ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคใต้ ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
นายเสนอ ทองจีน
613,892294459,92561400036,34226810920,1591,176
1. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
นายบุญเลิศ ธานีรัตน์
775,72243310624,2831,40864,81218300018934,8172,024
2. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล
15510,0317907515,22191833,11111700023328,3631,825
3. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
นายวิรัตน์ ไกรแก้ว
664,7484146213,86289044,09517911,5248313324,2291,566
4. ประถมศึกษากระบี่
นายบำรุง ฤทธิรัตน์
916,54251410924,1731,454108,16035212,2009121141,0752,411
5. ประถมศึกษาพังงา
นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว
785,4913995613,00476265,30322600014023,7981,387
6. ประถมศึกษาภูเก็ต
นายสายัณห์ ไกรนารา
735230317,96741997,35041127,8811334923,550993
7. ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
นายชูศักดิ์ ชูช่วย
463,0732386515,77391874,78022711,6395811925,2651,441
8. ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
นายประทีป ทองด้วง
805,3284119923,3061,26821,3957500018130,0291,754
9. ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
นายธนาวุฒิ รักษ์หนู
685,2313867817,1551,01254,66020700015127,0461,605
10. ประถมศึกษาระนอง
นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์
301,9541654210,15156864,7182160007816,823949
11. ประถมศึกษาชุมพร เขต 1
นายมนูญ จันทร์สุข
473,2232035914,03978554,66319024,07017511325,9951,353
12. ประถมศึกษาชุมพร เขต 2
นายอดุลย์ เงินศรี
654,2573104912,40765255,20122200011921,8651,184
13. ประถมศึกษาสงขลา เขต 1
นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง
866,1955575010,70968621,2616323,95619614022,1211,502
14. ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
564,3113376616,07690353,56716500012723,9541,405
15. ประถมศึกษาสงขลา เขต 3
นายสมพงษ์ สุวรรณชาตรี
665,13143812027,4261,78876,85433411,7598319441,1702,643
16. ประถมศึกษาสตูล
-
715,9854268519,59298521,6948211,6827215928,9531,565
17. ประถมศึกษาตรัง เขต 1
นายธีระวัฒน์ วรรณนุช
644,8963486512,62376319344223,77816513222,2311,318
18. ประถมศึกษาตรัง เขต 2
นายประจักษ์ ช่างเรือ
554,4303167516,42891753,60014900013524,4581,382
19. ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
นายสุนาจ แก้วสุข
644,530378509,81363921,5936311,6107311717,5461,153
20. ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
นายสุวรรณ ขวัญแก้ว
433,5093026914,52088321,5856300011419,6141,248
21. ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
นายภิรมย์ จีนธาดา
494,2254327918,9651,19875,82930811,7366313630,7552,001
22. ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
นายสะอาด อุสมา
493,9893316514,15085017273200011518,8661,213
23. ประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
นายเสกสรรค กอเส็ม
191,5771444810,8237940000006712,400938
24. ประถมศึกษายะลา เขต 1
นายวิสุทธิ์ ชูมัง
383,0823926814,2631,20532,16012823,90220111123,4071,926
25. ประถมศึกษายะลา เขต 2
นายสุริยัณ จันทร์ทบ
151,1451335114,1831,02721,471890006816,7991,249
26. ประถมศึกษายะลา เขต 3
นายโกมุท รุยอ่อน
1176378173,86732943,599202000328,229609
27. ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
นายณัฏฐ์พัชร์ ศรีสังข์ (รักษาราชการ)
363,27030710622,9571,53765,95727300014832,1842,117
28. ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ (รักษาราชการ)
232,0732028621,3951,28376,19231411,6937411731,3531,873
29. ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
นายณัทกร แก้วประชุม
201,8712755315,2491,07232,483830007619,6031,430
30. มัธยมศึกษา เขต 12
นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว
151,3501904412,1489712828,0651,7171127,3571,3479868,9204,225
31. มัธยมศึกษา เขต 14
นายสมชาย รองเหลือ
33024092,71916376,259323817,8998432727,1791,369
32. มัธยมศึกษา เขต 11
นายประพัทธ์ รัตนอรุณ
546462308,5126341817,4729151328,6721,4216655,1203,032
33. มัธยมศึกษา เขต 16
นายศังกร รักชูชื่น
219430237,4845451615,6919811231,8561,6665355,2253,222
34. มัธยมศึกษา เขต 13
นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี
000217,4326271413,6161,067919,4991,2444440,5472,938
35. มัธยมศึกษา เขต 15
นายสุธี บุญญะถิติ
16212329,31174487,819479511,8126094629,0041,844
 1,662123,19810,3172,188511,91132,211218196,67610,47779180,8678,8654,1471,012,65261,870