wwwwasf
ข้อมูลการได้รับจัดสรรกับการดำเนินการทำสัญญาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2559 ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
สำหรับค่าก่อสร้างโครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก(พัฒนาโรงเรียนแม่เหล็ก) ภาคใต้
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวนที่ได้รับ(โรง) เปรียบเทียบจำนวนรวมที่ได้รับจัดสรรและจำนวนที่ทำสัญญา82290072240092230086020016310012950004341005832002747002669005688004899006185003711004909003760001108000
ราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการ
จำนวนรับ(รายการ)จำนวนที่ทำ(รายการ)จำนวนเงินรวมจัดสรร(บาท)จำนวนเงินรวมทำสัญญา(บาท)(1)บ้านพักครู 203/27(2)บ้านพักครู 205/26(3)บ้านพักครู 207(4)ฟ. 1/42 (สนามฟุตบอล) (5)ลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา(6)สนามกีฬาอเนกประสงค์(7)สนามบาสเก็ตบอล แบบ FIBA(8)สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว) (9)สปช. 603/29 (ส้วม)(10)สปช. 604/45 (ส้วม) (11)สปช. 605/45 (ส้วม)(12)ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49(13)ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 (14)ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49(15)ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49(16)อาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง)(17)อาคารห้องสมุด - ICT
รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)
1ประถมศึกษาชุมพร 1นายวัลลพ สงวนนามวงศ์2
7
7
4,041,100.00 4,041,100.00
1
1
822,900.00
1
1
163,100.00
1
1
1,066,000.00
1
1
273,700.23
1
1
618,500.00
1
1
490,900.00
1
1
370,000.00
2ประถมศึกษาชุมพร 2นายวินัย คุณวุฒิ1
5
5
3,572,700.00 3,572,700.00
1
1
822,900.00
1
1
610,000.00
1
1
163,100.00
1
1
618,500.00
1
1
1,108,000.00
3ประถมศึกษาระนอง -นายปรีชา บัวกิ่ง1
2
2
1,545,300.00 1,545,300.00
1
1
820,000.00
1
1
710,000.00
4ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 1นายชุมพล ศรีสังข์2
10
10
8,632,900.00 8,632,900.00
1
1
722,400.00
2
2
1,350,000.00
2
2
2,122,680.00
1
1
274,700.00
1
1
560,900.00
1
1
444,500.00
2
2
2,167,900.00
5ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 2นายชูศักดิ์ ชูช่วย1
1
1
163,100.00 163,100.00
1
1
162,540.00
6ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 31
5
5
3,183,000.00 3,183,000.00
1
1
922,300.00
1
1
163,100.00
1
1
618,500.00
1
1
371,100.00
1
1
1,108,000.00
7ประถมศึกษาตรัง 1นายนิสิต ชายภักตร์3
11
11
7,618,700.00 7,618,700.00
1
1
0.00
2
2
269,000.00
1
1
898,000.00
1
1
467,778.00
1
1
0.00
2
2
669,596.00
3
3
3,089,000.00
8ประถมศึกษาตรัง 22
9
9
7,805,000.00 7,805,000.00
1
1
822,900.00
1
1
669,900.00
2
2
2,071,100.00
1
1
489,000.00
1
1
371,000.00
1
1
376,000.00
2
2
2,085,300.00
9ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 1นายประหยัด อนุศิลป์2
7
7
4,500,700.00 4,500,700.00
1
1
339,456.00
1
1
440,146.00
1
1
543,400.00
2
2
666,800.00
2
2
2,004,486.00
10ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 2นายเชวง วัฒนธีรางกูล3
13
13
10,265,500.00 10,265,500.00
1
1
737,500.00
1
1
147,100.00
2
2
1,945,200.00
3
3
1,537,360.00
3
3
1,199,800.00
3
3
2,865,600.00
11ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 3นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล5
14
14
11,437,200.00 11,437,200.00
1
1
567,660.00
3
3
2,403,140.00
2
2
2,431,600.00
3
3
1,608,515.00
3
3
1,286,450.00
2
2
1,967,600.00
12ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 4นายเสนอ ทองจีน3
12
12
10,537,200.00 10,537,200.00
3
3
2,841,200.00
3
3
1,537,000.00
3
3
1,211,400.00
3
3
2,040,600.00
13ประถมศึกษาพัทลุง 1ดร.เจียร ทองนุ่น
0.00 0.00
14ประถมศึกษากระบี่ -ว่าที่ร้อยตรี นรินทร์ สาโร4
12
12
8,749,400.00 8,749,400.00
1
1
807,900.00
3
3
2,685,349.00
1
1
163,100.00
1
1
403,000.00
3
3
1,770,000.00
1
1
490,900.00
2
2
2,176,000.00
15ประถมศึกษาพังงา -นายสมรักษ์ ถวาย3
7
7
7,087,700.00 7,087,700.00
3
3
2,418,000.00
1
1
1,290,000.00
3
3
3,199,000.00
16ประถมศึกษาภูเก็ต -นายประจักษ์ ช่างเรือ1
2
2
1,098,400.00 1,098,400.00
1
1
722,400.00
1
1
376,000.00
17ประถมศึกษานราธิวาส 1นายประหยัด สุขขี1
5
5
3,762,700.00 3,762,700.00
1
1
822,900.00
1
1
722,400.00
1
1
618,500.00
1
1
490,900.00
1
1
1,108,000.00
18ประถมศึกษานราธิวาส 2นายธวัช แซ่ฮ่ำ1
4
4
3,264,000.00 3,264,000.00
1
1
1,295,000.00
1
1
489,900.00
1
1
371,000.00
1
1
1,108,000.00
19ประถมศึกษาปัตตานี 1นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว2
4
4
2,791,900.00 2,791,900.00
1
1
822,900.00
1
1
489,900.00
1
1
371,100.00
1
1
1,108,000.00
20ประถมศึกษาปัตตานี 2นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์
0.00 0.00
21ประถมศึกษายะลา 1นายนพพร มากคงแก้ว1
3
3
2,344,200.00 2,344,200.00
1
1
860,200.00
1
1
376,000.00
1
1
1,108,000.00
22ประถมศึกษายะลา 2นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์
0.00 0.00
23ประถมศึกษาสงขลา 1นายสันติ แสงระวี2
8
8
7,024,800.00 7,024,800.00
2
2
1,966,900.00
2
2
1,218,000.00
2
2
975,000.00
2
2
1,090,000.00
24ประถมศึกษาสงขลา 2นายปราโมทย์ ส่งสิงห์2
4
4
2,829,200.00 2,829,200.00
1
1
652,000.00
1
1
399,000.00
1
1
319,500.00
1
1
890,000.00
25ประถมศึกษาสงขลา 3นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง1
5
5
4,306,100.00 4,306,100.00
1
1
922,300.00
1
1
1,295,000.00
1
1
489,900.00
1
1
490,900.00
1
1
1,108,000.00
26ประถมศึกษาสตูล -ดร.อาดุลย์ พรมแสง2
10
10
8,381,200.00 8,381,200.00
1
1
922,300.00
2
2
2,579,000.00
1
1
434,000.00
2
2
1,228,100.00
2
2
975,900.00
2
2
2,207,000.00
27ประถมศึกษาพัทลุง 2นายสุนาจ แก้วสุข1
3
3
2,344,200.00 2,344,200.00
1
1
540,000.00
1
1
306,000.00
1
1
880,000.00
28ประถมศึกษาปัตตานี 3นายณรงค์ ศรีละมุล2
5
5
3,696,500.00 3,696,500.00
1
1
618,500.00
1
1
371,100.00
1
1
490,900.00
2
2
2,216,000.00
29ประถมศึกษายะลา 3นายมนูญ จันทร์สุข
0.00 0.00
30ประถมศึกษานราธิวาส 3นายนิพัฒน์ มณี
0.00 0.00
รวม
49
168
168
130,982,700.00 130,982,700.00 11.00 11.00 8,160,400.00 5.00 5.00 3,444,860.00 6.00 6.00 5,452,249.00 11.00 11.00 7,822,740.00 8.00 8.00 1,231,040.00 20.00 20.00 21,801,680.00 3.00 3.00 1,176,456.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 548,400.23 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 489,000.00 6.00 6.00 2,776,624.00 24.00 24.00 13,095,775.00 10.00 10.00 3,511,196.00 19.00 19.00 8,547,550.00 5.00 5.00 1,804,000.00 37.00 37.00 36,634,486.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (27/04/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน