wwwwasf
ข้อมูลความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุน ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2 สำหรับโรงเรียนปกติ ภาคใต้
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวนรายการและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด จำนวนรายการและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเมื่อคลิกupdate จำนวนรายการและงบประมาณที่ทำสัญญา การจ่ายเงินตามงวดงาน
จำนวนรายการจัดสรร จำนวนงบประมาณรับจัดสรร รับทราบ(นับคลิกupdate) จำนวนรายการจัดสรร จำนวนงบประมาณจัดสรร จำนวนรายการทำสัญญา จำนวนงบประมาณทำสัญญา งานงวด1จ่ายแล้ว งานงวด1จ่ายแล้ว งานงวด1จ่ายแล้ว รวมจ่ายเงินตามงวดงาน
1ประถมศึกษาชุมพร 1นายวัลลพ สงวนนามวงศ์3811,258,600383811,258,6003710,255,3808,114,8321,941,948010,056,780
2ประถมศึกษาชุมพร 2นายวินัย คุณวุฒิ4114,302,300414114,302,3004114,264,1938,475,900404,60008,880,500
3ประถมศึกษาระนอง -นายปรีชา บัวกิ่ง3311,777,600333311,777,6003311,656,1257,021,785421,50007,443,285
4ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 1นายชุมพล ศรีสังข์3216,454,800323216,454,8003216,299,5008,614,190008,614,190
5ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 2นายชูศักดิ์ ชูช่วย6824,008,400686824,008,4006723,632,95114,516,4181,352,997015,869,415
6ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 34716,818,200474716,818,2004716,664,9108,279,320008,279,320
7ประถมศึกษาตรัง 1นายนิสิต ชายภักตร์237,360,80023237,360,800237,352,5005,840,520784,84006,625,360
8ประถมศึกษาตรัง 24916,198,100494916,198,1004815,437,50512,106,835661,268288,00013,056,103
9ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 1นายประหยัด อนุศิลป์3613,778,600363613,778,6003613,226,6009,525,6832,951,615012,477,298
10ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 2นายเชวง วัฒนธีรางกูล6220,253,400626220,253,4006220,149,86011,823,760459,100012,282,860
11ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 3นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล6517,811,700656517,811,7006517,130,80015,602,5000015,602,500
12ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 4นายเสนอ ทองจีน227,231,30022227,231,300227,031,9706,086,348944,72207,031,070
13ประถมศึกษาพัทลุง 1ดร.เจียร ทองนุ่น209,047,60020209,047,600198,171,5406,579,579006,579,579
14ประถมศึกษากระบี่ -ว่าที่ร้อยตรี นรินทร์ สาโร7328,662,300737328,662,3007327,270,48821,820,6384,625,990822,76027,269,388
15ประถมศึกษาพังงา -นายสมรักษ์ ถวาย3511,551,700353511,551,7003511,542,6009,889,860499,200368,80010,757,860
16ประถมศึกษาภูเก็ต -นายประจักษ์ ช่างเรือ3412,850,400343412,850,4003412,478,3362,960,690202,290269,7203,432,700
17ประถมศึกษานราธิวาส 1นายประหยัด สุขขี3912,488,200393912,488,2003912,488,20011,820,220667,980012,488,200
18ประถมศึกษานราธิวาส 2นายธวัช แซ่ฮ่ำ339,203,10033339,203,100338,819,2947,052,6001,899,800250,0009,202,400
19ประถมศึกษาปัตตานี 1นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว327,620,10032327,620,100327,620,0006,506,7601,113,24007,620,000
20ประถมศึกษาปัตตานี 2นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์197,144,00019197,144,000197,144,0007,144,000007,144,000
21ประถมศึกษายะลา 1นายนพพร มากคงแก้ว175,096,60017175,096,600175,096,6002,595,729002,595,729
22ประถมศึกษายะลา 2นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์288,640,00028288,640,000288,640,000307,520434,2800741,800
23ประถมศึกษาสงขลา 1นายสันติ แสงระวี259,596,80025259,596,800258,449,7077,393,107516,60007,909,707
24ประถมศึกษาสงขลา 2นายปราโมทย์ ส่งสิงห์347,956,50034347,956,500347,922,6407,778,000007,778,000
25ประถมศึกษาสงขลา 3นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง256,648,20025256,648,200256,088,7002,993,640002,993,640
26ประถมศึกษาสตูล -ดร.อาดุลย์ พรมแสง358,757,20035358,757,200358,757,2006,080,102006,080,102
27ประถมศึกษาพัทลุง 2นายสุนาจ แก้วสุข2911,050,000292911,050,000279,308,5358,802,855216,720288,9609,308,535
28มัธยมศึกษา 11นายภิญโญ จันทรวงศ์197,222,30019197,222,300197,064,2003,509,800003,509,800
29มัธยมศึกษา 12นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว4214,918,400424214,918,4004214,126,07011,366,374888,654329,35212,584,380
30มัธยมศึกษา 13นายศังกร รักชูชื่น5122,954,700515122,954,7005121,974,14013,830,3806,094,5602,049,20021,974,140
31มัธยมศึกษา 14นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี255,718,80025255,718,800255,467,4965,244,836222,66005,467,496
32มัธยมศึกษา 15นายธนู นูนน้อย3817,230,400383817,230,4003817,229,5009,664,690626,600626,60010,917,890
33มัธยมศึกษา 16นายศลใจ วิบูลกิจ298,421,20029298,421,200288,258,1004,398,4901,294,590737,7206,430,800
34กลุ่มสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ 700000000000
35กลุ่มสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ 8100000000000
36ประถมศึกษาปัตตานี 3นายณรงค์ ศรีละมุล368,446,60036368,446,600368,446,6008,446,600008,446,600
37ประถมศึกษายะลา 3นายมนูญ จันทร์สุข4111,984,300414111,984,3003810,856,30010,439,250217,050010,656,300
38ประถมศึกษานราธิวาส 3นายนิพัฒน์ มณี278,936,00027278,936,000278,935,8008,267,820667,98008,935,800
รวม 1,302.00 439,399,200.00 1,302.00 1,302.00 439,399,200.00 1,292.00 425,258,340.64 300,901,631.96 30,110,783.42 6,031,112.00 337,043,527.38
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (27/04/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน