การไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาคใต้
ช่วงเวลา   21 ก.ค.62 - 27 ก.ค.62
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนในสังกัด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ รวม/สัปดาห์ ภาพตรวจเยี่ยม ข้อมูลรายโรง
ทั้งหมด(โรง)ตรวจเยี่ยมแล้วโรง เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย
1ประถมศึกษาชุมพร 1นายมนูญ จันทร์สุข107 65 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาชุมพร 2นายนุกูล ชูนุ้ย119 2 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาระนอง -นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์78 173 21317 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 1นายชูศักดิ์ ชูช่วย119 1 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 2นายประทีป ทองด้วง180 58 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 3นายธนาวุฒิ รักษ์หนู151 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาตรัง 1นายธีระวัฒน์ วรรณนุช132 49 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาตรัง 2นายประจักษ์ ช่างเรือ135 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 1109 24 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 2นายสุรทิน ทิพย์อักษร190 48 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 3นายวิรัตน์ ไกรแก้ว225 204 221128 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 4นายวิรัตน์ ไกรแก้ว133 40 1113 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพัทลุง 1นายสุนาจ แก้วสุข117 70 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากระบี่ -นายสายัณห์ ไกรนรา210 2 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพังงา -นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว136 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาภูเก็ต -นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล49 18 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานราธิวาส 1นายณัฏฐ์พัชร์ ศรีสังข์ (รักษาราชการ)148 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานราธิวาส 2นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ 117 148 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาปัตตานี 1นายภิรมย์ จีนธาดา136 69 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาปัตตานี 2นายสะอาด อุสมา115 138 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษายะลา 1นายวิสุทธิ์ ชูมัง111 36 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษายะลา 2ดร.อาดุลย์ พรมแสง68 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสงขลา 1นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง139 54 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสงขลา 2นายปราโมทย์ ส่งสิงห์127 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสงขลา 3นายธันวา ลิ่มสถาพร193 43 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสตูล --159 75 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพัทลุง 2นายณรงค์ ศรีละมุล114 74 22116 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 11นายประพัทธ์ รัตนอรุณ66 18 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 12นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว98 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 13นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี คัตสึยะ44 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 14นายสมชาย รองเหลือ27 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 15นายสุธี บุญญะถิติ46 81 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 16นายศังกร รักชูชื่น53 29 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาปัตตานี 3นายเสกสรรค กอเส็ม67 32 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษายะลา 3นายโกมุท รุยอ่อน32 13 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานราธิวาส 3นายณัทกร แก้วประชุม76 0 คลิกดูรายโรง
รวม 4126 1564 0 0 4 4 4 0 4 1 4 0 3 1 0 0 25 --
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (01/08/21) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน