ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคใต้ ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
นายเสนอ ทองจีน
623,990299449,42357800036,33726310919,7501,140
1. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
นายประหยัด สุขขี
795,92245810524,1891,40364,81218300019034,9232,044
2. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
นายวิรัตน์ ไกรแก้ว
1539,9177737515,23392033,11111700023128,2611,810
3. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
นายวิรัตน์ ไกรแก้ว
644,5713886414,21090244,13118311,5248313324,4361,556
4. ประถมศึกษากระบี่
นายสายัณห์ ไกรนรา
906,36350910924,1411,443108,20635612,2009121040,9102,399
5. ประถมศึกษาพังงา
นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว
735,2023615713,08976765,30322600013623,5941,354
6. ประถมศึกษาภูเก็ต
นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล
735230317,92942497,35041127,8811334923,512998
7. ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
นายชูศักดิ์ ชูช่วย
473,1952476516,05494364,16119511,6395811925,0491,443
8. ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
นายประทีป ทองด้วง
775,18639110123,4071,27121,3957500018029,9881,737
9. ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
นายธนาวุฒิ รักษ์หนู
695,3643947717,1141,00154,66020700015127,1381,602
10. ประถมศึกษาระนอง
นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์
301,8901564210,04756464,7182160007816,655936
11. ประถมศึกษาชุมพร เขต 1
นายมนูญ จันทร์สุข
473,3592755613,26180654,67319724,07017511025,3631,453
12. ประถมศึกษาชุมพร เขต 2
นายนุกูล ชูนุ้ย
664,3172574812,01460955,08821000011921,4191,076
13. ประถมศึกษาสงขลา เขต 1
นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง
865,926699489,98274621,3537436,04846413923,3091,983
14. ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
564,2083436615,89589153,56716500012723,6701,399
15. ประถมศึกษาสงขลา เขต 3
นายสมพงษ์ สุวรรณชาตรี
665,17944011927,1991,79276,85433411,7598319340,9912,649
16. ประถมศึกษาสตูล
-
705,8914158619,6521,00521,6948211,6827215928,9191,574
17. ประถมศึกษาตรัง เขต 1
นายธีระวัฒน์ วรรณนุช
644,8523476512,62176619344223,77816513222,1851,320
18. ประถมศึกษาตรัง เขต 2
นายประจักษ์ ช่างเรือ
534,1713027817,26196343,02413300013524,4561,398
19. ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
นายสุนาจ แก้วสุข
644,468363509,78464221,5936311,6107311717,4551,141
20. ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
นายณรงค์ ศรีละมุล
443,6003096814,33086021,5856300011419,5151,232
21. ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
นายภิรมย์ จีนธาดา
494,2274257918,8071,19775,82930811,7366313630,5991,993
22. ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
นายสะอาด อุสมา
483,9053186614,27086817273200011518,9021,218
23. ประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
นายเสกสรรค กอเส็ม
181,4401404910,9688070000006712,408947
24. ประถมศึกษายะลา เขต 1
นายวิสุทธิ์ ชูมัง
383,1023906713,8791,16532,16012837,92523211127,0661,915
25. ประถมศึกษายะลา เขต 2
นายสุริยัณ จันทร์ทบ
151,1451335114,1831,02721,471890006816,7991,249
26. ประถมศึกษายะลา เขต 3
นายโกมุท รุยอ่อน
1176078173,84332643,599202000328,202606
27. ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
นายณัฏฐ์พัชร์ ศรีสังข์ (รักษาราชการ)
353,15729810723,0711,54665,95727300014832,1852,117
28. ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ
252,3052058420,9811,25276,19231411,6937411731,1711,845
29. ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
นายณัทกร แก้วประชุม
211,9772815215,0251,05432,481830007619,4831,418
30. มัธยมศึกษา เขต 12
นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว
171,6042194211,8809392828,2531,7121126,9651,3439868,7024,213
31. มัธยมศึกษา เขต 14
นายสมชาย รองเหลือ
33024092,72216376,296323817,8998432727,2191,369
32. มัธยมศึกษา เขต 11
นายประพัทธ์ รัตนอรุณ
546462308,5126341817,4729151328,6721,4216655,1203,032
33. มัธยมศึกษา เขต 16
นายศังกร รักชูชื่น
219430247,5785651515,1059351231,8561,6665354,7333,196
34. มัธยมศึกษา เขต 13
นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี
000217,4326271413,6161,067919,4991,2444440,5472,938
35. มัธยมศึกษา เขต 15
นายสุธี บุญญะถิติ
16212329,31174498,90056549,7195174627,9921,838
 1,655122,56710,3872,184509,29732,210216196,27010,47880184,4929,0634,1351,012,62662,138