ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.มัธยมศึกษา เขต 15
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสุธี บุญญะถิติผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายวีรวัฒน์ คงพินรองผู้อำนวยการ สพท. --ศษ.บ.บริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15061-2422178
3นางราตรี ศรีสุวรรณนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษบธ.บ.การจัดการทั่วไปผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการมีหน้าที่ควบคุมติดตามการปฏิบัติ งานของกลุ่ม087-2948220
4นางพรทิพา เจตมหันต์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.การจัดการทั่วไปผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์081-9579274
5นางจารุณี สาเฮะอามะนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.การเงินและการธนาคารผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน087-1030096
6นางสาวรอฮานิง สะฮะไม่กำหนด --ป.ตรี บธบ.บริหารธุรกิจบัญฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงิน ตรวจสอบเอกสารขอเบิก และเบิกจ่ายงบประมาณ063-0856217
7นางสาวฟันวีน มาหะไม่กำหนด --ป.ตรี รัฐประศาสตร์บัณพิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์พนักงานราชการโรงเรียนสวนพระยา งานบริหารงานพัสดุ061-1756789
8นางสาวอารีนี อาลีซูไม่กำหนด --ป.ตรี บธบ.บริหารธุรกิจบัญฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงิน การรับเงินจากโรงเรียนหรือสพม15 เขียนใบเสร็จรับเงิน งานประกัญสัญญา080-7022633
9นางสาวกามีละห์ ยามาไม่กำหนด --ป.ตรี บชบ.บัญชีบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงิน ตรวจสอบเอกสารขอเบิกและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ094-2296433
10นางสาวต่วนปัตรี เบญจมาพรไม่กำหนด --บธบ.การบริหารธุรกิจบัณทิตย์ เทคโนโลยีสารสนเทศวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ งานแจ้งจัดสรรงบประมาณ ประจำปี งานคุมเงินงวด และโอนเงินงวด084-7508877
11นางสาวฐานิสสร หนูพรหมไม่กำหนด --ป.ตรี วทบ.สาธารณสุขศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่ลูกเสือปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานด้านลูกเสือ088-3917218
12นางสาวนาตียะห์ หะยีดิงไม่กำหนด --ป.ตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต จิตวิทยาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาลูกจ้างชั่วคราว งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาข้้นพื้นฐาน082-8277607
13นายรณชิต ขุนจันทร์ไม่กำหนด --ป.ตรี พละศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาพนักงานราชการ งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ061-1817841
14นางสาวอาอีด๊ะ ยีเจ๊ะนิศึกษานิเทศก์ ชำนาญการจิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ093-5826023
15นางจริยา อารงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการบธ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล089-6576449
16นางบุญเอื้อ หอประเดิมอนุสรณ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศบ.บ. วิทยาศาสตร์กายภาพวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ 2089-6534200
17นางสาวเบญจพร สินแสงวัฒน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา089-6530154
18นายธานนท์ รัฐสมบูรณ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.พละศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา088-5857577
19นายกีรติ วงศ์อัครวินท์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ(คบ.)คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ080-7120776
20นางชญาญ์พัฏฐ์ สิทธิศักดิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ061-2269365
21นางดาเรศ สิโรตมาภรณ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.สังคมศึกษา(มัธยมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา089-7367248
22นายณัฐนันท์ บำรุงตาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา087-2902744
23นายกฤษฎา นิลนำ้นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการประสานงาน และควบคุมยานพาหนะ087-3940507
24นายภาสกร ทองเม็ดนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการวท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ089-1484462
25นางสาวบุญเรือง ดีพาสนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ.การบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงิน งบบุคคลากร งบกลาง งบดำเนินงาน086-9652091
26นางสาวนูรีดา สะนินักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
27นางบังอร วันริโกนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์จัดทำงบการเงิน จัดทำสรุปรายละเอียดการรับ- รายจ่าย081-3888034
28นางนิสรินท์ สะมะแอนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการบธ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การบริหารงานพัสดุ การจัดทำแผนจัดซื้อ จัดจ้างประจำปี086-3434051
29นางกัลญา ไชยมงคลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบธ.บ.การบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่ม ลำดับที่ 2081-5432569
30นางอารีย์ ตั้งใจนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน งานปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง งานจัดสรร081-7669842
31นางสาวโสภิดา วิเชียรรัตน์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.รัฐประศาสนศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล งานให้ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา เลื่อนวิทยฐานะ084-8589252
32นางมากะลือซง มามุนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบธ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่ม ลำดับที่ 1086-2951445
33นางสาวพรทิพย์ เพ็ชรนิลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบัญชี บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารจัดทำแผน084-8607114
34นางสาววรางคณา บรรจงคชาธารนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการศ.บ. (เศรษฐสาสตร์การเกษตร)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ งานบริหารงบประมาณ093-3353596
35นางสาวนูรีฮา สะมะแอนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวท.บ. จิตวิทยาการบริการปรึกษาและแนะแนววิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มงานติดตาม และประเมินผลและรายงาน097-0730008
36นายสมพงค์ บำรุงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ. ศิลปศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ งานบริหารงบประมาณ088-3983237
37นายโมฮำหมัดสตาร์ ราซัคนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการศศ.บ.วิชาการประชาสัมพันธ์วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ยาเสพติด งานพิจารณาบำเหน็จ080-0674110
38นางสาวอามีเนาะ หะยีดอเลาะนักวิชาการศึกษา --วิทยาศาสตร์มหาบัญฑิต(เคมีการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา062-0637971
39นางสาวกัลย์วีร์กร มะสุไลมันนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการศ.บ.การเงินและการธนาคารวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมสนับสนุนระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา090-8834459
40นางประวีณพร บุญรุ่งนักวิชาการศึกษา --เคมีศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา0979451491
41นางจิระนันท์ ชาญพลรบนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.บ.เทคโนโลยีทางการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา088-7824034
42นางสาวอันนิดาอ์ เจะบือราเฮงนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการศศ.บ.พัฒนาสังคมวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาการขับเคลื่อนหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสร้างความสำพันธ์โรงเรียนกับชุมชน082-7060670
43นายอานุงรุสลัน ดาโวะนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการบช.บ.การบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบระบบการเงินการบัญชี ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏระเบียบ091-4595926
44นายมะนาวี มะแซไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง โรงเรียนนราสิกขาลัย จังหวัดนราธิวาส080-7106607
45นายอีลียะห์ แวดือราแมไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ งานขับรถยนต์ส่วนกลาง
46นายวีรวุธ พาหาไม่กำหนด --นักการภารโรง อำนวยการพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา งานพ่อบ้าน082-2631803
47นายวิญญู ฤกษ์รัตน์ไม่กำหนด --ม.3นักการภารโรง อำนวยการพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา งานพ่อบ้าน098-0162581
48นางสาวธิดารัตน์ ทิพย์ดวงไม่กำหนด --รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตบริการงานทั่วไป ฝ่ายผู้บริหารเจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ ลูกจ้างชั่วคราว082-8294143
49นางสาวรอกีเยาะ มาหะมะไม่กำหนด --บริการงานทั่วไป นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ งานธุรการ086-9578277
50นายฮัฟซี อิบรอฮิมไม่กำหนด --B.C.Aบริการงานทั่วไป อำนวยการเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์084-9609603
51นายสุธีร์ จุ้งลกไม่กำหนด --บริการงานทั่วไป อำนวยการงานช่วยอำนวยการ งานเลขาผู้อำนวยการสำงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15086-9657879
52นายนายอับดุลฮาฟิส แลหะไม่กำหนด --รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารงานภาครัฐบริการงานทั่วไป อำนวยการเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์090-7139266
53นางสาววรวรรณ บินรินทร์ไม่กำหนด --บริการงานทั่วไป อำนวยการลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ งานธุรการกลุ่มอำนวยการ080-8649119
54นางสาวนิตยา ย่างกุ้งไม่กำหนด --บริการงานทั่วไป อำนวยการพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนนราธิวาส ช่วยราชการสำนักงาน งานช่วยอำนวยการ080-8929569
55นางสาวขนิษฐา ทิพย์ดวงไม่กำหนด --บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลลูกจ้าง สพม15 งานแก้ไข เพิ่มเติม ข้อมูลต่างๆในก.พ.7 งานข้อมูลทะเบียนประวัติ090-8760488
56นายวันดี ดือมาลีไม่กำหนด --ป.ตรี บธบ.บริหารธุรกิจบัณฑิตบริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว งานหนังสือราชการ งานจัดหนังสือราชการ089-2933649
57นางสาวดาริน สิงห์นำโชคไม่กำหนด --ป.ตรี นิติศาสตร์บัณฑิตบริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลลูกจ้าง สพม 15084-6329298
58นางพัชรากร มณีวงศ์ไม่กำหนด --รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตบริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
59นางสาวกันนภัค เสลารัตน์นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการวท.บ. วิทยาศาสตร์สุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพเด็กบริการงานทั่วไป อำนวยการงานจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา งานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม095-6619916
60นางสาวชมพุนุช อิทธิกรกุลเจ้าพนักงานธุรการ --ป.ตรี ศศบ.การจัดการทั่วไปการตลาดบริการงานทั่วไป อำนวยการลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ งานสารบรรณกลาง090-4054939
61นางปุณยาพร อ่อนวงค์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส.บริการงานทั่วไป นโยบายและแผนงานธุรการ กลุ่มนโยบายและแผน087-3910601
62นายทศพล เจริญสุขเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานอ.วท.คอมพิวเตอร์ธุรกิจบริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ093-6408261
63นางกนกพร สมพงษ์ไม่กำหนด --ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา งานแม่บ้าน084-6915001