ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายนายประหยัด สุขขีผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร ผอ. สพท.0819574838
2นายณัฎฐ์พัชร์ ศรีสังข์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรักษาการ ผอ. สพท.0811297755
3นางสาวอามีเนาะ มามุศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา0899770157
4นายอุดม ยอดจันทร์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0898702597
5นางอุบลรัตน์ สนิทนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0818968497
6นางสาวทองกร เตชปัญโญนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษรป.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล0898780634
7นางเรวดี รัตนะมาลานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.มผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน0810920894
8นายวุฒิ ศรีสุวรรณวิเชียรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีกลุ่มส่งเสิรมการศึกษาทางไกลและไอซีที0869633148
9นางสาวดวงใจ ยอดเอียดนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0898697463
10นางวาสนา เทพโซะนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการศษ.มผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน0860652907
11นางสาวพรรณพิทชญาภรย์ ขุนจันทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานวัดประเมินผล0817485654
12นางวนิดา อักษรถึงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลสรรหา ย้าย โอนและการออกจากราชการ0819903574
13นางสาวราตรี เทพษรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ0862953655
14นางนิภา ศรีสุวรรณวิเชียรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่งและวิทยาฐานะ0892985189
15นายชาญวิทย์ รังเสาร์นิติกร ชำนาญการพิเศษน.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติกร0818985761
16นางสาวฐิฏิมาธ์ พิริยะเพียรพันธ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ0831916299
17นางสาวดารุณี สินแสงวัฒน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.,ศษ.มหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ0805453062
18นางศศิวดี กอเดร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการรป.บ ศศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0808759884
19นางสาวนภาพร ไชยณรงค์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตามและประเมินผล0818566590
20นางสาวปรานอม นงรัตน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานสวัสดิการ0815406879
21นางพวงรัตน์ วุตติหาสะนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มงานส่งสริมคุณภาพการศึกษา0817988253
22นางสาวรอบียะห์ มะอับดงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษบ., สสม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ0872933105
23นางสาวนิฤมลมาตย์ คงคากุลศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
24นางสาวอรสุธี คงมาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผล
25นางศิรประภา เซ้งเถียรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานเกี่ยวกับภาษาไทย0817988147
26นายนิอับดุลรอมัน มุหะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
27นางสาวสมฤดี อยู่ดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.,ศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผล0819574977
28นายประกิจ ช่วยเรืองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ.,ศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวิจัยพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาประเมินติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา0879690910
29นางรอกีเยาะ เลิศบุรุษศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
30นางสาวนะดา ศศิรพาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ,ศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของพื้นที่การศึกษา0883951638
31นางสาวปราณีต ทองหนักศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
32นางสาวมารือนี บาเกาะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานหลักสูตร0848574085
33นางณิชกมล คุ้มครองนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประสานงาน,การสรรหา0835120749
34นายกฤษฏา รัตนสมบูรณ์นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการระบบคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์0865581154
35นายธนาวุฒิ แก้วบุญนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบช.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน0894636200
36นางสาวสุไรนี ตาตูเละนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน0822635156
37นางสาวชุติมา ศาสคุณนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี0849647985
38นางสาวโนร์อารัฟ เจะโก๊ะนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0817675559
39นายสมเจตน์ กิ้มขู่นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0899783586
40นางสาวณัฐกฤตา โอชาอัมพวันนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร ส่งเสิรม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ0805429255
41นางสาวเรวดี เสนแก้วนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศบ.,ศบ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ0864905085
42นางสาวอรทิพย์ ชูขาวนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลวางแผนอัตรากำลัง การกำหนดตำแหน่งและวิทยาฐานะ0836566345
43นางสาววาสนา สุขอุดมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ0936866654
44นางสาวมัลลิกา ดำละเอียดนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหา ย้าย โอนและการออกจากราชการ0897626865
45นายจรินทร์ ขวัญนุ้ยนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกิจการนักเรียน0858976593
46นางสาวปุญญาดา ศรีสุวรรณนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวท.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากิจการพิเศษ0846998528
47นายมะรอกิต ดอเลาะเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
48นายอำนาจ ถาวรศรีเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการ0869607145
49นางสาวอาอีซะห์ โต๊ะตาตูครู/ครูผู้ช่วย --คบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่ายสวัสดิการ0870467845
50นางสาวกชพรรณ มณีมาศพนักงานราชการ --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานโครงการ0807056297
51นางสาวดวงฤดี หงส์สุวรรณวงษ์พนักงานราชการ --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงาน0807082974
52นางสาววันทนีย์ บำรุงชาติพนักงานราชการ --วท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง0895882874
53นางหทัยชนก ชิตบุตรพนักงานราชการ --ศษ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเบิกจ่าย0862965657
54นางสุภาพร พานิชธนาคมพนักงานราชการ --ปวท.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การวางฏีกา0894676702
55นางนันทา นิ่มภูษาพนักงานราชการ --ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานธุรการ0870467845
56นางสาวนงนภัส สุขชาพนักงานราชการ --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเบิกจ่ายสวัสดิการ0862893387
57นางสาวกมลเนตร คงพิทักษ์กุลพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
58นางสาวกุพชกา ประชุมกาเยาะมาตพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
59นางน้ำฝน ชุดแดงพนักงานราชการ --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี0869665949
60นายชิตพล ดาแก้วพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
61นายสุวัฒน์ชัย แจวิจารณ์พนักงานราชการ --คบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหา ย้าย โอนและการออกจากราชการ0822601565
62นางสาววิลาสินี พรหมเจียมพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
63นางสาววรวรรณ เพชรสลับแก้วพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
64นางสาวปวีณา ไตรสุวรรณพนักงานราชการ --คบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวางแผนอัตรากำลัว ตำแหน่งและวิทยาฐานะ0808714085
65นายนฤพนธ์ เพ็ชรแก้วพนักงานราชการ --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ0858925126
66นางสาวอุไรวรรณ สุขจันทร์เทาะพนักงานราชการ --วศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหา ย้าย โอนและการออกจากราชการ0812560158
67นางสาวฮาดีบะห์ อาหามะพนักงานราชการ --บธบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการ0807055689
68นางสาวกัญญาภัทร ศรีช่วยพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาลูกเสือ อาหารกลางวัน0950713956
69นางวนิดา ภัทราธิกุลพนักงานราชการ --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา0894655599
70นายบุญทัน จันทร์ทองพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
71นางอัญชลี กิ้มขู่พนักงานราชการ --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานอาคารสถานที่,ยานพาหนะ0856297208
72นางสาวโนรี อีซอพนักงานราชการ --คบ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ควบคุมภายใน0801939598
73นางสุธิตา จันทร์เพชรพนักงานราชการ --ศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบการเงินและบัญชี0810968586
74นายธวัช เจริญสุขลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ0827801462
75นายธัญพิสิษฐ์ แดงดีลูกจ้างประจำ --ปวช.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ0818974043
76นายสมพงษ์ ชุดแดงลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ0898763705
77นายมนัส ชุดแดงลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0896532496
78นายสุทธิพัฒน์ ชุดแดงลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการบริการยานพาหนะ อาคารสถานที่084-3133476
79นายวีรวัฒน์ จันทร์แดงลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร ฝ่ายผู้บริหารนักการภารโรง0846338170
80นายนิพนธ์ ขวัญแก้วลูกจ้างชั่วคราว --ป.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการพนักงานรักษาความปลอดภัย0805460749
81นายสาธิรุจน์ บุตรมันลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการพนักงานรักษาความปลอดภัย
82นายมูฮำมัดไพซัน มะเก๊ะลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการนักการภารโรง0836597112