ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสุพจน์ มณีรัตนโชติรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0819576267
2นายลาภวัต บุญธรรมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนดลยีฯ0869651017
3นางรัชนี มณีรัตนโชตินักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ073530792,0812772048
4นางเนตรนภิส เลิศเดชานนท์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6073530792,0819594338
5นายถวิล ดาแก้วนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6 ว073530792,0862866945
6นางสาวอรสา อาลีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผน073530791,0862891848
7นางวรรณา ขวัญสืบนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษรป.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0895953670
8นางจันทรรัตน์ อริยพฤกษ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบช.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี073530792,0895954783
9นางชินลักษณ์ พันธ์โภชน์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ
10นายขวัญชัย สมสินนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ
11นางงามฤดี ศรีคำขวัญนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลเจ้าพนักงานธุรการ 4073530792,0892993459
12นางเสาวภา แก้วมณีศรีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง0872930116
13นางสาวกนกพรรณ เพ็ชรแก้วนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่ธุรการ 4 งานบริหารทั่วไป073530792,0862866245
14นางณัฐชยา ทองรมย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธบ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตาม0817385043
15นางสาวศิริพันธ์ บุญชูช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ0814793359
16นางสาวสุไรย๊ะ บันดาร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนวิเคราะห์นโยบาย073530791
17นางพิมพรรณ อนันทเสนาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานการจัดการศึกษาปฐมวัยและการพัฒนาการเรียนรู้สองภาษา(ไทย-มลายู)089-5094302
18นางสาวธิติมา เรืองสกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานการจัดการศึกษาปฐมวัยการพัฒนาการเรียนรู้สองภาษา(ไทย-มลายู)084-9659629
19นางศรีสุดา รัตนพลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0847113663
20นางสาวอำไพพร นาคแก้วศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์,งานวัดผลประเมินผล084-9669846
21นายกนก ศิลาหม่อมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
22นางฮาซานะห์ บินมะอุงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0872926819
23นางรดา ธรรมพูนพิสัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯการจัดการเรียนร่วม089-9751144
24นางวราภรณ์ แก้วสีขาวศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯโรงเรียนขนาดเล็กและการพัฒนาการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนของรัฐ081-7485892
25นางสาวอรนลิน คงสวัสดิ์นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
26นางบุญศรี รักการงานนักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
27นางสาวชื่นนภา รัตนสกลนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงิน0805474857
28นางสุภาวดี ลายขวะนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ073530792
29นางเมทีนี ศศิประภานนท์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง0822630625
30นางสาวเสาวลักษณ์ ณ รังษีนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ0847474142
31นางวรนารี เผ่าชูนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลวินัยและนิติการ0892307433
32นายสุรินทร์ อาแวนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน073530791
33นางไอณี กำปงซันนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ073530791
34นางชนินาถ ศีวิเชียรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษคบ.สาขาจิตวิทยาและการแนะแนววิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมสวัสดิการ073530792,0831964625
35นายธีระพล เพ็ชรนิลนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมสวัสดิการนักเรียน0828267820
36นายทวีศักดิ์ บุญน้อยนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมสวัสดิการ073530792
37นางสาวปิยะดา พรหมดำนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมกิจการพิเศษ073530792,0813284905
38นางสาวคนึงนิตย์ จินดาครู/ครูผู้ช่วย --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลอาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก073611576,0850815610
39นางสวนีย์ เอียดเจริญครู/ครูผู้ช่วย --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในอาจารย์ 2073611576,0841986907
40นางสาวปักษธร บุญจุนพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา0897356114
41นายบัณฑิต วุฒิศาสน์พนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
42นางสาวนูรีซัน สามานุงพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานเลขา0894740623
43นางสาวกฤษณา นิลกระวัตร์พนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0840674125
44นางสาวนูฮานี อุเซ็งพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ0858927745
45นางสาวนันท์นภัส สุวรรณ์โพธิ์สุทธิ์พนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง0875452033
46นางฮาลีเมาะ ดอเล๊าะพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง0897386434
47นางสาวเจ๊ะปูรอ เจ๊ะสือแมพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา0883950810
48นายทวีศักดิ์ สุรินทร์พนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา073530792
49นายมารูดิง เส๊ะพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษางานข้อมูลสารสนเทศ073530791
50นายปาดือลี เจ๊ะนุพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษางานระบบสารสนเทศ0831098725
51นางรสสุคนธ์ ศรีสุวรรณนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบริหารธุรกิจบัณฑิตบริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ปฏิบัติงานการเงิน0894643635
52นางสุภลัคน์ เหวรมานักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการบริหารธุรกิจบัณฑิตบริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ปฏิบัติงานพัสดุ0810982391
53นางสาววรรณวิมล โนวรรณาเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานธุการ
54นางสาวจรรยา กรรมจัดพนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ0892946605
55นางสาวฐิติยา โบพรหมพนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ0869624155
56นางกฤษณา นิลกระวัตร์พนักงานราชการ --บริหารธุรกิจบัณฑิตบริการ/งานเอกสาร อำนวยการบริหารงานทั่วไป073611576,0810967060
57นางสาวรอฮานา อาแวพนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานธุรการกลุ่ม0877968297
58นางฟาตอน๊ะ สาแลแมพนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานสารบัญกลาง0848557127
59นางสาวซูไฮลา แซะบากาพนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ0872947710
60นายอภินันท์ สินทรัพย์พนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานวิทยุสื่อสาร0883947970
61นางสาวรมยาณี ลอยเมฆพนักงานราชการ --บริหารธุรกิจบัณฑิตบริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ปฏิบัติงานการเงิน073611576,0869608211
62นางสาวมาเรียม เจ๊ะมูซอพนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0844559612
63นางอรุชา ทองบุญเรืองพนักงานราชการ --บริหารธุรกิจบัณฑิตบริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ปฏิบัติงานบัญชี073611576,0898782881
64นางสาวหทัยรัตน์ นิลวิจิตร์พนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลพัฒนาบุคคล0801403457
65นางสาวกวินนาถ มณีราชพนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานธุรการ0936527568
66นางสาวสุพรรณี มณีราชพนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง0807061598
67นางสาวศศิธร แก้วปกาศิตพนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนงานธุรการ073530791
68นางสาวธัญญาภรณ์ แก้วฉายพนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการ073530792
69นางสาวปารือตี สาแลพนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา0805394909
70นางสาวอริสา การัมซอลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์073530792
71นายมานพ เหวรมาพนักงานราชการ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการบริการขับรถ0862849471
72นายประเสริฐ ปาณูปกรณ์ลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ073611576,0850779369
73นายไมตรี ดีพาสลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ073611576,0895982511
74นายชัยพร สังข์ประสิทธิ์ลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์073611576,0856725005
75นายธนา นงรัตน์ลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์073611576,0815438453
76นายอนันต์ รามศรีลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์073611576,0898773326
77นายเสาร์แก้ว ใจตรงลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงาน/เวรยาม0817480175
78นายขนบ จันเอิบลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง073611576,0869614234
79นายปราโมทย์ แก้วเหลี่ยมลูกจ้างชั่วคราว --นักการภารโรง อำนวยการพนักงานรักษาความสะอาด/เวรยาม0831685880
80นายริน น้อยสร้างลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป อำนวยการนักการภารโรง073611576,0892994288
81นางสาวรุ่งนภา บุญธรรมลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการพนักงานพิมพ์ดิด0950966820
82นางสาวณชนก ยอมเต็มลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร ฝ่ายผู้บริหารพนักงานรักษาความปลอดภัย0884886353
83นายสุรเดช อินดีลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการพนักงานรักษาความปลอดภัย0873972144
84นายสมเดช สุขแดงพรหมลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการพนักงานรักษาความปลอดภัย0856705089
85นายกู้เกียรติ หะนุรัตน์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการพนักงานรักษาความปลอดภัย0822613143
86นางจันทร์ ไชยศรีลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการพนักงานรักษาความสะอาด0850795688