ข้อมูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2559 ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
สำหรับค่าก่อสร้างและเงินอุดหนุน โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก(พัฒนาโรงเรียนแม่เหล็ก) ภาคใต้
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวนหน่วยที่ได้รับจัดสรร822900722400922300860200163100129500043410058320027470026690056880048990061850037110049090037600011080003350000
ราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการ
จำนวน(โรง)จำนวนรายการจำนวนเงิน(บาท)(1)บ้านพักครู 203/27(2)บ้านพักครู 205/26(3)บ้านพักครู 207(4)ฟ. 1/42 (สนามฟุตบอล) (5)ลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา(6)สนามกีฬาอเนกประสงค์(7)สนามบาสเก็ตบอล แบบ FIBA(8)สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว) (9)สปช. 603/29 (ส้วม)(10)สปช. 604/45 (ส้วม) (11)สปช. 605/45 (ส้วม)(12)ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49(13)ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 (14)ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49(15)ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49(16)อาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง)(17)อาคารห้องสมุด - ICT(18)งบอุดหนุน
1ประถมศึกษาชุมพร 1นายมนูญ จันทร์สุข 2 7 4,041,100 1 1 1 1 1 1 1
2ประถมศึกษาชุมพร 2นายอดุลย์ เงินศรี 1 5 3,572,700 1 1 1 1 1
3ประถมศึกษาระนอง -นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ 1 2 1,545,300 1 1
4ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 1นายชูศักดิ์ ชูช่วย 2 10 8,632,900 1 2 2 1 1 1 2
5ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 2นายประทีป ทองด้วง 1 1 163,100 1
6ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 3นายธนาวุฒิ รักษ์หนู 1 5 3,183,000 1 1 1 1 1
7ประถมศึกษาตรัง 1นายธีระวัฒน์ วรรณนุช 3 11 7,618,700 1 2 1 1 1 2 3
8ประถมศึกษาตรัง 2นายประจักษ์ ช่างเรือ 2 9 7,805,000 1 1 2 1 1 1 2
9ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 1นายเสนอ ทองจีน 2 7 4,500,700 1 1 1 2 2
10ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 2นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ 3 13 10,265,500 1 1 2 3 3 3
11ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 3นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล 5 14 11,437,200 1 3 2 3 3 2
12ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 4นายวิรัตน์ ไกรแก้ว 3 12 10,537,200 3 3 3 3
13ประถมศึกษาพัทลุง 1นายสุนาจ แก้วสุข 0 0 0
14ประถมศึกษากระบี่ -นายบำรุง ฤทธิรัตน์ 4 12 8,749,400 1 3 1 1 3 1 2
15ประถมศึกษาพังงา -นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว 3 7 7,087,700 3 1 3
16ประถมศึกษาภูเก็ต -นายสายัณห์ ไกรนารา 1 2 1,098,400 1 1
17ประถมศึกษานราธิวาส 1นายณัฏฐ์พัชร์ ศรีสังข์ (รักษาราชการ) 1 5 3,762,700 1 1 1 1 1
18ประถมศึกษานราธิวาส 2นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ (รักษาราชการ) 1 4 3,264,000 1 1 1 1
19ประถมศึกษาปัตตานี 1นายภิรมย์ จีนธาดา 1 4 2,791,900 1 1 1 1
20ประถมศึกษาปัตตานี 2นายสะอาด อุสมา 0 0 0
21ประถมศึกษายะลา 1นายวิสุทธิ์ ชูมัง 1 3 2,344,200 1 1 1
22ประถมศึกษายะลา 2นายสุริยัณ จันทร์ทบ 0 0 0
23ประถมศึกษาสงขลา 1นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง 2 8 7,024,800 2 2 2 2
24ประถมศึกษาสงขลา 2นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ 1 4 2,829,200 1 1 1 1
25ประถมศึกษาสงขลา 3นายสมพงษ์ สุวรรณชาตรี 1 5 4,306,100 1 1 1 1 1
26ประถมศึกษาสตูล -- 2 10 8,381,200 1 2 1 2 2 2
27ประถมศึกษาพัทลุง 2นายสุวรรณ ขวัญแก้ว 1 3 2,344,200 1 1 1
28ประถมศึกษาปัตตานี 3นายเสกสรรค กอเส็ม 2 5 3,696,500 1 1 1 2
29ประถมศึกษายะลา 3นายโกมุท รุยอ่อน 0 0 0
30ประถมศึกษานราธิวาส 3นายณัทกร แก้วประชุม 0 0 0
รวม 47 168 130,982,700 11 5 6 11 8 20 3 0 2 0 1 6 24 10 19 5 37 0
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (24/07/19) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน