การไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภาคใต้
ช่วงเวลาไตรมาส 2   19 ม.ค.63 - 25 ม.ค.63
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนในสังกัด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ รวม/สัปดาห์ ภาพตรวจเยี่ยม ข้อมูลรายโรง
ทั้งหมด(โรง)ตรวจเยี่ยมแล้วโรง เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย
1ประถมศึกษาชุมพร 1นายมนูญ จันทร์สุข110 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาชุมพร 2นายอดุลย์ เงินศรี119 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาระนอง -นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์78 25 324511218 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 1นายชูศักดิ์ ชูช่วย119 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 2นายประทีป ทองด้วง181 2 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 3นายธนาวุฒิ รักษ์หนู151 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาตรัง 1นายธีระวัฒน์ วรรณนุช132 1 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาตรัง 2นายประจักษ์ ช่างเรือ135 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 1นายเสนอ ทองจีน109 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 2นายประหยัด สุขขี189 4 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 3นายวิรัตน์ ไกรแก้ว231 26 1331210 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 4นายวิรัตน์ ไกรแก้ว133 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพัทลุง 1นายสุนาจ แก้วสุข117 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากระบี่ -นายสายัณห์ ไกรนรา210 1 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพังงา -นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว139 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาภูเก็ต -นายสายัณห์ ไกรนารา49 2 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานราธิวาส 1นายณัฏฐ์พัชร์ ศรีสังข์ (รักษาราชการ)148 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานราธิวาส 2นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ 117 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาปัตตานี 1นายภิรมย์ จีนธาดา136 7 22 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาปัตตานี 2นายสะอาด อุสมา115 29 4425217 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษายะลา 1นายวิสุทธิ์ ชูมัง111 5 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษายะลา 2นายสุริยัณ จันทร์ทบ68 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสงขลา 1นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง140 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสงขลา 2นายปราโมทย์ ส่งสิงห์127 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสงขลา 3นายสมพงษ์ สุวรรณชาตรี194 3 22 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสตูล --159 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพัทลุง 2นายณรงค์ ศรีละมุล114 5 314 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 11นายประพัทธ์ รัตนอรุณ66 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 12นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว98 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 13นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี44 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 14นายสมชาย รองเหลือ27 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 15นายสุธี บุญญะถิติ46 14 112 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 16นายศังกร รักชูชื่น53 4 213 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาปัตตานี 3นายเสกสรรค กอเส็ม67 2 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษายะลา 3นายโกมุท รุยอ่อน32 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานราธิวาส 3นายณัทกร แก้วประชุม76 0 คลิกดูรายโรง
รวม 4140 130 2 1 11 0 15 1 9 7 8 1 4 0 0 0 59 --
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (25/01/20) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน