ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายณัฎฐ์พัชร์ ศรีสังข์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรักษาการ ผอ. สพท.0811297755
2นางสาวอามีเนาะ มามุศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา0899770157
3นายอุดม ยอดจันทร์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0898702597
4นางอุบลรัตน์ สนิทนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0818968497
5นางสาวทองกร เตชปัญโญนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษรป.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล0898780634
6นางเรวดี รัตนะมาลานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.มผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน0810920894
7นายวุฒิ ศรีสุวรรณวิเชียรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีกลุ่มส่งเสิรมการศึกษาทางไกลและไอซีที0869633148
8นางสาวดวงใจ ยอดเอียดนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0898697463
9นางวาสนา เทพโซะนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการศษ.มผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน0860652907
10นางสาวพรรณพิทชญาภรย์ ขุนจันทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานวัดประเมินผล0817485654
11นางนิภา ศรีสุวรรณวิเชียรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่งและวิทยาฐานะ0892985189
12นางวนิดา อักษรถึงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลสรรหา ย้าย โอนและการออกจากราชการ0819903574
13นางสาวราตรี เทพษรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ0862953655
14นายชาญวิทย์ รังเสาร์นิติกร ชำนาญการพิเศษน.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติกร0818985761
15นางสาวดารุณี สินแสงวัฒน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.,ศษ.มหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ0805453062
16นางสาวฐิฏิมาธ์ พิริยะเพียรพันธ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ0831916299
17นางศศิวดี กอเดร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการรป.บ ศศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0808759884
18นางสาวนภาพร ไชยณรงค์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตามและประเมินผล0818566590
19นางสาวปรานอม นงรัตน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานสวัสดิการ0815406879
20นางพวงรัตน์ วุตติหาสะนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มงานส่งสริมคุณภาพการศึกษา0817988253
21นางสาวรอบียะห์ มะอับดงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษบ., สสม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ0872933105
22นางสาวนิฤมลมาตย์ คงคากุลศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
23นายนิอับดุลรอมัน มุหะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
24นางรอกีเยาะ เลิศบุรุษศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
25นางสาวสมฤดี อยู่ดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.,ศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผล0819574977
26นางศิรประภา เซ้งเถียรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานเกี่ยวกับภาษาไทย0817988147
27นางสาวปราณีต ทองหนักศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
28นางสาวมารือนี บาเกาะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานหลักสูตร0848574085
29นายประกิจ ช่วยเรืองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ.,ศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวิจัยพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาประเมินติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา0879690910
30นางสาวนะดา ศศิรพาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ,ศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของพื้นที่การศึกษา0883951638
31นางสาวอรสุธี คงมาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผล
32นางณิชกมล คุ้มครองนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประสานงาน,การสรรหา0835120749
33นายกฤษฏา รัตนสมบูรณ์นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการระบบคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์0865581154
34นางสาวสุไรนี ตาตูเละนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน0822635156
35นางสาวชุติมา ศาสคุณนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี0849647985
36นายธนาวุฒิ แก้วบุญนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบช.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน0894636200
37นางสาวโนร์อารัฟ เจะโก๊ะนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0817675559
38นายสมเจตน์ กิ้มขู่นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0899783586
39นางสาวณัฐกฤตา โอชาอัมพวันนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร ส่งเสิรม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ0805429255
40นางสาววาสนา สุขอุดมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ0936866654
41นางสาวเรวดี เสนแก้วนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศบ.,ศบ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ0864905085
42นางสาวอรทิพย์ ชูขาวนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลวางแผนอัตรากำลัง การกำหนดตำแหน่งและวิทยาฐานะ0836566345
43นางสาวมัลลิกา ดำละเอียดนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหา ย้าย โอนและการออกจากราชการ0897626865
44นายจรินทร์ ขวัญนุ้ยนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกิจการนักเรียน0858976593
45นางสาวปุญญาดา ศรีสุวรรณนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวท.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากิจการพิเศษ0846998528
46นายมะรอกิต ดอเลาะเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
47นายอำนาจ ถาวรศรีเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการ0869607145
48นางสาวอาอีซะห์ โต๊ะตาตูครู/ครูผู้ช่วย --คบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่ายสวัสดิการ0870467845
49นางสาวกชพรรณ มณีมาศพนักงานราชการ --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานโครงการ0807056297
50นางสาวดวงฤดี หงส์สุวรรณวงษ์พนักงานราชการ --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงาน0807082974
51นางสาวกมลเนตร คงพิทักษ์กุลพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
52นางสุภาพร พานิชธนาคมพนักงานราชการ --ปวท.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การวางฏีกา0894676702
53นางสาวนงนภัส สุขชาพนักงานราชการ --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเบิกจ่ายสวัสดิการ0862893387
54นางสาวกุพชกา ประชุมกาเยาะมาตพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
55นางสาววันทนีย์ บำรุงชาติพนักงานราชการ --วท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง0895882874
56นางหทัยชนก ชิตบุตรพนักงานราชการ --ศษ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเบิกจ่าย0862965657
57นางนันทา นิ่มภูษาพนักงานราชการ --ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานธุรการ0870467845
58นางน้ำฝน ชุดแดงพนักงานราชการ --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี0869665949
59นางสาวปวีณา ไตรสุวรรณพนักงานราชการ --คบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวางแผนอัตรากำลัว ตำแหน่งและวิทยาฐานะ0808714085
60นายสุวัฒน์ชัย แจวิจารณ์พนักงานราชการ --คบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหา ย้าย โอนและการออกจากราชการ0822601565
61นางสาววรวรรณ เพชรสลับแก้วพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
62นายชิตพล ดาแก้วพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
63นางสาววิลาสินี พรหมเจียมพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
64นายนฤพนธ์ เพ็ชรแก้วพนักงานราชการ --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ0858925126
65นางสาวอุไรวรรณ สุขจันทร์เทาะพนักงานราชการ --วศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหา ย้าย โอนและการออกจากราชการ0812560158
66นางสาวฮาดีบะห์ อาหามะพนักงานราชการ --บธบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการ0807055689
67นางสาวกัญญาภัทร ศรีช่วยพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาลูกเสือ อาหารกลางวัน0950713956
68นางวนิดา ภัทราธิกุลพนักงานราชการ --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา0894655599
69นายบุญทัน จันทร์ทองพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
70นางสาวโนรี อีซอพนักงานราชการ --คบ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ควบคุมภายใน0801939598
71นางอัญชลี กิ้มขู่พนักงานราชการ --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานอาคารสถานที่,ยานพาหนะ0856297208
72นางสุธิตา จันทร์เพชรพนักงานราชการ --ศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบการเงินและบัญชี0810968586
73นายสมพงษ์ ชุดแดงลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ0898763705
74นายธวัช เจริญสุขลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ0827801462
75นายมนัส ชุดแดงลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0896532496
76นายธัญพิสิษฐ์ แดงดีลูกจ้างประจำ --ปวช.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ0818974043
77นายสุทธิพัฒน์ ชุดแดงลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการบริการยานพาหนะ อาคารสถานที่084-3133476
78นายวีรวัฒน์ จันทร์แดงลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร ฝ่ายผู้บริหารนักการภารโรง0846338170
79นายมูฮำมัดไพซัน มะเก๊ะลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการนักการภารโรง0836597112
80นายนิพนธ์ ขวัญแก้วลูกจ้างชั่วคราว --ป.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการพนักงานรักษาความปลอดภัย0805460749
81นายสาธิรุจน์ บุตรมันลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการพนักงานรักษาความปลอดภัย