ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคใต้ ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
623,999299449,42357200036,33726310919,7591,134
1. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
นายสุรทิน ทิพย์อักษร
785,84145310624,3571,42064,81419000019035,0122,063
2. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
นายวิรัตน์ ไกรแก้ว
1479,8087417515,26094633,11111700022528,1791,804
3. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
นายวิรัตน์ ไกรแก้ว
644,5593816414,19790744,14018311,5248313324,4201,554
4. ประถมศึกษากระบี่
นายสายัณห์ ไกรนรา
906,32851210924,0551,436108,20936112,2009121040,7922,400
5. ประถมศึกษาพังงา
นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว
745,0863455612,67574865,32823300013623,0891,326
6. ประถมศึกษาภูเก็ต
นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล
735230317,92942497,35041127,8811334923,512998
7. ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
นายชูศักดิ์ ชูช่วย
473,1772436516,03094364,16119511,7247111925,0921,452
8. ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
นายประทีป ทองด้วง
765,05238910223,4801,27521,3957500018029,9271,739
9. ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
นายธนาวุฒิ รักษ์หนู
705,5374127617,0251,00354,66020700015127,2221,622
10. ประถมศึกษาระนอง
นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์
311,968158419,80655464,7182160007816,492928
11. ประถมศึกษาชุมพร เขต 1
นายมนูญ จันทร์สุข
443,2782715613,29380654,57819724,07017510725,2191,449
12. ประถมศึกษาชุมพร เขต 2
นายนุกูล ชูนุ้ย
654,2855714912,09189454,96425700011921,3401,722
13. ประถมศึกษาสงขลา เขต 1
นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง
865,929688489,95172821,3537436,04846413923,2811,954
14. ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
574,3063506515,59789153,82118800012723,7241,429
15. ประถมศึกษาสงขลา เขต 3
นายธันวา ลิ่มสถาพร
675,24044511827,0981,78276,85433411,7598319340,9512,644
16. ประถมศึกษาสตูล
-
705,9124138619,6361,01721,6948211,6827215928,9241,584
17. ประถมศึกษาตรัง เขต 1
นายธีระวัฒน์ วรรณนุช
634,7653466612,72377719344223,77816513222,2001,330
18. ประถมศึกษาตรัง เขต 2
นายประจักษ์ ช่างเรือ
534,1873067817,20296443,02413300013524,4131,403
19. ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
นายสุนาจ แก้วสุข
644,439357509,73663421,5936311,5146111717,2821,115
20. ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
นายณรงค์ ศรีละมุล
443,5703066814,32885921,5856300011419,4831,228
21. ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
นายภิรมย์ จีนธาดา
494,2214257918,8801,19875,82930811,7366313630,6661,994
22. ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
นายสะอาด อุสมา
483,9043186614,28686617273200011518,9171,216
23. ประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
นายเสกสรรค กอเส็ม
181,4401404910,9688070000006712,408947
24. ประถมศึกษายะลา เขต 1
นายวิสุทธิ์ ชูมัง
393,1104136613,4791,12132,16012837,92523211126,6741,894
25. ประถมศึกษายะลา เขต 2
ดร.อาดุลย์ พรมแสง
151,1451335114,1831,02721,471890006816,7991,249
26. ประถมศึกษายะลา เขต 3
นายโกมุท รุยอ่อน
1175879173,86232943,599202000328,219610
27. ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
นายณัฏฐ์พัชร์ ศรีสังข์ (รักษาราชการ)
342,86629510722,6681,55776,48131200014832,0152,164
28. ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ
252,2952018420,9311,25076,10432811,6937411731,0231,853
29. ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
นายณัทกร แก้วประชุม
211,9772815215,0061,05432,481860007619,4641,421
30. มัธยมศึกษา เขต 12
นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว
161,4852024312,0249442828,2531,7121126,9651,3439868,7274,201
31. มัธยมศึกษา เขต 14
นายสมชาย รองเหลือ
33024092,72216376,296323817,8998432727,2191,369
32. มัธยมศึกษา เขต 11
นายประพัทธ์ รัตนอรุณ
541370308,4286291817,4419161328,7351,4566655,0173,071
33. มัธยมศึกษา เขต 16
นายศังกร รักชูชื่น
219430247,5785651515,1059351231,8561,6665354,7333,196
34. มัธยมศึกษา เขต 13
นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี คัตสึยะ
000217,4326271413,6161,067919,4991,2444440,5472,938
35. มัธยมศึกษา เขต 15
นายสุธี บุญญะถิติ
216333319,13472798,90056549,7195174627,9161,842
 1,647121,89110,6762,182507,47332,444217196,74910,62480184,5449,0994,1261,010,65762,843