ข้อมูลแผนงานโครงการตามตัวชี้วัดเชิงบริหารจัดการในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการดำเนินงานป้องปรามแก้ไขล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน ภาคใต้
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1.1 มีการจัดทำแผนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม ป้องกัน ปราบปราม การควบคุมแก้ไข และดำเนินการทางกฎหมายการทุจริต(โปรดอธิบาย) 1.2 ส่งไฟล์แผนงานโครงการ 2.1 มีการจัดทำแผนที่เกี่ยวข้องกับการป้องปราม การควบคุม แก้ไข และดำเนินการทางกฎหมายการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน(โปรดอธิบาย) 2.2 ส่งไฟล์แผนงานโครงการ
1ประถมศึกษาชุมพร 1นายมนูญ จันทร์สุข แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชมพร เขต 1 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชมพร เขต 1 มีคำสั่ง เรื่อง ตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉก.คศ.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ เพื่อขับเคลื่อนและแก้ไขสภาพปัญหาที่กระทบกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ และการให้ความช่วยเหลือเยียวยามีความคล่องตัวและดำเนินการไปด้วยความรวดเร็วอย่างมีประสิทธิผล อันจะส่งผลให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมป้องกันแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนตามแนวทางระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษากับหน่วยงานต่างๆ คำสั่ง เรื่อง ตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉก.คศ.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑
โครงการยกระดับคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
2ประถมศึกษาชุมพร 2นายอดุลย์ เงินศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นนการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1)สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2)สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3)เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.ชพ.2
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามบทบาทหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จึงประกาศมาตรการในการปฏิบัติงานเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ใช้ยึดถือเป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติตน และปฏิบัติงาน มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในสถานศึกษา
มาตรการป้องกันการละเมิดสิทธิเด็ก
มาตรการป้องกันภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3ประถมศึกษาระนอง -นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายที่สำคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ปีงบ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้ดำเนินการจัดทำมาตรการ/แนวทางการป้องกันการละเมิดสิทธิเด็ก เพื่อไม่ให้นักเรียนถูกล่วงละเมิดสิทธิทั้งร่างกายและทางจิตใจ อันเกิดจากการกระทำของครูผู้สอนที่มีความใกล้ชิดกับนักเรียนและมีการประชาสัมพันธ์ แจ้งมาตรการ ดังกล่าว ให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรง/บุคลากรในสังกัดทุกคนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อีกทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉก.คศ.)เพื่อขับเคลื่อนและแก้ไขสภาพปัญหาที่กระทบกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือเยียวยาและดำเนินการไปด้วยความรวดเร็วอย่างมีประสิทธิผล อันจะส่งผลให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรการ/แนวทางการป้องกันการละเมิดสิทธิเด็ก
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉก.คศ.สพฐ)ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โครงการ (ฉก.คศ.สพฐ.) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
4ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 1นายชูศักดิ์ ชูช่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต มีการนำเสนอความเป็นมา การป้องกันและปราบปรามการทุจริต วิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ITA) ได้กล่าวถึงบริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง มีการนำผลการติดตามประเมินผลเพื่อเชื่อมโยงการจัดทำแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มีประกาศเรื่องมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีเกิดเหตุรุนแรงอันนำไปสู่การฟ้องร้องต่างๆ และเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคนและให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน มาตรการป้องกันภัย
5ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 2นายประทีป ทองด้วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้จัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดูแลความปลอดภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ด้านการป้องกันภัยและแก้ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และปัญหาทางสังคม ด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน ด้านสัตว์มีพิษ มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
6ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 3นายธนาวุฒิ รักษ์หนู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่งแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
0 โคางการ“ป้องกันการทุจริต ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
7ประถมศึกษาตรัง 1นายธีระวัฒน์ วรรณนุช สพป.ตรัง เขต 1 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญ ซึ่งจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง ซึ่งมีโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการตามแผนฯ จำนวน 8 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการสพป.ตรัง เขต 1 ในสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น 2.โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต 3.โครงการรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 4.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการปฏฺบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต 5.โครงการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 6.โครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 7.โครงการสร้างการรับรู้ บทบาทหน้าที่ และสร้างจิตสำนึกร่วมต่อต้านการทุจริต 8.โครงการปลูกฝังจิตสำนึกการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่่น "โตไปไม่โกง" รายละเอียดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ดังแนบ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561
สพป.ตรัง เขต 1 ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียนตามกระบวนการของระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยจัดกิจกรรมดังนี้ 1.ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนออกกลางคัน 2. ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนกลุ่มเสี่ยงจากการคัดกรองของโรงเรียน 3.จัดประกวดความเป็นเลิศด้านการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รายละเอียดตามโครงการที่แนบ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
8ประถมศึกษาตรัง 2นายประจักษ์ ช่างเรือ 0 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
0
9ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 1นายเสนอ ทองจีน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ดำเนินการ ดังนี้ 1. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคีญ ซึ่งจะส่งผลทำให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง และเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรับชั่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3. การจัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนได้รู้เท่าทันสังคมและสามารถอยู่รอดปลอดภัยอย่างมีความสุขและมีมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กรณีเกิดเหตุรุนแรง อันนำไปสู่การฟ้องร้องต่าง ๆ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
มาตรการป้องกันภัย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
10ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 2นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีมาตรการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ปีงบประมาณ 2561 โดยได้ดำเนินการ ดังนี้ (1) วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา ( 2) จัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา (3) จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา (4)จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต) ( 5) ประกาศเจตจำนงสุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ สพป.นศ.2
สพป.นศ.2 ได้ตระหนักในความสำคัญและเห็นความจำเป็นเร่งด่วน ที่สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันหาแนวทางป้องกัน แก้ไขที่เป็นรูปธรรม เกี่ยวกับปัญหาการล่วงละเมืดทางเพศ โดยเฉพาะนักเรียนที่เป็นส่วนสำคัญของการจัดการศึกษา ที่จะต้องได้รับการคุ้มครองและดูแลเป็นอย่า่งดี ตลอดจนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้น เพื่อช่วยเหลือเฉพาะนักเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาน และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ลดปัญหาข้อร้องเรียน การฟ้องร้องต่างๆ จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อถือปฏิบัติ ตามประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2561 มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครู-ป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน
11ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 3นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีมาตรการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ปีงบประมาณ 2561 โดยได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2. จัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3. จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา 4. จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต) 5. จัดทำประกาศ 5.1 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 3 ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 5.2 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เรื่อง นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 5.3 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เรื่อง ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ ข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ประกาศ เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
ประกาศ เรื่อง นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 สร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ด้วยการสร้างความตระหนัก การสร้างความรู้ความเข้าใจ การกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น และจะดำเนินการต่อกรณีการร้องเรียนเรื่องการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอย่างทันท่วงที รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อม และมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการล่วงละเมิด/คุมคามทางเพศ แนวปฏิบัติ
12ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 4นายวิรัตน์ ไกรแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้แนวทางหลัก ๓ แนวทาง ประกอบด้วย ๑) สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต ๒) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ ๓) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกนครศรีธรรมราช เขต 4 ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ส่วนที่ ๑ บทนำ นำเสนอความเป็นมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ส่วนที่ ๒ บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย ส่วนที่ ๓ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการ ประกอบด้วยโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนใน ๓ ด้าน คือการใช้ไฟฟ้าของทางราชการ การเบียดบังเวลาราชการ การใช้พาหนะของทางราชการ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจและดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่ เพื่อดูแลและให้ความช่วยเหลือนักเรียนหากมีเหตุอันไม่เหมาะสม สามารถรายงานให้ศูนย์ฯทราบทันที และได้จัดชุดพนักงานเจ้าหนาที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเฝ้าระวังเหตุ ในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ จัดแผนเข้าตรวจพื้้นที่เสี่ยงในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และลดความเสี่ยงเหตุพฤติกรรมไม่เหมาะสมด้านเพศและความรุนแรง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 472/2560 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
13ประถมศึกษาพัทลุง 1นายสุนาจ แก้วสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง คือ 1.สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2.สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 3.เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ ได้ดำเนินการป้องปราม ควบคุม แก้ไข ในการดำเนินงานล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน ดังนี้ ๑.จัดทำแผนปฏิบัติการออกติดตามนักเรียน/นักศึกษา และส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา จังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๖๐ ๒.จัดทำโครงการดำเนินการประชุมปฏิบัติการ สร้างความรู้ ความเข้าใจ การรายงานในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ การดำเนินงานคุ้มครองระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผ่านทางเว็บไซต์และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.พัทลุง เขต ๑ ดำเนินการจัดอบรมครูในสังกัดทุกโรง ๆ ละ ๑ คน จำนวน ๑๑๘ คน เพื่อให้ความรู้ในการรายงานข้อมูลในเว็บไซต์ http://www.spcweb.obec.go.th/ ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน และในเว็บไซต์ http://www.catas.in.th/ ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ๓. จัดทำโครงการดำเนินการการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ สพป.พัทลุง เขต ๑ ดำเนินการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในพื้นที่ดูแลจำนวน ๕ อำเภอ เพื่อป้องกันอันตรายและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และออกตรวจติดตามนักเรียน/นักศึกษา ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ เช่น ร้านเกมส์ บ้านเช่า สวนสาธารณะ โต๊ะสนุกเกอร์ แหล่งมั่วสุม เป็นต้น ๔.ดำเนินการสำรวจการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๐ ไปยังโรงเรียนในสังกัด โดยปรากฏว่า ไม่มีโรงเรียนใดรายงานกรณีถูกละเมิดทางเพศ ประกาศ โครงการประชุมปฏิบัติการฯ โครงการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน
14ประถมศึกษากระบี่ -นายบำรุง ฤทธิรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งการดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต เพื่อเป็นกรอบทิศทางในดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการ ลดน้อยลง แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2561 สพป.กระบี่
สำนักงานเขตพเื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้ดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานทุกคนไม่ว่าอยู่ในสถานะใดได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี และปราศจากการถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ด้วยการสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ วิธีการ โดยการสร้างความตระหนัก การสร้างความรู้ความเข้าใจ การกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น และจะดำเนินการต่อกรณีการร้องเรียนเรื่องการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอย่างทันท่วงที รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมและมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการล่วงละเมิด/คุมคามทางเพศขึ้น 1.แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนฯ
15ประถมศึกษาพังงา -นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว สพป.พังงา มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ได้จัดทำแนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ให้ครอบคลุมทั้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงและบุคลากรในสังกัดทุกคน รวมถึงผู้มาติดต่อหรือดำเนินงานเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน และมีการประชาสัมพันธ์ แจ้งมาตรการดังกล่าวให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรง/บุคลากรในสังกัดทุกคนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
16ประถมศึกษาภูเก็ต -นายสายัณห์ ไกรนารา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3(พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสานึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้จัดทำประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง นโยบาย/มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งจัดทำประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กำหนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ปลูกฝังความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอรร์รับชั่น รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันในการทุจริตคอร์รับชั่นในหน่วยงานทุกระดับ รวมถึงการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้บุคลากรในสังกัดตระหนักถึงผลร้าย ภัยของการทุจริตคอร์รับชั่นต่อหน่วยงานและประเทศชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้กำหนดจัดทำโครงการ 3 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการการสร้างความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) และสร้างจิตสำนึก "อยู่ภูเก็ต รักภูเก็ต สร้างภูเก็ต" Live Love and Crreate Phuket 2.โครงการสร้างจิตตคุณธรรมองค์รวมด้วย Mind Fullness สู่สังคม "ตงห่อ" 3.โครงการการแข่งขันกีฬาเขตพื้นที่การศึกษา(สพป.ภูเก็ต เกมส์) รวมพลังเยาวชนต้านยาเสพติด และการทุจริตทุกรูปแบบ ตามแนวทางศาสตร์ สู่การป้องกันอย่างยั่งอื่น ผลการดำเนินงานทั้ง 3 โครงการ ทำให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเกิดความสำนึกและรับผิดชอบในหน้าที่ราชการ ทำให้การปฏิบัติงานเพื่อการสร้างเสริมวัฒนธรรม การทำงานที่ดีขององค์กร และสามารถปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุข ส่งผลให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการสร้าง ความเข้าใจการปฏิบัติงานให้สอดคล้อกับการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม กำกับ ติดตาม และป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
รายงานโครงการITA
โครงการตงห่อ
รายงานโครงการตงห่อ
โครงการกีฬา สพป.ภูเก็ต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉก.คศ.) และได้ออกมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุม กฏ ระเบียบและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องทุกสถานการณ์ โดยให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนร่วมออกความคิดเห็น คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉก.คศ) และประกาศเรื่องมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
17ประถมศึกษานราธิวาส 1นายณัฏฐ์พัชร์ ศรีสังข์ (รักษาราชการ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความซื้อสัตย์สุจริต 2)สร้างกลไกลป้องกันการทุจริต 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต และมีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ดำเนินการประกาศเจตจำนงเขตสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และปฏิญญาเขตพพ้ืนที่การศึกษาสุจริต ประกาศเขตสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ได้ดำเนินการจัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้น เกิดจากกรณีเกิดเหตุความรุนแรงอันนำไปสู่การฟ้องร้องต่างๆ ที่เนื่องมาจากสภาพปัญหาในปัจจุบันที่ได้เกิดเหตุการณ์ที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ถูกกล่าวหาหรือได้กระทำความรุนแรงต่อเด็กนักเรียนในสถานศึกษา และมีการเผยแพร่ ผ่านทางสื่อออนไลน์สาธารณะอย่างกว้างขวาง และรวดเร็ว จึงให้สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ทบทวนบทบาทหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อออกเป็นมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จึงได้แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดได้ดำเนินการจัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉก.คศ.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 พร้อมนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉก.คศ.) ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ที่ 86/2561 ลงงันที่ 4 เมษายน 2561 สำนักงานเขพตื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ได้รับรายงานมาตรการป้องกันภัยของสถานศึกษาในสังกัดแล้วนำมาจัดทำเป็นมาตรการกลางในการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1ได้จัดทำประกาศมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมือ่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 พร้อมกับรายงานการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นทราบ ประกาศจัดตั้ง ฉก.คศ.
ประกาศมาตรการป้องกันภัย
คำสั่งคณะกรรมการ ฉก.คศ.
18ประถมศึกษานราธิวาส 2นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ (รักษาราชการ) 0 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
0
19ประถมศึกษาปัตตานี 1นายภิรมย์ จีนธาดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 มีการจัดทำแผนการป้องกันและปรามปราบการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปรามปราบการทุจริต ระยะที่3 (พ.ศ.2560-2564) มีการจัดทำการปฎิญญาตนของเขตพื้นที่เขตสุจริต มีการประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานและแสดงเจตจำนงเขจสุจริต มีการจัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ซับซ้อน แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาปัตตานี เขต 1
เอกสารแนบ
สำนักงานเขตพืันที่การศึกษาปัตตานีเขต 1ได้ตระหนักและให้ความสำคัญและเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการป้องปรามและให้การดูแลช่วยเหลือการระเมิดทางทางเพศ จึงได้ออกตรวจและดูแลสถานศึกษา และทางสำนักงานได้สอดส่องดูแลและให้ความรู้แก่บุคลกรและนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ โครงการ
20ประถมศึกษาปัตตานี 2นายสะอาด อุสมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีการจัดทำแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3(พ.ศ. 2560-2564)และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำ งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดูแลความปลอดภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ให้สอดคล้องกับการที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉก.คศ.)และศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.)สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กรณีเกิดเหตุความรุนแรงอันนำไปสู่การฟ้องร้องต่างๆ เนื่องจากสภาพปัญหาในปัจจุบันได้เกิดเหตุการณ์ที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ถูกกล่าวหาหรือได้กระทำความรุนแรงต่อเด็กนักเรียนในสถานศึกษา และมีการเผยแพร่ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์สาธารณะอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดปัตตานี ปี 2561
21ประถมศึกษายะลา 1นายวิสุทธิ์ ชูมัง แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดำเนินการภายใต้โครงสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ภายใต้ 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1.สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2.สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3.เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปราบการทุจริต ประกอบด้วยสาระสำคัญคือ ส่วนที่ 1 บทนำ นำเสนอความเป็นมา ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการ การติดตามผล ความเชื่อมโยง และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.ยล.1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ได้จัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้ง นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และได้แจ้งให้สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินการ ร่วมติดตามประเมินผล ร่วมแก้ไข พัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยให้สถานศึกษาทบทวนบทบาทหน้าที่และแนวทางปฏิบัติงานในกรณีกระทำผิด เพื่อออกมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในเรื่องการดำเนินการป้องปราม ควบคุม แก้ไข ที่เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศด้วย มาตรการป้องกันภัยของโรงเรียนบ้านเกะรอ สพป.ยะลา เขต 1
มาตรการป้องกันภัยของ สพป.ยะลา เขต 1
มาตรการป้องกันภัยของโรงเรียนวัดชมพูสถิต สพป.ยะลา เขต 1
มาตรการป้องกันภัยของโรงเรียนบ้านตาสา สพป.ยะลา เขต 1
มาตรการป้องกันภัยของโรงเรียนบ้านบาตัน สพป.ยะลา เขต 1
มาตรการป้องกันภัยของโรงเรียนพัฒนาบาลอ สพป.ยะลา เขต 1
22ประถมศึกษายะลา 2นายสุริยัณ จันทร์ทบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายสำคัญ โดยมีกิจกรรมเช่น - การประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานมีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรมจริยธรรม สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ - การจัดทำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต - การประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงาน - การจัดทำมาตรการป้องกันการเรียกทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ - การเพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ทั้งนี้ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานด้วย แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.ยะลา 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ได้จัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้ง นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ได้แจ้งให้สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมดำเนินการ ร่วมติดตามประเมินผล ร่วมแก้ไข พัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยให้สถานศึกษาทบทวนบทบาทหน้าที่และแนวทางปฏิบัติงานในกรณีกระทำผิด เพื่อออกมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในเรื่องการดำเนินการป้องปราม ควบคุม แก้ไข ที่เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศด้วย มาตรการป้องกันภัยแก่ราชการครู
ประกาศ มาตรการป้องกันภัยแก่ราชการครู
23ประถมศึกษาสงขลา 1นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายที่สำคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง แบบรายงาน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ได้จัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน เพื่อลดปัญหาการฟ้องร้องหรือร้องเรียนต่าง ๆ แบบรายงาน
มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากร
24ประถมศึกษาสงขลา 2นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ 0 0
25ประถมศึกษาสงขลา 3นายสมพงษ์ สุวรรณชาตรี 0 0
26ประถมศึกษาสตูล -- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่(พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สพป.สตูล ไม่มีการจัดทำแผนดังกล่าว แต่ได้ดำเนินการดังนี้ 1. กรณีมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในจังหวัดอื่นๆ จะนำข้อมูลแจ้งไปยังโรงเรียน เพื่อได้สอดส่องดูแลนักเรียน 2. จัดชุดพนักงานส่งเสริมความพฤตินักเรียนและนักศึกษา ออกจัดระเบียบสังคม บูรณาการร่วมกับจังหวัดและอำเภอในช่วงเทศกาล และแผนการออกตรวจของจังหวัด/อำเภอ
27ประถมศึกษาพัทลุง 2นายสุวรรณ ขวัญแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้แนวทางหลัก ๓ แนวทาง ประกอบด้วย ๑) สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต ๒) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ ๓) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ส่วนที่ ๑ บทนำ นำเสนอความเป็นมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ส่วนที่ ๒ บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ ๓ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว การติดตามประเมินผล ความเชื่อมโยงของการจัดทำแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ใน ๔ ประเด็นหลัก คือ ๑) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ๒) การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ๓) การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ และ ๔) การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุม การดำเนินงานให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และป้องกันการทุจริตอันอาจจะเกิดขึ้นในองค์กรโดยรู้เท่าไม่ถึงการ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ตามที่ สพฐ. ได้มอบนโยบายและกำหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของ ผอ.สพท. โดยในประเด็นการดำเนินป้องปราม แก้ไขล่วงละเมิดทางเพศ ได้ดำเนินการดังนี้ 1. กรณีสืบเนื่องมาจากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับจดหมายร้องเรียน จากผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการสร้างและพัฒนาที่ปรึกษาอุตสาหกรรมสีเขียวของกระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินโครงการโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในกิจกรรม “พัฒนาทักษะการสื่อสารและการโน้มน้าวใจ” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่างกายระหว่างชายกับหญิง ซึ่งผู้ร้องแจ้งว่า มีผู้เข้าอบรมชายรายหนึ่งได้สัมผัสร่างกายผู้ร้องในลักษณะคุกคามทางเพศ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาเห็นว่า กิจกรรมดังกล่าว ย่อมเอื้อและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมสามารถกระทำการคุกคามทางเพศต่อผู้อื่นได้ จึงได้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนและป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในสถาบันทางการศึกษา และได้ส่งมาตรการดังกล่าวให้ สพฐ. เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนและป้องกันปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในสถาบันทางการศึกษา 2. สพฐ. ตามหนังสือ ที่ ศธ 04273/ว 1010 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ได้แจ้ง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในสถานศึกษา ให้ สพท. ดำเนินการต่อไป 3. สพป. พัทลุง เขต 2 ได้ดำเนินการ ดังนี้ - จัดทำมาตรการ/แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ คุกคามทางเพศในการทำงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ได้แจ้งแนวปฏิบัติดังกล่าวให้สถานศึกษาในสังกัดทราบและถือปฏิบัติต่อไป - ได้จัดทำประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เรื่อง มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2561 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ได้แจ้งให้สถานศึกษา ในสังกัดดำเนินการจัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งสถานศึกษาในสังกัดได้จัดทำมาตรการป้องกันภัยฯ มาตรการป้องกันภัย
หนังสือแจ้งโรงเรียน
หนังสือแจ้งโรงเรียน
28มัธยมศึกษา 11นายประพัทธ์ รัตนอรุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และมี การจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีการจัดทำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตสุจริต แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนเป็นหน่วยงานภายในเขตพื้นที่การศึกษา เรียกชื่อว่า ศูนย์เฉพาะกิจและช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (ฉก.ชน.สพม.11) รายละเอียดตามประกาศที่แนบ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรยน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ตามคำสั่งที่ 381/2560 สั่ง ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ประกาศจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ฯ
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
29มัธยมศึกษา 12นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งได้นำผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน มากำหนดเป็นโครงการ/กิจกรรมตามแผน และมีความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ทั้งนี้ ได้กำหนดโครงการ/กิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ได้แก่ การปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต ปรับฐานคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม การสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต รวมถึงการพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ได้แก่ การยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชน แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และมีคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อขับเคลื่อนและแก้ไขสภาพปัญหาที่กระทบกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กรณีเกิดเหตุความรุนแรงอันนำไปสู่การฟ้องร้องต่างๆ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ประกาศมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
30มัธยมศึกษา 13นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาตbว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนำ นำเสนอความเป็นมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว การติดตามประเมินผล ความเชื่อมโยง ของการจัดทำแผนและโครงการ จำนวน 3 โครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพม.13
0
31มัธยมศึกษา 14นายสมชาย รองเหลือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาล "ป้องกันการทุจริต" เขตสุจริตและโรงเรียนสุจริต ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1.สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2.สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3.เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการ ลดน้อยลง แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้โครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต "ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน" เป้าหมายเป็นนักเรียนในสังกัดจำนวน 100 คน อบรมให้ความรู้ความเข้าใจ มีภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิต ในการดำรงชีวิต แผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณ๊ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
32มัธยมศึกษา 15นายสุธี บุญญะถิติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 จำทำแผนปฏิบัติการและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561ภายใต้ โครงการเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ป้องกันการทุจริตเขตสุจริตและโรงเรียนสุจิต 1.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกคนทราบถึงหลักเกณฑ์ การดำเนินการตาม มาตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในระบบราชการเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นและวางใจแก่ประชาชน 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 เพื่อให้มีมาตรการกำชับข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติต่อเด็กและการจัดอบรมแนวทางการปฏิบัติต่อเด็กตระหนักถึงการไม่ใช้ความรุนแรงต่อเด็กในทุกรูปแบบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ได้ตระหนักให้ความสำคัญและเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการป้องกันปราบราม และให้การดูแลช่วยเหลือการละเมิดทางเพศ จึงได้ออกตรวจดูแลสถานศึกษา ดูแลสถานศึกษา และทางสำนักงานได้สอดส่องและความรู้แก่บุคคลากรและนักเรียนอย่างสมำ่เสมอ

33มัธยมศึกษา 16นายศังกร รักชูชื่น สพม.16 จัดทำแผนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ซึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม มีศึกษานิเทศก์เป็นกรรมการและเลขานุการ และนิติกรชำนาญการพิเศษเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โดยในแผนการดำเนินงานมีกลุ่มงานทุกกลุ่มเข้ามามีบทบาทและรับผิดชอบกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมที่ร่วมกันกำหนด รายละเอียดตามแผนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่แนบมาพร้อมนี้ วิเคราะห์ความเสี่ยง
แผนเขตสุจริต สพม.เขต 16
โครงการสุจริต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ มีมาตรการและประกาศในการดำเนินงานเพื่อป้องกันป้องปรามและแก้ไขการล่วงละเมิดทางเพศและการคุกคามทางเพศในเด็กนักเรียนหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ดังต่อไปนี้ 1.แจ้งมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในสถานศึกษาให้โรงเรียนในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ 2.การจัดตั้งศูนย์ฉก.ชน.ระดับเขตพื้นที่ช่วยเหลือนักเรียน โดยส่งรายชื่อผู้ปฏิบัติงานในศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนให้ทางสพฐ.ทราบ เพื่อแต่งตั้งต่อไป 3.จัดโครงการประกวดคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่น ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมสถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมและป้องกันแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนตามแนวทางระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษากับหน่วยงานต่างๆ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ ได้จัดทำประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษา ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อออกประเมินติดตามผลสภาพจริงของสถานศึกษาที่ดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในสถานศึกษา
รายชื่อเจ้าหน้าที่ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษา ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
34ประถมศึกษาปัตตานี 3นายเสกสรรค กอเส็ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๓ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม ป้องกัน ปราบปราม การควบคุม แก้ไข และดำเนินการทางกฎหมายการทุจริต ดังนี้ ๑. วิเคราะห์และจัดทำรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. แต่งตั้งคณะทำงานและจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรการในการป้องกันการรับสินบน ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบมาตรการในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๕. ดำเนินการประกาศมาตรการในการป้องกันการรับสินบนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๓ ๖. ดำเนินการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ๗. ดำเนินการประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ประกาศมาตรการในการป้องกันการรับสินบน
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
ประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๓ ได้ดำเนินการตามแผนงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นระบบที่ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งยังช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน อีกทั้งจังหวัดปัตตานีได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๓ ได้เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว จึงได้ดำเนินโครงการอบรบนักเรียนแกนนำเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกันทางสังคม “การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน” ขึ้น และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ดังคำสั่งแนบ) โครงการ
แผนกิจกรรม
หนังสือแจ้งโรงเรียน
คำสั่ง
35ประถมศึกษายะลา 3นายโกมุท รุยอ่อน 0 0
36ประถมศึกษานราธิวาส 3นายณัทกร แก้วประชุม 0 0
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (24/07/19) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน