ข้อมูลความสำเร็จการก่อสร้างโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล้ก)เฉพาะรายการ ( 1. ) บ้านพักครู 203/27 โรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ชื่อโรงเรียน เงินจัดสรร(บาท) เงินทำสัญญา(บาท) 1.ยืนยันว่าได้และสร้าง 2. ช่วงเดือนที่สร้างเสร็จและส่งเบิกเงิน 3. การเปิดใช้งาน 4. ผลที่เกิดกับนักเรียน 5. ผลที่เกิดกับครู/ผู้บริหาร 6. ผลที่เกิดกับผู้ปกครอง 7. ผลที่เกิดกับชุมชน 8. ความพึงพอใจในภาพรวม ภาพประกอบ
ได้ก่อน1ม.ค.60ได้ก่อน1เมย.60ตั้งแต่1เม.ย.604.1 เชิงปริมาณ(คน)(ภาพรวม) 4.2 เชิงคุณภาพหรือผลที่เกิดขึ้น5.1 เชิงปริมาณ(คน)(ภาพรวม) 5.2 เชิงคุณภาพหรือผลที่เกิดขึ้น6.1 เชิงปริมาณ(คน)(ภาพรวม) 6.2 เชิงคุณภาพหรือผลที่เกิดขึ้น7.1 เชิงปริมาณ(คน)(ภาพรวม) 7.2 เชิงคุณภาพหรือผลที่เกิดขึ้นน้อยปานกลางมาก
1สพป.กระบี่บ้านพรุเตย 822,900 807,900 ยืนยัน ตั้งแต่1เม.ย.60 เปิด 294 มีสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่ดี ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษา 19 พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงยิ่งขึ้น 240 ใช้ส่งเสริมการจัดการเรียนการจัดการสอนให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน 210 ส่งผลให้ผู้ปกครองเกิดความสนใจที่จะส่งบุตรหลานมาเรียน มาก
2สพป.ชุมพร เขต 1วัดบางแหวน 822,900 822,900 ยืนยัน ตั้งแต่1เม.ย.60 เปิด 211 นักเรียนสามารถมาปรึกษาครูได้ทุกเวลา 3 ครูที่บ้านห่างไกลได้ประหยัดค่าเดินทาง 211 ผู้ปกครองสามารถมาติดต่อครูได้สะดวก มาก
3สพป.ชุมพร เขต 2บ้านบางหยี 822,900 822,900 ยืนยัน ตั้งแต่1เม.ย.60 เปิด 4 เป็นที่พักอาศัยสำหรับครู มาก
4สพป.ระนองบ้านราชกรูด 822,900 820,000 ยืนยัน ตั้งแต่1เม.ย.60 เปิด 233 ครูที่อยู่บ้านพักได้ดูแลนักเรียนได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น 14 ครูมีบ้านพักที่ปลอดภัย สะดวกในการเดินทาง ลดค่าใช้จ่าย 500 ชุมชนมีการพัฒนาขึ้น มีความปลอดภัยภายในโรงเรียน 233 ผู้ปกครองพึงพอใจที่มีครูดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด มาก
5สพป.พังงาวัดปัจจันตคาม 822,900 774,000 ยืนยัน ได้ก่อน1เมย.60 เปิด 215 นักเรียนมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 17 คณะครู ผู้บริหารมีความสะดวกสบาย ปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่มากยิ่งขึ้น 150 ชุมชนและทางโรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น 200 ผู้ปกครองมีความมั่นใจในความปลอดภัยของนักเรียนมากยิ่งขึ้น มาก
6สพป.พังงาบ้านบางแก้ว 822,900 822,000 ยืนยัน ตั้งแต่1เม.ย.60 เปิด 160 ครูที่อยู่บ้านพักครูได้ช่วยดูแลนักเรียนที่ผู้ปกครองมารับช้า 3 ครูมีที่พักที่ปลอดภัยสะดวกในการเดินทางและลดค่าใช้จ่าย ผุ้ปกครองมีความเชื่อมั่นที่จะส่งบุตรหลานมาเรียน ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษา มาก
7สพป.พังงาวัดประชาธิการาม 822,900 822,000 ยืนยัน ตั้งแต่1เม.ย.60 เปิด 193 นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 15 มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 300 มีความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 100 มีความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน มาก
8สพป.ตรัง เขต 1บ้านทุ่งเกาะญวน 822,900 753,000 ยืนยัน ตั้งแต่1เม.ย.60 เปิด 60 นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับครูมากขึ้น 15 ครูได้ใช้งาน 100 ชุมชนได้มีปฏิสัมพันธ์กับครูมากขึ้น 100 ผู้ปกครองได้มีปฏิสัมพันธ์กับครูมากขึ้น มาก
9สพป.ตรัง เขต 2บ้านเกาะเคี่ยม 822,900 822,900 ยืนยัน ตั้งแต่1เม.ย.60 เปิด 330 ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า 330 ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า 330 ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า 330 ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า มาก
10สพป.นราธิวาส เขต 1เมืองนราธิวาส 822,900 822,900 ยืนยัน ตั้งแต่1เม.ย.60 เปิด 3 ครูมีที่พักอาศัยภายในโรงเรียน มาก
11สพป.ปัตตานี เขต 1บ้านท่าข้าม 822,900 822,900 ยืนยัน ตั้งแต่1เม.ย.60 เปิด 243 13 มาก
รวม 9,051,900 8,913,400 11 0 1 10 11 1,939 436 1,620 1,384 0 0 11
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (24/07/19) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน