ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคใต้ ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
นายเสนอ ทองจีน
623,977300449,74960300036,33726310920,0631,166
1. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
นายประหยัด สุขขี
785,84744310524,1021,39364,81218300018934,7612,019
2. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
นายวิรัตน์ ไกรแก้ว
1539,9577827515,21590733,11111700023128,2831,806
3. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
นายวิรัตน์ ไกรแก้ว
644,5833916414,17890544,09517911,5248313324,3801,558
4. ประถมศึกษากระบี่
นายสายัณห์ ไกรนรา
906,48251110924,1471,450108,16335212,2009121040,9922,404
5. ประถมศึกษาพังงา
นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว
775,3693875612,99576065,30322600013923,6671,373
6. ประถมศึกษาภูเก็ต
นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล
735230317,96642697,35041127,8811334923,5491,000
7. ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
นายชูศักดิ์ ชูช่วย
473,1722466516,05693964,16119511,6395811925,0281,438
8. ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
นายประทีป ทองด้วง
795,3024089923,2241,26321,3957500018029,9211,746
9. ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
นายธนาวุฒิ รักษ์หนู
695,3413917717,03699654,66020700015127,0371,594
10. ประถมศึกษาระนอง
นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์
301,9431634210,05856364,7182160007816,719942
11. ประถมศึกษาชุมพร เขต 1
นายมนูญ จันทร์สุข
463,2122595713,39380754,67319724,07017511025,3481,438
12. ประถมศึกษาชุมพร เขต 2
นายอดุลย์ เงินศรี
664,2922504812,01160955,08821000011921,3911,069
13. ประถมศึกษาสงขลา เขต 1
นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง
865,927712489,97574821,3537436,04846413923,3031,998
14. ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
564,2543366616,05990353,56716500012723,8801,404
15. ประถมศึกษาสงขลา เขต 3
นายสมพงษ์ สุวรรณชาตรี
655,13343512027,4161,79876,85433411,7598319341,1622,650
16. ประถมศึกษาสตูล
-
716,0064268519,53098421,6948211,6827215928,9121,564
17. ประถมศึกษาตรัง เขต 1
นายธีระวัฒน์ วรรณนุช
644,8703466512,56276419344223,77816513222,1441,317
18. ประถมศึกษาตรัง เขต 2
นายประจักษ์ ช่างเรือ
544,3043067716,95995142,99312200013524,2561,379
19. ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
นายสุนาจ แก้วสุข
654,613386499,69963021,5936311,6107311717,5151,152
20. ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
นายณรงค์ ศรีละมุล
433,4953026914,47187421,5856300011419,5511,239
21. ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
นายภิรมย์ จีนธาดา
494,2304267918,9201,19475,82930811,7366313630,7151,991
22. ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
นายสะอาด อุสมา
493,9853306514,15885017273200011518,8701,212
23. ประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
นายเสกสรรค กอเส็ม
191,5771444810,8237940000006712,400938
24. ประถมศึกษายะลา เขต 1
นายวิสุทธิ์ ชูมัง
383,1023906814,2551,20232,16012823,90220111123,4191,921
25. ประถมศึกษายะลา เขต 2
นายสุริยัณ จันทร์ทบ
151,1451335114,1831,02721,471890006816,7991,249
26. ประถมศึกษายะลา เขต 3
นายโกมุท รุยอ่อน
1176378173,86332743,599202000328,225607
27. ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
นายณัฏฐ์พัชร์ ศรีสังข์ (รักษาราชการ)
363,27330710622,9261,53765,95727300014832,1562,117
28. ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ
232,0912008621,2731,28276,19231411,6937411731,2491,870
29. ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
นายณัทกร แก้วประชุม
211,9952815215,0431,05732,481830007619,5191,421
30. มัธยมศึกษา เขต 12
นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว
171,6042194211,8679392828,0731,7081127,3571,3479868,9014,213
31. มัธยมศึกษา เขต 14
นายสมชาย รองเหลือ
33024092,71916376,259323817,8998432727,1791,369
32. มัธยมศึกษา เขต 11
นายประพัทธ์ รัตนอรุณ
546462308,5126341817,4729151328,6721,4216655,1203,032
33. มัธยมศึกษา เขต 16
นายศังกร รักชูชื่น
219430247,8165801514,9999351231,8561,6665354,8653,211
34. มัธยมศึกษา เขต 13
นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี
000217,4326271413,6161,067919,4991,2444440,5472,938
35. มัธยมศึกษา เขต 15
นายสุธี บุญญะถิติ
16212329,31174487,819479511,8126094629,0041,844
 1,661123,21810,4622,181509,90232,230215194,75610,36980182,9549,1284,1371,010,83062,189