wwwwasf
รายงานการได้รับส่งมอบโต๊ะ-เก้าอี้พระราชทานจากผู้ส่งมอบ(บริษัท ห้าง ร้าน บุคคล) ภาคใต้
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชื่อผู้ส่งมอบ (บริษัท ห้าง ร้าน) วันที่รับ-ส่งมอบ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
(ชุดละ 1,480 บาท)
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา
(ชุดละ 1,580 บาท)
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
(ชุดละ 1,680 บาท)
โต๊ะ-เก้าอี้ครู
(ชุดละ 4,200 บาท)
โต๊ะเรียน กศน.(ส่ง กศน.ตำบล/ศูนย์ฯ)
(ชุดละ 1,500 บาท)
รุปการรับ-ส่งมอบ
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ
1ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 1นายเสนอ ทองจีนพรมาตุลีขนส่ง จำกัด2017-06-01183270,8401,0691,689,020195327,6002961,243,20000
   
2ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 2นายบุญเลิศ ธานีรัตน์(สพฐ.ดำเนินการจัดซื้อ)2017-05-1970103,600520821,600130218,40028117,60000
   
3ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 3นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล2017-06-01370547,6002,0093,174,22065109,2003761,579,20000
   
4ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 4นายวิรัตน์ ไกรแก้ว-บจก.เจริญผลฮาร์ดเนสสตีล สุรินทร์2017-05-234566,600366578,2800075315,00000
   
5มัธยมศึกษา 12นายสมบูรณ์ เรืองแก้วบริษัท ทีเอ็มซี อินทิเกรชั่น จำกัด2017-05-1100001,1551,940,400145609,00000
   
6ประถมศึกษากระบี่ -นายบำรุง ฤทธิรัตน์บจก.เจริญผลฮาร์ดเนสสตีลสุรินทร์ 2017-05-18001218,960000000
   
7ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 1นายชูศักดิ์ ชูช่วยบริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จำกัด2017-05-240069109,020001979,80000
   
8ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 2นายประทีป ทองด้วง-2017-06-014059,20089140,62000521,00000
   
9ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 3นายธนาวุฒิ รักษ์หนูบ.ทีเอ็มซีอินทิเกรชั่น,บ.ตรังไม้ยางพารา จำกัด2017-05-2280118,4009181,450,4402542,000121508,20000
  
10มัธยมศึกษา 11นายประพัทธ์ รัตนอรุณบจ.ตรังไม้ยางพารา บจ.ทีเอ็มซีอินทริเกรชั่น 2017-06-060000300504,0001667,20000
   
11ประถมศึกษาชุมพร 1นายมนูญ จันทร์สุข2017-06-10000000312,60000
12ประถมศึกษาชุมพร 2นายอดุลย์ เงินศรีบริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จำกัด2017-05-22004367,9400024100,80000
   
13ประถมศึกษาสงขลา 1นายประสิทธิ์ หนูกุ้งบริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จำกัด2017-05-1957,4005180,5803050,40044184,80000
   
14มัธยมศึกษา 16นายศังกร รักชูชื่นบริษัท ทีเอ็มซี อินทิเกรชั่น จำกัด2017-06-500003050,4001042,00000
   
15ประถมศึกษาตรัง 1นายธีระวัฒน์ วรรณนุชบ.เจริญผลฮาร์ดเนสสตีลสุรินทร์ จำกัด,บ.ตรังไม้ยางพารา จำกัด2017-05-1922,9601218,960001042,00000
   
16ประถมศึกษาตรัง 2นายประจักษ์ ช่างเรือ-2017-05-193044,400145229,1001525,200312,60000
   
17มัธยมศึกษา 13นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรีทีเอ็มซี อินทิเกรชั่น จำกัด, บริษัทตรังไม้ยางพารา จำกัด2017-05-190000210352,8001563,00000
   
18ประถมศึกษาพัทลุง 1นายสุนาจ แก้วสุขบ.เจริญผลฮาร์ดเนสสตีลสุรินทร์ จำกัด 2017-05-19154227,920250395,0002033,600127533,40000
   
19ประถมศึกษาพัทลุง 2นายสุวรรณ ขวัญแก้วบริษัท เจริญผลฮาร์ดเนสสตีลสุรินทร์ จำกัด2017-05-1900140221,2000080336,00000
   
20ประถมศึกษาปัตตานี 2นายสะอาด อุสมาบริษัท ตรังไม้ยางพารา จำกัด2017-06-20000001667,20000
   
21ประถมศึกษาปัตตานี 3นายเสกสรรค กอเส็มบริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จำกัด2017-05-202537,0001218,9600029121,80000
   
22ประถมศึกษานราธิวาส 1นายณัฏฐ์พัชร์ ศรีสังข์ (รักษาราชการ)เจริญผลฮาร์ดเนสสตีล สุรินทร์, ทีเอ็มซี อินทิเกรชั่นส่ง31พค602560-5-2000174274,9201016,8000000
   
23ประถมศึกษานราธิวาส 2นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ (รักษาราชการ)บริษัท ทีเอ็มซี อินทิเกรชั่น จำกัด2017-05-223957,720108170,640000000
   
24มัธยมศึกษา 15นายสุธี บุญญะถิติสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2017-06-200003050,400833,60000
   
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (24/07/19) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน