ข้อมูลการดำเนินงานทั่วไปและโครงการสถานศึกษาสีขาว ของสถานศึกษา สพฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนรายงาน(โรง) 1.1 นักเรียนระดับอนุบาล 1.2 นักเรียนระดับประถมฯ 1.3 นักเรียนระดับ ม.ต้น 1.4 นักเรียนระดับ ม.ปลาย 1.5 รวมนักเรียนทุกระดับชั้น 3.1 ผลดำเนินงานฝ่ายการเรียน 3.2 ผลดำเนินงานฝ่ายการงาน 3.3 ผลดำเนินงานฝ่ายสารวัตรฯ 3.4 ผลดำเนินงานฝ่ายกิจกรรม 4.3.1 ความพึงพอใจผู้บริหารฯ 4.3.2 ความพึงพอใจครูอาจารย์ 4.3.3 ความพึงพอใจกรรมการฯ 4.3.4 ความพึงพอใจผู้ปกครอง ตัวอย่างการดำเนินการกิจกรรม/โครงการ (จากข้อ 2)จำนวนโรงที่ระบุ
ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง)
1ประถมศึกษาชุมพร 1นายมนูญ จันทร์สุข99 5,7374,3767616,37013,212813,7833,2358613413410026,02420,95781614307544066530784108930083360873208633080
2ประถมศึกษาชุมพร 2นายอดุลย์ เงินศรี121 5,1095,0469914,60714,366982,1582,18010100021,87421,592997843078450685237944089340903309330089340107
3ประถมศึกษาระนอง -นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์75 3,5383,72410511,55012,1781051,8031,84910300016,89117,751105423505430044400533106419162211631926517254
4ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 1นายชูศักดิ์ ชูช่วย52 5,2241,8233517,6256,162352,3591,1454900025,2089,130363022010421094301103220107180106190104210105200109
5ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 2นายประทีป ทองด้วง183 5,9894,9318220,57519,946973,5693,58110017918210230,31228,64094771033961003821125103933110863108865111844106903123
6ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 3นายธนาวุฒิ รักษ์หนู139 5,4234,6038519,17516,273852,5962,2998900027,19423,175856878171851648948076181751886819363187691126
7ประถมศึกษาตรัง 1นายธีระวัฒน์ วรรณนุช99 5,2142,5604916,04012,6697997679281500022,28016,0217253470924608454091470100380100380934509345088
8ประถมศึกษาตรัง 2นายประจักษ์ ช่างเรือ138 5,6645,6239916,49316,6081012,1092,09399464610024,31224,3701008652090490766308851093460944508950089500103
9ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 1นายเสนอ ทองจีน84 3,5142,1246013,87810,671771,7691,3087400019,16114,10374504108242076453824208539089350853908638076
10ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 2นายบุญเลิศ ธานีรัตน์151 7,1615,0857124,28618,460763,7842,8737600035,23126,4187588700127760113873134690136670133700134690132710128
11ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 3นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล208 5,9704,6437820,88018,178872,0201,6678300028,87024,48885154691168781148954170761172741170761170761168781155
12ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 4นายวิรัตน์ ไกรแก้ว102 3,7013,1658618,52415,846862,0061,9179600024,23120,928861110014200142001420014200142001420014200136
13ประถมศึกษาพัทลุง 1นายสุนาจ แก้วสุข113 4,0023,5288812,57411,831941,0929949100017,66816,35393585606355049672665207642073450704806948154
14ประถมศึกษากระบี่ -นายบำรุง ฤทธิรัตน์155 7,5505,2416930,62319,510643,1192,2667300041,29227,017657699011610101111051125920127900126910121960123940162
15ประถมศึกษาพังงา -นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว126 4,8663,5267216,81113,947832,2401,81481868610024,00319,373816264185680717939063098532995319755195571106
16ประถมศึกษาภูเก็ต -นายสายัณห์ ไกรนารา19 3,1941,1853713,0034,304332,21888040133735518,5486,4423511914081381013991408141714081399139
17ประถมศึกษานราธิวาส 1นายณัฏฐ์พัชร์ ศรีสังข์ (รักษาราชการ)148 7,6355,3617023,41821,976941,1639057800032,21628,242886385165831489837276180681856318563187611146
18ประถมศึกษานราธิวาส 2นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ (รักษาราชการ)117 6,9785,5488022,96121,707951,3111,1919100031,25028,44691467014869139763496815958165521576015859160
19ประถมศึกษาปัตตานี 1นายภิรมย์ จีนธาดา127 6,4644,9137623,33120,294871,8511,189641320031,77826,39683587127264351844706729345194441914718652196
20ประถมศึกษาปัตตานี 2นายสะอาด อุสมา115 4,5983,7058113,67813,0339559260210200018,86817,34092506504669033793466905362059560575805758055
21ประถมศึกษายะลา 1นายวิสุทธิ์ ชูมัง85 4,9422,5315117,70712,11368858436511320023,63915,08064395306150049602644706842172390704106941190
22ประถมศึกษายะลา 2นายสุริยัณ จันทร์ทบ63 3,8882,8787412,50310,393834744319100016,86513,70281244202345016520293903038029390303713136145
23ประถมศึกษาสงขลา 1นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง78 4,9561,9894018,4099,016498485116000024,21311,5164842480994509350198460104400103410102411103401106
24ประถมศึกษาสงขลา 2นายปราโมทย์ ส่งสิงห์101 5,2943,0775817,82212,026671,6721,23774690024,85716,340666442092420844919836010430010133010628010331083
25ประถมศึกษาสงขลา 3นายสมพงษ์ สุวรรณชาตรี136 9,1545,2485729,70120,334682,2901,5856900041,14527,1676682651125691108852124701134601135582133611132621123
26ประถมศึกษาสตูล --124 6,2924,0516420,69414,382692,5981,6226200029,58420,0556864660996408078591720108541108541112501109522100
27ประถมศึกษาพัทลุง 2นายสุวรรณ ขวัญแก้ว15 4,3186011414,6092,104147351171600019,6622,82214116011160109801116011250111601125011160108
28มัธยมศึกษา 11นายประพัทธ์ รัตนอรุณ36 00000031,99215,1194723,12811,8625155,12026,98149163403531030360382713333032340323403234037
29มัธยมศึกษา 12นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว29 00000040,90011,9922927,6898,5533168,58920,54530122117522171252772107621177201732327621180
30มัธยมศึกษา 13นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี44 00000023,88623,1889717,59217,3799941,47840,56798152901331012320212301529016280143001925022
31มัธยมศึกษา 14นายสมชาย รองเหลือ17 00000015,8327,6224811,3725,6725027,20413,2944961311412111142131311313111151141211214124
32มัธยมศึกษา 15นายสุธี บุญญะถิติ41 00000016,24813,2378113,29610,7108129,54423,94781152601926113312202601729019270182801729026
33มัธยมศึกษา 16นายศังกร รักชูชื่น28 00000033,90415,3884521,2319,9414755,13525,32946121903419030212371603220132201331913418140
34ประถมศึกษาปัตตานี 3นายเสกสรรค กอเส็ม32 2,9441,183409,2594,09244285642200012,4885,33943142304324038290452205215053140521505314049
35ประถมศึกษายะลา 3นายโกมุท รุยอ่อน30 1,9411,815935,9145,700963523711050008,2077,88696191201914015180201302013021120211202112019
36ประถมศึกษานราธิวาส 3นายณัทกร แก้วประชุม45 4,4562,0814713,9326,969501,194707596240020,2069,75748212904927046291492705620054220571905521060
รวม 3,275 155,716 106,164 68 526,952 398,300 76 216,586 128,407 59 115,893 64,638 56 1,015,147 697,509 69 1,778 1,650 14 2,625 1,660 15 2,302 1,935 63 2,695 1,592 13 2,868 1,414 18 2,881 1,400 19 2,861 1,418 21 2,839 1,439 22 3,015
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (24/07/19) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน