฤกษา จิเวศพงศ์ลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
37นางสาวจิรา ตาเย๊ะลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานบริการข้อมูลข่าวสาร073-232443
38นางสาวณัฐปวีร์ สุวรรณมณีลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
39นางสาวนิโนริดา บาฮาลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
40นายยุรบุตร ยะมะกาลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
41นางศศินา นอระพาลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการธุรการ/งานสารบบณ073232443
42นางสาวจิรารัตน์ ราชวิเชียรลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
43นางสาวนิชานันท์ ชโลธรลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
44นางสาวกามาลา บาราอิตำลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเบิกจ่ายต่าง ๆ073-232443
45นางสาวอนัญญา การือมอลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
46นางสาวปัทมา การีลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล073-232443 ต่อ 103
47นางสาวสุวาตี มะเซ็งลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
48นายกฤษฎา ขาวเรืองลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
49นายวสันต์ ศรีใหมลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
50นางสาวศุภชนก บุญกำเหนิดลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
51นายชิตพล กาเพ็ชร์ลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงบประมาณ
52นางสาวซานียะห์ ฆอแด๊ะลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
53นางสาวสาธิดา ตาเดอินลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินผล และรายงาน073-232443 ต่อ 104
54นายศรัทธา สุรัชตนันท์ลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานสภานักเรียน073-232443 ต่อ 104
55นางสาวนูรียะ มามุลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
56นายกิตติศักดิ์ จักรพงศ์ลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
57นายอาลาวี กุญชรยาคงลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
58นางกรวิกา จักรพงษ์ลูกจ้างชั่วคราว --นักการภารโรง อำนวยการแม่บ้าน
59นายสมนกิจ ชูแสวงลูกจ้างชั่วคราว --นักการภารโรง อำนวยการพนักงานรักษาความปลอดภัย
60นางศิริวรรณ ไข่มุกข์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการพนักงานทำความสะอาด
61นางสาวโซเฟีย ดาฮายาลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการพนักงานทำความสะอาด
62นายชิตพล กาเพ็ชร์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป นโยบายและแผน
63นายฮาเรม แดเบาะลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการพนักงานรักษาความปลอดภัย